Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enaki pogoji na trgu telefonskih naprav in druge komunikacijske opreme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Enaki pogoji na trgu telefonskih naprav in druge komunikacijske opreme

Direktiva želi konsolidirati Direktivi, sprejeti leta 1988 in 1994, da bi se trg Evropske unije (EU) za telekomunikacijsko terminalsko opremo odprl za konkurenco. Prav tako želi izboljšati preglednost karakteristik različne opreme, da lahko uporabniki izkoristijo tehnološki napredek in se kot potrošniki lahko odločijo na podlagi prejetih informacij.

AKT

Direktiva Komisije 2008/63/ES z dne 20. junija 2008 o konkurenci na trgih za telekomunikacijsko terminalno opremo.

POVZETEK

Države EU ne morejo odobriti posebnih ali izključnih pravic v zvezi z uvozom, trženjem, priključevanjem, vključevanjem telekomunikacijske terminalske opreme v obratovanje ali vzdrževanjem takšne opreme.

Države EU niti ne smejo zavrniti priključitve terminalske opreme na * javno telekomunikacijsko omrežje ali spuščanje opreme satelitskih zemeljskih postaj v obratovanje, razen če oprema ne izpolnjuje določenih bistvenih zahtev. Te zahteve so določene v Direktivi 1999/5/ES ali v enotnih tehničnih predpisih, sprejetih v skladu s to direktivo. Države EU lahko tudi zahtevajo, da zadevni gospodarski subjekti ustrezno tehnično usposobljeni.

Oprema, ki je na prodaj na trgu, mora biti skladna z bistvenimi zahtevami iz Direktive 1999/5/ES in, kjer je potrebno, z enotnimi tehničnimi predpisi, sprejetimi v skladu s to direktivo. Proizvajalci in uvozniki morajo jamčiti, da je ta oprema oblikovana tako, da:

zagotavlja varovanje zdravja in varnosti uporabnika in katerih koli drugih oseb, navedenih v varnostnih ciljih Direktive 2006/95/ES o električni opremi za uporabo znotraj določenih napetostnih mej;

izpolnjuje varnostne zahteve o elektromagnetni združljivosti (zato da oprema ne povzroči interferenc z drugo opremo), ki so navedene v Direktivi 2004/108/ES;

omogočajo uporabo spektra, ki je dodeljen za radijsko komunikacijo zemlja/vesolje in orbitalne vire (npr. satelite), na način, ki ne povzroča škodljivih interferenc.

Novi vmesniki javnih telekomunikacijskih omrežij morajo biti uporabnikom dostopni. Da bi imeli slednji dostop do terminalske opreme po svoji izbiri, države EU zagotovijo, da operaterji objavijo tehnične specifikacije za terminalsko opremo in vmesnik, s katerim bo oprema povezana.

Države EU Komisiji priglasijo osnutek tehničnih specifikacij (podlaga za morebitne prihodnje standarde), skladno s postopkom, določenim v Direktivi 1999/5/ES. Vse specifikacije za terminalsko opremo se formalizirajo in objavijo.

Organi, ki so zadolženi za nadzorovanje uporabe za pripravo specifikacij in jih imenujejo države EU, so neodvisni od javnih ali zasebnih podjetij, ki ponujajo blago ali storitve v telekomunikacijskem sektorju.

Kontekst

Direktiva razveljavlja določbe Direktive 88/301/EGS, ki je bila spremenjena leta 1994. Predstavljala je prvi korak politike, katere cilj je bil liberalizacija telekomunikacijskih trgov in je privedla do popolne liberalizacije trgov s 1. januarjem 1998.

Ključni izrazi:

* Terminalska oprema: oprema, ki je neposredno ali posredno priključena na mrežni vmesnik javnega telekomunikacijskega omrežja za pošiljanje, obdelovanje ali sprejemanje informacij. V to kategorijo spada tudi oprema zemeljskih postaj.

* Oprema satelitskih zemeljskih postaj: oprema, ki se lahko uporablja samo za oddajanje („oddajna“) ali za oddajanje in sprejemanje („oddajno/sprejemna“) ali samo za sprejemanje („sprejemna“) radiokomunikacijskih signalov s sateliti ali drugimi vesoljskimi sistemi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/63/ES

11.7.2008

-

UL L 162, 21.6.2008, str. 20-26.

POVEZANI AKTI

Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju te opreme (UL L 91, 7.4.1999, str. 10-28).

Direktiva 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89/336/EGS (OL L 390, 31.12.2004, str. 24-37).

Direktiva 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (kodificirana različica) (OL L 374, 27.12.2006, str. 10-19).

Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357-374).

Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62-106).

Zadnja posodobitev: 29.07.2015

Top