Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sporazum o STO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sporazum o STO

 

POVZETEK :

Sklep Sveta 94/800/ES o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu EU, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti – vidiki blagovne menjave

Urugvajski krog večstrankarskih trgovinskih pogajanj (1986-1994) – Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN TEGA SPORAZUMA ?

Sklep v imenu Evropske skupnosti (danes Evropska unija) potrjuje sporazum, ki je ustanovil Svetovno trgovinsko organizacijo (STO).

KLJUČNE TOČKE

Sklepna listina, ki zajema rezultate Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj

Sporazum o ustanovitvi STO

 • Ta sporazum vzpostavlja stalni institucionalni okvir za določene zgoraj omenjene sporazume.
 • STO je stalna organizacija, ki uživa koristi statusa pravne osebe. Vse članice GATT so postale ustanovne članice STO 1. januarja 1995. Od takrat so morale kandidatke, ki so se želele pridružiti, slediti pristopnemu postopku v skladu s sporazumom o ustanovitvi STO.
 • Članice STO so si zastavile naslednje cilje za organizacijo:
  • zvišanje življenjskih standardov,
  • zagotavljanje polne zaposlenosti ter rastočega obsega realnega dohodka in dejanskega povpraševanja,
  • povečanje proizvodnje ter trgovine z blagom in storitvami,
  • zagotavljanje trajnostnega razvoja in varstva okolja,
  • upoštevanje potreb držav v razvoju.
 • Funkcije STO so:
  • spodbujanje uporabe, upravljanja in izvajanja trgovinskih sporazumov,
  • zagotavljanje foruma za mnogostranska trgovinska pogajanja,
  • reševanje trgovinskih sporov s pomočjo Organa za reševanje sporov (DSB),
  • proučevanje nacionalnih trgovinskih politik svojih članic,
  • sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami za zagotavljanje večje skladnosti globalnega oblikovanja ekonomskih politik.

Struktura

 • Ministrska konferenca je najvišji organ odločanja STO. Sestavljajo jo predstavniki vseh držav članic, ki se sestanejo najmanj enkrat na dve leti. V obdobjih med srečanji o nalogah STO odloča Generalni svet, ki ga sestavljajo predstavniki vseh članic. Generalni svet poleg tega nadzoruje izvajanje sporazumov in ministrskih odločb. Generalni svet se sestaja tudi zato, da bi izpolnjeval naloge, ki so določene v Mehanizmu za presojo trgovinske politike (TPRM (glejte spodaj)), za katere sta odgovorna DSB in Organ za proučitev trgovinske politike (TPRB).
 • Generalni sveta ima tri pomožna telesa, in sicer Svet za trgovino z blagom, Svet za trgovino s storitvami in Svet za trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine. Poleg tega so ustanovljeni še številni odbori, ki so neposredno povezani z Generalnim svetom. Ti vključujejo odbore za „trgovino in razvoj“, „trgovino in okolje“ ter „regionalne trgovinske sporazume“. Dva odbora pa sta odgovorna za upravljanje dveh večstranskih sporazumov o trgovini na področju civilnega letalstva in vladnih naročil.
 • Generalni svet imenuje generalnega direktorja, ki je odgovoren za vodenje sekretariata STO.
 • STO svoje odločitve načeloma sprejema soglasno. Ko odločitve ni mogoče sprejeti, se odloča z navadno večino glasov, pri čemer ima vsaka članica STO en glas. Število glasov EU, ki je polnopravna članica STO, je enako številu držav EU, ki so članice STO.
 • Vsaka članica STO lahko Ministrski konferenci predstavi predloge za spremembo določb v mnogostranskih trgovinskih sporazumih STO.

Sporazum o pravilih in postopkih reševanja sporov

 • Sistem za reševanje sporov STO je pomemben element mnogostranskega sistema za trgovanje. Temelji na členih XXII in XXIII GATT 1994 ter na pravilih in postopkih, ki so opredeljeni in določeni v Sporazumu o pravilih in postopkih poravnavanja sporov, ki je vsebovan v Sporazumu o ustanovitvi STO.
 • Sistem za reševanje sporov zajema vse mnogostranske trgovinske sporazume. Velja na področjih trgovine z blagom, trgovine s storitvami in spore v zvezi z vprašanji intelektualne lastnine, ki jih zajema Sporazum TRIPS. Uporablja se tudi za spore, ki spadajo pod večstranski Sporazum o vladnih naročilih. Nekateri od teh sporazumov vsebujejo predpise, ki zadevajo reševanje sporov, ki veljajo le za spore v okviru zadevnega sporazuma, in ki lahko dopolnijo ali spremenijo pravila sporazuma.
 • Sistem za reševanje sporov nadzoruje DSB, ki je bil ustanovljen s Sporazumom. Vse članice STO se lahko udeležujejo sestankov DSB. Vendar v primeru, da DSB določa predpise v zvezi z reševanjem spora, ki zadeva večstranski trgovinski sporazum, bodo lahko le članice, ki so sprejele sporazum, sodelovale pri odločitvah ali ukrepih, ki jih bo DSB sprejel v zvezi s spori, ki spadajo pod ta sporazum.
 • Postopek reševanja spora se prične, ko ena članica drugi članici predloži zahtevo za posvetovanje o specifičnem vprašanju. Ta posvetovanja se morajo začeti v 30 dneh od predložitve zahteve. Če s posvetovanji spora ni mogoče rešiti, lahko članica zaprosi DSB, da ustanovi ugotovitveni svet, ki ga običajno sestavljajo trije neodvisni strokovnjaki, da obravnava zadevo. Razen tega se lahko stranki prostovoljno dogovorita za uporabo drugih načinov za reševanje spora, vključno z dobrimi uslugami, spravo in posredovanjem.
 • Ugotovitveni svet po tem, ko je prisluhnil stališčem obeh strank, DSB predloži poročilo. Ugotovitveni svet mora svoje delo opraviti v šestih mesecih, v nujnih primerih pa v treh mesecih. DSB prične s postopkom potrjevanja poročila 20 dni po tem, ko je bilo razposlano članicam. Poročilo je sprejeto v 60 dneh po razpošiljanju poročila, razen če DSB s konsenzom odloči, da poročila ne sprejme (nasprotni ali negativni konsenz), ali če ena od strank uradno obvesti o svoji odločitvi o pritožbi.
 • Postopek za reševanje sporov STO vsem strankam omogoča, da vložijo pritožbo na poročilo ugotovitvenega sveta. Vendar je pritožba omejena na pravna vprašanja, zajeta v poročilu ugotovitvenega sveta, in pravne razlage, ki jih je pripravil ugotovitveni svet. Pritožbo prouči stalni pritožbeni organ, sestavljen iz sedmih članov, ki jih DSB imenuje za štiriletno obdobje. Trije člani obravnavajo vsako posamično zadevo. Poročilo pritožbenega organa stranke v sporu brezpogojno sprejmejo, DBS pa ga potrdi, razen v primeru negativnega konsenza, torej če DSB s konsenzom odloči, da ga ne potrdi.
 • DSB stalno nadzoruje izvajanje sprejetih priporočil ali sklepov. Vse odprte zadeve ostanejo na dnevnem redu srečanj DSB, dokler niso rešene. Določeni so tudi skrajni roki za izvajanje priporočil, določenih v poročilih ugotovitvenega sveta. Če eni od strank ne uspe izvesti teh priporočil v razumnem roku, ta stranka začne pogajanja s stranjo, ki je sprožila postopek za reševanje spora, z namenom, da pripravi medsebojno sprejemljivo kompenzacijo. Če so ta pogajanja neuspešna, lahko DSB tožeči stranki dovoli prekinitev uporabe koncesij ali drugih obveznosti za zadevno članico. Vendar sta kompenzacija in prekinitev koncesij le začasna ukrepa, ki se lahko izvajata le tako dolgo, dokler zadevna članica ne uresniči priporočil DSB.
 • V vseh primerih se članice STO strinjajo, da ne bodo same presojale o kršitvah obveznosti iz okvirnega sporazuma STO in da ne bodo prekinjale koncesij. Uporabljati morajo pravila in postopke za reševanje sporov, ki so določeni v Sporazumu.
 • Dogovor o pravilih in postopkih za reševanje sporov poleg tega priznava posebne razmere držav članic STO v razvoju in najmanj razvitih držav članic STO. Države v razvoju se lahko odločijo za pospešeni postopek in zaprosijo za podaljšanje rokov ali dodatno pravno pomoč. Članice STO se spodbuja, da namenjajo posebno pozornost razmeram držav v razvoju.

Mehanizem za proučitev trgovinske politike (TPRM)

 • Mehanizem za proučitev trgovinske politike (TPRM) je bil vzpostavljen kot začasni ukrep v okviru GATT leta 1989 po srednjeročnem pregledu Urugvajskega kroga pogajanj. Mehanizem je sestavni del sistema STO in zajema vsa področja iz sporazumov STO (blago, storitve in vprašanja intelektualne lastnine).
 • Cilj TPRM je predvsem prispevati k doseganju večje preglednosti in razumevanja trgovinske politike in prakse članic STO, spodbujati članice k uporabi pravil, ki veljajo za mnogostranski trgovinski sistem, in s tem prispevati k učinkovitejšemu delovanju sistema.
 • V okviru TPRM so vse članice STO predmet proučitve. Prve štiri članice z največjim deležem v svetovni trgovini so predmet proučitve vsaki dve leti (trenutno so to Kitajska, EU, Japonska in Združene države). Naslednjih šestnajst je predmet proučitve vsaka štiri leta, druge članice pa se proučijo vsakih šest let. Za najmanj razvite države članice se lahko določi daljše obdobje. V praksi je bila uvedena določena mera fleksibilnosti za določanje pogostosti proučitev (v časovnih presledkih do šest mesecev). Leta 1996 je bil sprejet dogovor, da bo vsaka druga proučitev prvih štirih trgovinskih sil vmesna proučitev.
 • Proučitev izvaja TPRB na podlagi splošne politične izjave, ki jo poda članica v postopku proučitve, in poročila, ki ga sestavi sekretariat STO. Med pripravo poročila sekretariat zahteva pojasnila od zadevne članice, vendar prevzame polno odgovornost za predstavljena dejstva in izražena stališča. Poročilo sekretariata in izjava članice sta objavljena takoj po zasedanju za proučitev, skupaj z zapisnikom zasedanja in besedilom zadnjih pripomb, ki jih predsedujoči TPRB poda ob koncu zasedanja.

OD KDAJ SE TA SKLEP IN SPORAZUM UPORABLJATA?

 • Sklep se uporablja od dne 22. decembra 1994.
 • Sporazum se uporablja od dne 1. januarja 1995.

OZADJE

Za več informacij glejte ostale povzetke istega sklepa in sporazuma na spletnih straneh EUR-Lex:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstrankarskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni prisotnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1–2).

Sporazum o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije Agreement establishing the World Trade Organization (WTO)(UL L 336, 23.12.1994, str. 3–10).

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (UL L 54, 1.3.2017, str. 1).

Zadnja posodobitev 15.05.2017

Top