Help Print this page 
Title and reference
Zaščita pred trgovinskimi ovirami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zaščita pred trgovinskimi ovirami

Ta uredba določa postopek, ki omogoča podjetjem in državam Evropske unije (EU), da od institucij EU zahtevajo preučitev vseh trgovinskih ovir, ki so jih uvedle države zunaj EU. Odpraviti želi škodo ali škodljive učinke za trgovino, ki so posledica takšnih trgovinskih ovir, v skladu z mednarodnimi pravili trgovanja.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije

POVZETEK

Ta uredba določa postopek, ki omogoča podjetjem in državam Evropske unije (EU), da od institucij EU zahtevajo preučitev vseh trgovinskih ovir, ki so jih uvedle države zunaj EU. Odpraviti želi škodo ali škodljive učinke za trgovino, ki so posledica takšnih trgovinskih ovir, v skladu z mednarodnimi pravili trgovanja.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Cilj je izboljšati zmožnost EU, da uveljavi svoje pravice v mednarodnem trgovinskem sistemu. Zagotovitev spoštovanja dogovorjenih pravil trgovanja med trgovinskimi partnerji je bistvenega pomena, če želimo, da bi trgovinski sporazumi podpirali gospodarstvo EU. Zakon zajema odzive trgovine EU v primerih nezakonitih trgovinskih ukrepov v drugih državah in omogoča učinkovito ukrepanje za zaščito interesov podjetij in delavcev v EU. Ključni vidik je vzpostavitev pritožbenega postopka za obravnavanje trgovinskih ovir.

KLJUČNE TOČKE

Na podlagi te uredbe se pritožbe lahko vložijo v imenu industrije EU, enega ali več podjetij EU ali pa jih vložijo države EU, ki želijo opozoriti na trgovinske ovire. Pritožba mora vsebovati zadostne dokaze o obstoju trgovinskih ovir in škode ali škodljivih učinkov na trgovino, ki so zaradi tega nastali.

Pritožbe je treba pisno predložiti Evropski komisiji. Evropska komisija nato v 45 dneh sprejme sklep, ali je pritožba sprejemljiva. To obdobje se lahko na zahtevo pritožnika prekine, da se doda več informacij.

Svetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki iz vsake države EU in mu predseduje Evropska komisija, posreduje informacije navedenim državam. Odbor je tudi forum, v katerem lahko izrazijo svoje mnenje.

Če pritožba velja za sprejemljivo, se začne postopek pregleda, kar se objavi tudi v Uradnem listu Evropske unije (UL). V tej objavi so navedeni proizvod ali storitev in zadevna država. Evropska komisija nato zbere vse ustrezne informacije od vključenih strank.

Kadar se EU na podlagi postopka pregleda odloči za ukrepanje, se lahko sprejmejo kateri koli ukrepi trgovinske politike, ki so združljivi z obstoječimi mednarodnimi obveznostmi in postopki. Zlasti se lahko:

1.

prekinejo ali umaknejo koncesije in uvedejo nove ali višje carine;

2.

uvedejo ali povečajo količinske omejitve na uvoz ali izvoz blaga;

3.

prekinejo koncesije v zvezi z blagom, storitvami ali dobavitelji na področju javnih naročil.

Svet se mora o predlogu Evropske komisije o sprejetju enega ali več navedenih ukrepov odločiti v 30 dneh.

Leta 2014 je EU spremenila Uredbo (tj. Uredbo (EU) št. 654/2014) tako, da je vanjo vključila nova pravila in postopke. Ti zagotavljajo, da lahko EU uveljavlja pravice do učinkovitejše in hitrejše prekinitve ali umika koncesij ali drugih obveznosti iz mednarodnih trgovinskih sporazumov.

Evropska komisija lahko sprejema akte za ukrepanje proti državam zunaj EU, kadar je to nujno potrebno. Ti izvedbeni akti začnejo veljati takoj, ta postopek pa se lahko uporablja samo v ustrezno utemeljenih primerih. Ukrepi, ki se lahko sprejmejo z izvedbenim aktom, so trije ukrepi, navedeni zgoraj.

VELJAVNOST UREDBE

Od 1. januarja 1995. Uredba (EU) št. 654/2014 se uporablja od 17. julija 2014.

KLJUČNE BESEDE

Trgovinska ovira: katera koli trgovinska ovira, ki jo sprejme država zunaj EU, vendar je prepovedana po mednarodnih pravilih trgovanja, ki dajejo stranki, ki jo je praksa prizadela, pravico, da si prizadeva za odpravo navedene prakse. Ta mednarodna pravila trgovanja so zlasti pravila Svetovne trgovinske organizacije (STO) in pravila, ki so določena v dvostranskih sporazumih z državami zunaj EU, katerih podpisnica je EU.

Koncesije ali druge obveznosti: tarifne koncesije ali katere koli druge koristi, ki se jih je EU zavezala uporabljati v trgovini z državami zunaj EU v skladu z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, katerih podpisnica je.

Škoda: bistvena škoda, za katero trgovinska ovira grozi, da jo bo povzročila industriji EU na trgu EU.

Škodljivi učinki na trgovino: učinki, ki jih trgovinska ovira povzroči ali grozi, da jih bo povzročila podjetju EU na trgu v državi zunaj EU v zvezi s proizvodom ali storitvijo.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o preiskavah na področju trgovinskih ovir.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 3286/94

1.1.1995

-

UL L 349, 31.12.1994, str. 71-78

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 356/95

24.2.1995

-

UL L 41, 23.2.1995, str. 3

Uredba (ES) št. 125/2008

5.3.2008

-

UL L 40, 14.2.2008, str. 1-2

Uredba (EU) št. 654/2014

17.7.2014

-

UL L 189, 27.6.2014, str. 50-58

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 3286/94 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev: 02.04.2015

Top