Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protidampinški ukrepi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Protidampinški ukrepi

Do dampinga pride, če podjetje prodaja proizvod na izvoznem trgu po ceni, ki je nižja od cene na domačem trgu. Za zagotavljanje pravične konkurenčnosti v zvezi z istim proizvodom, ki ga na trgu Evropske unije (EU) prodajajo proizvajalci iz EU, lahko EU uvede protidampinške ukrepe za takšne uvoze.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa postopek za uvedbo protidampinških ukrepov v EU.

KLJUČNE TOČKE

Protidampinške ukrepe je mogoče uvesti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • uvozi morajo biti dampinški uvozi,
  • obstajati mora znatna škoda* za industrijo EU, ki proizvaja podoben izdelek*,
  • obstajati mora vzročna zveza med dampinškimi uvozi in znatno škodo*,
  • protidampinški ukrep ne sme biti v nasprotju z interesom EU.

Če so izpolnjeni ti pogoji, se lahko uvede protidampinške ukrepe za uvoze zadevnih izdelkov v EU. Ti ukrepi so po navadi v obliki dajatvead valorem , tj. odstotka uvozne vrednosti zadevnega izdelka. Lahko so tudi v obliki posebnih dajatev, tj. stalne vrednosti za določeno količino blaga, npr. 100 EUR na tono izdelka, ali pa v obliki cenovne zaveze. Cenovna zaveza je zaveza izvoznika, da bo spoštoval minimalne uvozne cene.

Uvoznik v EU plača dajatve, poberejo pa jih nacionalni carinski organi zadevnih držav EU.

Ukrepi so po navadi uvedeni za pet let. Pod določenimi pogoji je mogoče pregledati veljavne ukrepe (vmesni pregled). Obseg tega pregleda je običajno omejen na en element ali različne elemente prvotnih ukrepov, npr. raven dampinga in/ali škode, obseg izdelka, oblika ukrepov.

Po petih letih ukrepi prenehajo veljati, razen če pregled zaradi izteka ukrepa ne pokaže, da bi se damping verjetno nadaljeval ali da bi še naprej obstajal, če ukrepi prenehajo veljati.

Uvozniki lahko zahtevajo celotno ali delno vračilo plačanih dajatev, če se pokaže, da je stopnja dampinga*, na podlagi katere so bile plačane dajatve, odstranjena ali zmanjšana.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 11. januarja 2010.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o protidampinških ukrepih.

KLJUČNI POJMI

* Znatna škoda: precejšnja škoda za industrijo EU, npr. izguba deleža na trgu, zmanjšane ravni cen in/ali zmanjšana donosnost, ki jo povzročijo dampinški uvozi.

* Podoben izdelek: izdelek, ki je identičen ali zelo podoben obravnavanemu izdelku.

* Stopnja dampinga: razlika med ceno, ki jo zaračuna izvoznik za izdelek na domačem trgu (normalna vrednost), in ceno, ki jo isti izvoznik zaračuna za ta izdelek na trgu EU (izvozna cena).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1225/2009

11.1.2010

-

UL L 343, 22.12.2009, str. 51-73

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 765/2012

6.9.2012

-

UL L 237, 3.9.2012, str. 1-2

Uredba (EU) št. 1168/2012

15.12.2012

-

UL L 344, 14.12.2012, str. 1-2

Uredba (EU) št. 37/2014

20.2.2014

-

UL L 18, 21.1.2014, str. 1-51

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: 33. letno poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih EU (2014) (COM(2015) 385 final z dne 3. avgusta 2015)

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top