Help Print this page 
Title and reference
Izvedeni finančni instrumenti OTC, centralne nasprotne stranke in repozitoriji sklenjenih poslov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izvedeni finančni instrumenti OTC, centralne nasprotne stranke in repozitoriji sklenjenih poslov

Izvedeni finančni instrumenti OTC so običajno izpogajani zasebno. Informacije v zvezi z njimi so zato običajno na voljo samo pogodbenim strankam, kar lahko oteži prepoznavanje narave in ravni povezanega tveganja. Za odpravo te pomanjkljivosti in povečanje učinkovitosti in varnosti trgov izvedenih finančnih instrumentov OTC ta uredba predpisuje določbe glede izvedenih finančnih instrumentov OTC, centralnih nasprotnih strank (CNS) in repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z zavezami, ki jih je skupina G20 dala septembra 2009 v Pittsburghu.

AKT

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP).

POVZETEK

Ta uredba si prizadeva za opredelitev nekaterih izvedenih finančnih instrumentov, kot so izvedeni finančni instrumenti OTC , in to z uvedbo zahtev za kliring in dvostransko obvladovanje tveganja. Opredeljuje tudi obveznosti poročanja o vseh pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih in enotne zahteve za izvajanje dejavnosti centralnih nasprotnih strank in repozitorijev sklenjenih poslov .

Ta uredba se uporablja za:

 • CNS in njihove klirinške člane;
 • finančne in nefinančne nasprotne stranke;
 • repozitorije sklenjenih poslov;
 • mesta trgovanja v nekaterih primerih.

Ta uredba ne velja za:

 • članice evropskega sistema centralnih bank (ESCB);
 • javne organe Unije, ki upravljajo javni dolg;
 • Banko za mednarodne poravnave.

Izvedeni finančni instrumenti OTC upravljanje tveganja

Za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki so ustrezne za obvezni centralni kliring, velja obveznost kliringa s strani CNS. Za oceno, ali za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentic OTC veljajo obveznost kliringa, mora Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) upoštevati nekatere kriterije, kot na primer:

 • stopnjo standardizacije pogodbenih pogojev;
 • velikost in likvidnost zadevnega razreda izvedenih finančnih instrumentov OTC;
 • razpoložljivost pravičnih, zanesljivih in sprejetih informacij o oblikovanju cen.

X skrbi za vzpostavitev javnega registra, v katerem posodablja razrede izvedenih finančnih instrumentov OTC, CNS z dovoljenjem in trajanje izvedenih finančnih instrumentov OTC.

Mesta trgovanja morajo CNS na njihovo zahtevo zagotoviti podatke o trgovanju.

Finančne in nefinančne nasprotne stranke morajo zagotoviti merjenje, spremljanje in zmanjševanje operativnega tveganja in kreditnega tveganja nasprotne stranke, in sicer s formaliziranimi in zanesljivimi postopki.

CNS: zahteve in nadzor

Za CNS veljajo naslednje zahteve:

 • dovoljenje: za zagotavljanje klirinških storitev mora CNS pridobiti dovoljenje pri pristojnemu organu v državi članici, kjer ima sedež. Svojo dejavnost lahko razširi na druge storitve, njen začetni kapital pa znaša 7,5 milijonov EUR.
 • tretje države: CNS s sedežem v tretji državi ne sme opravljati klirinških storitev za mesta trgovanja s sedežem v Uniji, če ni bila priznana s strani ESMA.
 • organizacija: CNS ustanovi odbor za tveganja, ki ga sestavljajo predstavniki njenih klirinških članov, neodvisni člani odbora in predstavniki strank. Ta odbor svetuje odboru o vseh ureditvah, ki lahko vplivajo na upravljanje tveganja s strani CNS.
 • vodenje evidenc: CNS vsaj deset let hraniti vse informacije o vseh pogodbah, ki jih je obdelala.
 • pregled in ocena: CNS lahko čim bolj sproti meri in ocenjuje svojo likvidnost in kreditno izpostavljenost do vsakega klirinškega člana, kot tudi do druge CNS, s katero ima sklenjen interoperabilni dogovor.
 • kritja, izgube in jamstveni skladi: CNS določi, terja in pobira kritja od svojih klirinških članov za omejitev svoje kreditne izpostavljenosti. Ta kritja so dovolj velika, da se lahko z njimi pokrijejo izgube v najmanj 99 % sprememb izpostavljenosti v ustreznem časovnem obdobju. Za kritje izgub, ki presegajo ta prag, mora biti vzpostavljen predhodno financiran jamstveni sklad.

Dogovori o interoperabilnosti

Po predhodni odobritvi pristojnih organov morajo CNS, ki sklepajo interoperabilni dogovor:

 • ugotavljati, spremljati in upravljati tveganja, ki izhajajo iz tega dogovora;
 • se sporazumejo glede svojih pravic in obveznosti;
 • ugotavljati, spremljati in upravljati kreditna in likvidnostna tveganja;
 • ugotavljati, spremljati in obravnavati medsebojne odvisnosti, ki izhajajo iz dogovora.

Repozitoriji sklenjenih poslov

Repozitoriji sklenjenih s sedežem v EU so registrirani pri ESMA. Imeti morajo zanesljive ureditve upravljanja, jasno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi odgovornostmi.

Obveznost poročanja

Enotna zahteva za sporočanje podatkov o izvedenih finančnih instrumentih se določi na ravni EU. Vse nasprotne stranke in CNS morajo v repozitorije sklenjenih poslov poročati o podrobnostih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC. O teh podrobnostih morajo poročati najpozneje na delovni dan po sklenitvi, spremembi ali prenehanju pogodbe.

Izmenjava informacij

Zaradi preglednosti trga trga OTC se pristojnim organom, ESMA in drugim ustreznim organom dovoli dostop do informacij v repozitorijih sklenjenih poslov.

Več informacij: Infrastruktura finančnih trgov

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 648/2012

16.8.2012

-

UL L 201, 27.7.2012

Akt(i) o spremembi/dopolnitvi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa

Uradni list

Uredba (EU) št. 153/2013

15.3.2013

-

UL L 52, 23.2.2013

Uredba (EU) št. 575/2013

28.6.2013Začetek veljavnosti: od 1.1.2014, razen nekaterih določb.

-

UL L 176, 27.6.2013

Uredba (EU) št. 149/2013

15.3.2013

-

UL L 52, 23.2.2013

Uredba (EU) št. 150/2013

15.3.2013

-

UL L 52, 23.2.2013

Uredba (EU) št. 151/2013

15.3.2013

-

UL L 52, 23.2.2013

Uredba (EU) št. 152/2013

15.3.2013

-

UL L 52, 23.2.2013

Uredba (EU) št. 153/2013

15.3.2013

-

UL L 52, 23.2.2013

Uredba (EU) št. 876/2013

3.10.2013

-

UL L 244, 13.9.2013

Uredba (EU) št. 1002/2013

8.11.2013

-

UL L 279, 19.10.2013

Uredba (EU) št. 1003/2013

22.10.2013

-

UL L 279, 19.10.2013

Zadnja posodobitev: 12.03.2014

Top