Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravila EU o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Pravila EU o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba o infrastrukturi evropskega trga (znana kot „EMIR“) določa pravila v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih (OTC)*, centralnih nasprotnih* strankah in repozitorijih sklenjenih poslov* v skladu z zavezami skupine G-20, sprejetimi septembra 2009 v Pittsburghu.
 • Cilj uredbe EMIR je doseči regulativne cilje glede zmanjšanja sistemskega tveganja, izboljšanja preglednosti na trgu OTC in ohranjanja finančne stabilnosti.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredba določa, da je treba vse informacije o vseh pogodbah o evropskih izvedenih finančnih instrumentih sporočati v repozitorije sklenjenih poslov in omogočiti dostop nadzornim organom, vključno z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA), da bi se povečala preglednost trga OTC.
 • Uredba navaja stroge organizacijske in bonitetne zahteve ter zahteve poslovanja za centralne nasprotne stranke (CNS), da bi se zmanjšalo kreditno tveganje nasprotne stranke*. Kliring za standardne pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih pa se izvede prek CNS (glejte kliring*)
 • Uredba zahteva, da se morajo za pravočasno potrditev pogojev pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC uporabljati elektronska sredstva, da bi se zmanjšalo operativno tveganje*.
 • Kliring* in obveznosti poročanja veljajo za:
  • finančna podjetja, npr. banke in zavarovalnice,
  • nefinančna podjetja, npr. energetska podjetja in letalske družbe, ki imajo velike pozicije v izvedenih finančnih instrumentih OTC.

Organ ESMA je odgovoren za določitev pogodb, za katere bi morala veljati obveznost kliringa, torej tistih, ki so standardizirane in za katere morajo kliring opraviti CNS. ESMA tudi nadzoruje repozitorije sklenjenih poslov*. Evropska komisija je sprejela številne ukrepe, vključno s tehničnimi standardi na podlagi osnutkov ESMA, za izvedbo pogojev Uredbe. Tehnični standardi, ki jih je razvil organ ESMA, zajemajo vrsto tem, npr. kapitalske zahteve CNS in minimalne podatke, ki jih je treba sporočati repozitorijem sklenjenih poslov. Komisija je sprejela tudi odločitve o „enakovrednosti“ za regulativne ureditve za CNS v nekaterih državah zunaj EU.

Avgusta 2015 je Komisija sprejela delegirano uredbo, ki določa, da je treba kliring nekaterih razredov pogodb o obrestnih izvedenih finančnih instrumentih OTC opraviti prek centralnih nasprotnih strank. Zajema zamenjave obrestnih mer, denominiranih v eurih, britanskih funtih, japonskih jenih ali ameriških dolarjih, ki imajo posebne lastnosti, med drugim

 • indeks, ki se uporablja kot referenca zaizvedene finančne instrumente,
 • zapadlost in
 • vrsto osnove (tj. nominalni znesek ali znesek, s katerim se izračunajo izvršena plačila za določeno pogodbo na izvedene finančne instrumente).

Evropska komisija je 5. junija 2015 sprejela delegirano uredbo v skladu s členom 85(2) uredbe EMIR. Ta podaljšuje začasno izjemo glede zahtev v zvezi s centralnim kliringom za pokojninske sheme do 16. avgusta 2017. V skladu s sedanjo ureditvijo bi pokojninske sheme, ki vključujejo vse kategorije pokojninskih skladov, morale priskrbeti gotovino v centralni kliring. Ker pokojninski skladi nimajo niti velikih gotovinskih zneskov niti visoko likvidnih sredstev, bi takšna zahteva zahtevala zelo daljnosežne spremembe in drage spremembe za njihov poslovni model, kar bi na koncu lahko vplivalo na dohodek upokojencev.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba je začela veljati 16. avgusta 2012.

OZADJE

Izvedeni finančni instrumenti (OTC) so na splošno zasebno izpogajani. Informacije v zvezi z njimi so zato na voljo samo pogodbenih strankam, zaradi česar se lahko oteži prepoznavanje narave in ravni povezanega tveganja.

KLJUČNI POJMI

* Izvedeni finančni instrument je finančna pogodba, povezana s prihodnjo vrednostjo ali statusom osnovnega subjekta, na katerega se nanaša. Ta subjekt je lahko na primer premoženje, indeks ali obrestna mera.

* Izvedeni finančni instrument je izvedeni finančni instrument, s katerim se ne trguje na borzi, temveč je zasebno izpogajan med dvema nasprotnima strankama, na primer banko in proizvajalcem.

* Kreditno tveganje nasprotne stranke je tveganje, da nasprotna stranka, to je druga stranka v finančni transakciji, ne bo izpolnila plačila.

* Centralna nasprotna stranka je subjekt med dvema nasprotnima strankama v transakciji, ki postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca. Glavni namen CNS je, da upravlja tveganje, ki se lahko pojavi, če ena nasprotna stranka ni sposobna izvesti potrebnih plačil, ko ta zapadejo, in torej ne izpolni dogovora.

* Repozitorij sklenjenih poslov je centralni podatkovni center, kamor se sporočajo podrobnosti o transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti. Repozitoriji sklenjenih poslov so podjetja. Obstajajo globalni repozitoriji sklenjenih poslov za kreditne, obrestne in lastniške* izvedene finančne instrumente OTC (glejte zadnji ključni pojem).

* Kliring se nanaša na vse dejavnosti od časa, ko je dana zaveza za transakcijo, do takrat, ko je poravnana.

* Operativno tveganje pomeni tveganje izgube, ki je posledica neprimernih ali neuspešnih notranjih procesov ali zunanjih dogodkov, npr. goljufije, človeške napake, terorizma.

* Lastniški izvedeni finančni instrument je poseben razred izvedenega finančnega instrumenta, kot so opcije ali terminski posli.

AKT

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1-59)

Naknadne spremembe in popravki Uredbe (EU) št. 648/2012 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 314, 1.12.2015, str. 13-21)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1515 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami (UL L 239, 15.9.2015, str. 63-64)

Zadnja posodobitev 14.01.2016

Top