Help Print this page 
Title and reference
Pravila EU o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravila EU o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih

Izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu (OTC)*, so na splošno zasebno izpogajani. Informacije v zvezi z njimi so zato na voljo samo pogodbenim strankam, kar lahko oteži prepoznavanje narave in ravni povezanega tveganja. Cilj te uredbe je povečati preglednost, učinkovitost in varnost prostih trgov izvedenih finančnih instrumentov.

AKT

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

POVZETEK

Izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu (OTC)*, so na splošno zasebno izpogajani. Informacije v zvezi z njimi so zato na voljo samo pogodbenim strankam, kar lahko oteži prepoznavanje narave in ravni povezanega tveganja. Cilj te uredbe je povečati preglednost, učinkovitost in varnost prostih trgov izvedenih finančnih instrumentov.

KAJ JE NAMEN UREDBE?

Uredba (znana kot Uredba o infrastrukturi evropskega trga - EMIR) določa pravila v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v skladu z zavezami skupine G-20, sprejetimi septembra 2009 v Pittsburghu.

KLJUČNE TOČKE

Uredba določa, da je treba vse informacije o vseh pogodbah o evropskih izvedenih finančnih instrumentih sporočati v repozitorije sklenjenih poslov in omogočiti dostop nadzornim organom, vključno z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA), da bi se povečala preglednost trga OTC.

Uredba navaja stroge organizacijske in bonitetne zahteve ter zahteve poslovanja za centralne nasprotne stranke (CNS), kliring za standardne pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih pa se izvede prek CNS, da bi se zmanjšalo kreditno tveganje nasprotne stranke*.

Uredba zahteva, da se morajo za pravočasno potrditev pogojev pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC uporabljati elektronska sredstva, da bi se zmanjšalo operativno tveganje*.

Kliring* in obveznosti poročanja veljajo za:

finančna podjetja, npr. banke in zavarovalnice,

nefinančna podjetja, npr. energetska podjetja in letalske družbe, ki imajo velike pozicije v izvedenih finančnih instrumentih OTC.

Organ ESMA je odgovoren za določitev pogodb, za katere velja obveznost kliringa, torej tistih, ki so standardizirane in morajo biti izpeljane prek CNS. ESMA tudi nadzoruje repozitorije sklenjenih poslov* in pripravlja obvezujoče tehnične standarde za uporabo uredbe.

Evropska komisija je sprejela številne ukrepe, vključno s tehničnimi standardi za izvedbo in okrepitev določb uredbe. Tehnični standardi, ki jih je razvil organ ESMA, zajemajo vrsto tem, npr. kapitalske zahteve CNS in minimalne podatke, ki jih je treba sporočati repozitorijem sklenjenih poslov. Komisija je sprejela tudi odločitve o „enakovrednosti“ za regulativne ureditve za CNS v nekaterih državah zunaj Evropske unije.

Evropska komisija je 3. februarja 2015 objavila poročilo, ki priporoča, da se pokojninskim skladom odobri dveletna izjema od obveznosti kliringa za njihove transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC. Ugotavlja, da morajo CNS tokrat najti rešitve za pokojninske sklade.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 16. avgusta 2012.

KLJUČNI POJMI

* Izvedeni finančni instrument je finančna pogodba, povezana s prihodnjo vrednostjo ali statusom osnovnega subjekta, na katerega se nanaša. Ta subjekt je lahko na primer premoženje, indeks ali obrestna mera.

* Izvedeni finančni instrument OTC je izvedeni finančni instrument, s katerim se ne trguje na borzi, temveč je zasebno izpogajan med dvema nasprotnima strankama, na primer banko in proizvajalcem.

* Kreditno tveganje nasprotne stranke je tveganje, da nasprotna stranka, to je druga stranka v finančni transakciji, ne bo izpolnila plačila.

* CNS je subjekt med dvema nasprotnima strankama v transakciji, ki postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca. Glavni namen CNS je, da upravlja tveganje, ki se lahko pojavi, če ena nasprotna stranka ni sposobna izvesti potrebnih plačil, ko ta zapadejo, in torej ne izpolni dogovora.

* Operativno tveganje pomeni tveganje izgube, ki je posledica neprimernih ali neuspešnih notranjih procesov ali zunanjih dogodkov, npr. goljufije, človeške napake, terorizma.

* Kliring se nanaša na vse dejavnosti od časa, ko je dana zaveza za transakcijo, do takrat, ko je poravnana.

* Repozitorij sklenjenih poslov je centralni podatkovni center, kamor se sporočajo podrobnosti o transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti. Repozitoriji sklenjenih poslov so podjetja. Obstajajo globalni repozitoriji sklenjenih poslov za kreditne, obrestne in lastniške* izvedene finančne instrumente OTC.

* Lastniški izvedeni finančni instrument je poseben razred izvedenega finančnega instrumenta, kot so opcije ali terminski posli.

Več informacij je na voljo na straneh spletnega mesta Evropske komisije o izvedenih finančnih instrumentih/EMIR.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 648/2012

16.8.2012

-

UL L 201, 27.7.2012, str. 1-59

Akt(-i) o spremembi/dopolnitvi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 153/2013

15.3.2013

-

UL L 52, 23.2.2013, str. 41-74

Uredba (EU) št. 575/2013

28.6.2013Uporaba: od 1.1.2014 z izjemo nekaterih določb.

-

UL L 176, 27.6.2013, str. 1-337

Uredba (EU) št. 1002/2013

8.11.2013

-

UL L 279, 19.10.2013, str. 2-3

Direktiva 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

UL L 173, 12.6.2014, str. 190-348

Uredba (EU) št. 591/2014

5.6.2014

-

UL L 165, 4.6.2014, str. 31-32

Uredba (EU) št. 600/2014

2.7.2014

-

UL L 173, 12.6.2014, str. 84-148

Uredba (EU) št. 1317/2014

15.12.2014

-

UL L 355, 12.12.2014, str. 6-7

Uredba (EU) št. 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

UL L 141, 5.6.2015, str. 73-117

Uredba (EU) št. 2015/880

12.6.2015

-

UL L 143, 9.6.2015, str. 7-8

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 85(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov za oceno napredka in prizadevanj CNS pri razvoju tehničnih rešitev glede prenosa negotovinskega zavarovanja kot gibljivega kritja v okviru pokojninskih shem ter morebitne potrebe po ukrepih za omogočanje take rešitve (COM(2015)39 final z dne 3. februarja 2015)

Zadnja posodobitev: 26.06.2015

Top