Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika turizma v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistika turizma v EU

Statistika turizma kot ključnega sektorja v gospodarstvu Evropske unije (EU) se zbira v pomoč oblikovalcem politike in tistim, ki delajo ali poslujejo v tem sektorju.

AKT

Uredba (EU) št. 692/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2011 o evropski statistiki turizma in razveljavitvi Direktive Sveta 95/57/ES

POVZETEK

Statistika turizma kot ključnega sektorja v gospodarstvu Evropske unije (EU) se zbira v pomoč oblikovalcem politike in tistim, ki delajo ali poslujejo v tem sektorju.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Vzpostavlja splošna pravila in metode za razvoj, pripravo in razširjanje evropske statistike turizma. Tesno je povezana z Uredbo (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki.

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo zbirati, pripravljati, obdelovati in pošiljati usklajene statistične podatke o ponudbi in povpraševanju v turizmu.

Podatki, ki se morajo zbirati

Države EU morajo zbirati podatke o notranjem (domačem in v državo usmerjenem) turizmu v smislu zmogljivosti nastanitvenih gostinskih obratov (tj. zagotavljanja storitev nastanitve za kratek čas kot plačane storitve). Zbrani podatki vključujejo število:

  • obratov,
  • ležišč,
  • sob.

Nekatere od teh spremenljivk se zbirajo na nacionalni ravni in na regionalni ravni (skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot - NUTS 2) in se nanašajo na:

  • vrsto nastanitve (hoteli, nastanitveni gostinski obrati, avtokampi),
  • vrsto kraja (gosto naseljeno območje, vmesno ali redko naseljeno območje, obalna in ne-obalna območja),
  • velikost (mali, srednji ali veliki obrati).

Države EU morajo zbirati tudi podatke o obratih, ki imajo sobe, dostopne za osebe z omejeno mobilnostjo, tudi za uporabnike invalidskih vozičkov.

Zbirajo se tudi podatki o zasedenosti obratov, kot so število prenočitev in prihodov rezidentov in nerezidentov, in o stopnji zasedenosti sob in ležišč. Tako kot v primeru statistike o zmogljivosti se nekateri od teh podatkov zbirajo tudi na regionalni ravni NUTS 2.

Države EU zbirajo podatke o nacionalnem turizmu (domačem in iz države usmerjenem turizmu). To se nanaša na povpraševanje po udeležbi v turizmu in značilnosti potovanj. Ti podatki temeljijo na spremenljivkah, ki vključujejo dolžino in cilj potovanj z zasebnim razlogom, in socio-demografskih spremenljivkah, kot so starostna skupina, stopnja izobrazbe (neobvezno), zaposlitveni status (neobvezno) itd.

Države EU vsaka 3 leta zberejo tudi podatke, ki predstavljajo glavne razloge za neudeležbo v turizmu z zasebnim razlogom (finančni razlogi, pomanjkanje časa, zdravstveni razlogi itd.).

Nazadnje, države EU zbirajo podatke o turističnem povpraševanju po enodnevnih obiskih znotraj države same ali v tujini. Ti podatki temeljijo na spremenljivkah, ki se nanašajo na:

  • število enodnevnih obiskov (zasebnih ali poslovnih),
  • izdatke,
  • ciljne države (za obiske v tujini),
  • socio-demografske spremenljivke.

Enkrat letno države EU pošljejo Eurostatu poročilo o kakovosti zbranih podatkov. Eurostat potem pripravi in posodobi svoj metodološki priročnik, ki vsebuje navodila za pripravo statističnih podatkov.

Viri podatkov

Države EU lahko pripravljajo potrebne statistične podatke z uporabo kombinacije naslednjih različnih virov: raziskav, drugih primernih virov (vključno z administrativnimi podatki) in ustreznih postopkov statističnega ocenjevanja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 11. avgusta 2011.

Več informacij je na voljo na:

REFERENCA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 692/2011

11.8.2011

-

UL L 192, 22.7.2011, str. 17-32

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 253/2013

10.4.2013

-

UL L 79, 21.3.2013, str. 5-6

Zadnja posodobitev 06.08.2015

Top