Help Print this page 
Title and reference
Evropski odbor za sistemska tveganja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski odbor za sistemska tveganja

Finančna kriza leta 2008 je razkrila številne pomanjkljivosti finančnega nadzora. Evropska komisija je za odpravo teh napak sprejela zakonodajne ukrepe, ki trenutni sistem nadomeščajo z Evropskim sistemom finančnega nadzora (ESFS), katerega cilj je ponovno vzpostaviti zaupanje evropskih državljanov in preprečiti tveganja za destabilizacijo globalnega finančnega sistema.

AKT

Uredba (EU) št.1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja.

POVZETEK

Ta uredba ustanavlja Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB). Gre za del paketa ukrepov, ki je bil sprejet z namenom reformiranja evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) in vzpostavlja tri organe za nadzor nad finančnimi dejavnostmi:

S tem paketom se spreminja tudi obstoječa zakonodaja o finančnih zadevah, in sicer zDirektivo Omnibus in Uredbo o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko.

Nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije (EU) dodatno krepijo:

 • skupni odbor evropskih nadzornih organov;
 • pristojni ali nadzorni organi v državah članicah.

Cilji ESRB:

ESRB je odgovoren za makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom v EU. Eden od njegovih glavnih ciljev je preprečiti ali ublažiti sistemska tveganja za finančno stabilnost v EU. V zvezi s tem mora ESRB še zlasti:

 • opredeliti in zbirati vse informacije, nujne za njegovo delovanje;
 • ugotoviti sistemska tveganja in jih razvrstiti po pomembnosti;
 • izdati opozorila in jih po potrebi javno objaviti;
 • izdati priporočila za korektivne ukrepe kot odziv na ugotovljena tveganja.

Organizacija ESRB

ESRB sestavljajo:

 • splošni odbor, ki zagotavlja izvajanje nalog;
 • pripravljalni odbor, ki pomaga v procesu odločanja;
 • sekretariat, ki je odgovoren za tekoče poslovanje;
 • svetovalni znanstveni odbor in svetovalni tehnični odbor, ki svetujeta in pomagata pri delu ESRB.

ESRB predseduje predsednik Evropske centralne banke (ECB) za obdobje petih let. Predsedniku pri delu pomagata dva podpredsednika, prvega izvoli Razširjeni svet ECB izmed svojih članov, drugi pa je predsednik Skupnega odbora.

Člani ESRB morajo pri opravljanju svojih dolžnosti spoštovati načela nepristranskosti in varovanja poslovnih skrivnosti, kar velja tudi po prenehanju opravljanja dolžnosti.

Seje splošnega odbora se skličejo štirikrat na leto, pred vsako sejo pa se skliče tudi seja pripravljalnega odbora. Predsednik ESRB lahko skliče tudi izredne seje.

ESRB lahko posvetovanje po potrebi organizira tudi z zasebnim sektorjem.

Opozorila in priporočila

ESRB lahko pripravi opozorila in izda priporočila za sanacijske ukrepe, vključno z zakonodajnimi pobudami. Takšna priporočila so lahko naslovljena na:

 • EU;
 • eno ali več držav članic;
 • enega ali več evropskih nadzornih organov;
 • enega ali več nacionalnih nadzornih organov.

Priporočila glede potrebnih ukrepov se izdajo skladno z ustrezno barvno kodo, ki ustreza razmeram z različnimi stopnjami tveganja. Če ESRB presodi, da njegovo priporočilo ni bilo upoštevano, o tem v skladu s strogimi pravili o zaupnosti obvesti naslovnike, Svet in po potrebi zadevni Evropski nadzorni organ.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1092/2010

16.12.2010

-

UL L 331, 15.12.2010

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja [Uradni list L 331, 15.12.2010].

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) Besedilo velja za EGP [UL L 331, 15.12.2010].

Popravek direktive 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge). [Uradni list L 54, 22.2.2014].

Zadnja posodobitev: 20.05.2014

Top