Help Print this page 
Title and reference
Povečevanje globalne konkurenčnosti evropskih investicijskih skladov - KNPVP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Povečevanje globalne konkurenčnosti evropskih investicijskih skladov - KNPVP

KNPVP (kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), priljubljeni pri malih vlagateljih in ponudnikih skladov, so zahvaljujoč posodobitvi pravil za te sklade na podlagi Direktive EU 2009/65/ES pripravljeni za nadaljnji razvoj.

AKT

Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (Besedilo velja za EGP) [Glej akte o spremembah].

POVZETEK

Direktiva EU 2009/65/ES o KNPVP je bila sprejeta 13. julija 2009 in se uporablja od 1. julija 2011. Določa pravila na ravni EU za vzpostavitev in delovanje evropskih investicijskih skladov.

Investicijski skladi so bili ustvarjeni z namenom skupnega vlaganja kapitala vlagateljev prek portfelja finančnih instrumentov, kot so delnice, obveznice in drugi vrednostni papirji. KNPVP, ki so bili uvedeni v 80. letih 20. stoletja, so evropska oblika investicijskega sklada, ki predstavljajo več kot 5 trilijonov evrov sredstev v letu 2009, kar je enako polovici bruto domačega proizvoda EU.

Ta direktiva posodablja pravila o KNPVP. Njeni glavni cilji so:

 • ponuditi vlagateljem večjo izbiro izdelkov ob nižjih stroških z bolj učinkovitim trgom KNPVP v EU, boljše podatke za vlagatelje in učinkovitejši nadzor sredstev;
 • ohraniti konkurenčnost investicijskega sektorja v Evropi s prilagajanjem pravil za razvoj trga.

V besedilu so uvedene naslednje spremembe:

 • izboljšani podatki za vlagatelje, zahvaljujoč dokumentu s standardiziranimi povzetki podatkov; Ključni podatki za vlagatelje vzpostavlja ravnotežje med berljivostjo in količino podatkov, ki jih vlagatelji potrebujejo;
 • pristen evropski potni list za družbe za upravljanje s KNPVP: ker je zasnovan za zmanjšanje birokracije, omogoča družbi za upravljanje s sedežem v eni državi članici EU upravljanje skladov v drugih državah;
 • lažje trženje KNPVP v drugih državah, zahvaljujoč poenostavljenim upravnim postopkom;
 • lažja združitev KNPVP v drugih državah, kar omogoča povečanje povprečne velikosti evropskih sredstev;
 • lažje združevanje sredstev, kar na primer omogoča večjo zaščito vlagateljev z oblikovanjem okvira za sistem centralno-napajalnih struktur, pri čemer sklad vloži več kot 85 % svojih sredstev v drug sklad;
 • močnejši nadzor nad KNPVP in družbami, ki jih upravljajo, zahvaljujoč okrepljenemu sodelovanju med nadzorniki.

Direktiva EU 2009/65/ES je četrta različica zakonodaje KNPVP, ki nadomešča Direktivo KNPVP (Direktivo 85/611/EGS).

Direktiva KNPVP je bila izboljšana 1. julija 2010 s sprejetjem štirih izvedbenih aktov s strani Komisije. S temi naj bi se nadalje izboljšala zaščita vlagateljev, zmanjšala količina birokracije in izboljšala konkurenčnost investicijskih skladov EU.

Direktiva KNPVP je bila spremenjena z Direktivo EU 2013/14/ES z dne 21. maja 2013. Cilj sprememb je zaščititi vlagatelje v teh kolektivnih naložbenih podjemih pred pretiranim zanašanjem na bonitetne ocene. Družbe za upravljanje ali investicijske družbe se na primer pozove, naj same določijo ocene kreditne sposobnosti podjetij in se ne zanašajo izključno ali sistematično na bonitetne ocene, izdane s strani bonitetnih agencij.

SKLICI

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Direktiva 2009/65/ES

7. 12. 2009

30. 6. 2011

UL L 302, 17.11.2009

Akt(-i) o spremembah

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Direktiva 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

UL L 331, 15.12.2010

Direktiva 2011/61/EU

21. 7. 2011

22. 7. 2013

UL L 174, 1.7.2011

Direktiva 2013/14/EU

20. 6. 2013

21. 12. 2014

UL L 145, 31.5.2013

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/65/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Izvedbene uredbe

Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne Uradni list L 176 z dne 10.7.2010 ]. 1. julija 2010 - pogoji pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov [Uradni list L 176 z dne 10.7.2010].

Namen te uredbe je poenotenje ključnih podatkov za vlagatelje, saj določa pravila o:

 • vrsti informacij, ki jih je treba zagotoviti o naložbenih ciljih politike;
 • načinu predstavljanja tveganja in nagrajevanja (potrebna uporaba številske lestvice od 1 do 7);
 • načinu predstavljanja in razlaganja stroškov.

Velja tudi za posebne strukture KNPVP, ki so sestavljeni iz dveh ali več naložbenih razdelkov.

Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne Uradni list L 176 z dne 10.7.2010 ]. 1. julija 2010 - standardno uradno obvestilo in potrdilo KNPVP, uporaba elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi [Uradni list L 176 z dne 10.7.2010].

Namen te uredbe je uskladiti postopek za uradno obvestilo o trženju enot premoženja KNPVP v drugi državi članici.

Ta določa obliko in vsebino standardnega obvestila, ki ga mora uporabljati KNPVP. Ta določa tudi obliko in vsebino potrdila, ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic za potrditev, da KNPVP izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo 2009/65/ES. Uredba določa tudi podroben postopek za elektronsko pošiljanje priglasitvenega dokumenta med pristojnimi organi.

Določa tudi postopke za nadzor mejnih dejavnosti upravljavcev skladov.

Direktive

EU Direktiva 2010/43/EU z dne Uradni list L 176 z dne 10.7.2010 ]. 1. julija 2010 o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje [Uradni list L 176 z dne 10.7.2010].

EU Direktiva 2010/44/EU z dne Uradni list L 176 z dne 10.7.2010 ]. 1. julija 2010 glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve [Uradni list L 176 z dne 10.7.2010].

Predlogi

Predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/65/ES o KNPVP, kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije [COM(2012) 350 final - ni objavljeno v Uradnem listu].

Zadnja posodobitev: 21.01.2014

Top