Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krepitev svetovne konkurenčnosti investicijskih skladov EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Krepitev svetovne konkurenčnosti investicijskih skladov EU

Direktiva 2009/65 - krepitev svetovne konkurenčnosti investicijskih skladov EU (KNPVP)

AKT

Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

POVZETEK

Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) so investicijski skladi*, urejeni na ravni Evropske unije (EU). Ta direktiva določa glavni ureditveni okvir, ki ureja KNPVP.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa splošna pravila za investicijske sklade v EU in tako omogoča čezmejno ponudbo KNPVP.

KLJUČNE TOČKE

Glavni cilji direktive so:

  • ponuditi vlagateljem večjo izbiro izdelkov po nižjih cenah z bolj učinkovitim trgom KNPVP v EU, boljše podatke za vlagatelje in učinkovitejši nadzor sredstev,
  • ohraniti konkurenčnost investicijskega sektorja v Evropi s prilagajanjem pravil tržnemu razvoju.

Ta direktiva določa zlasti pravila o:

  • podatkih za vlagatelje prek standardiziranega dokumenta s povzetkom podatkov za olajšanje razumevanja izdelka za potrošnika,
  • pristnem evropskem potnem listu za družbe za upravljanje s KNPVP in s tem omogočanju družbi za upravljanje s sedežem v eni državi EU upravljanje skladov v drugih državah EU,
  • trženju KNPVP v drugih državah, npr. s poenostavljenimi upravnimi postopki,
  • združitvah KNPVP v drugih državah,
  • močnejšem nadzoru nad KNPVP in družbami, ki jih upravljajo, npr. z okrepljenim sodelovanjem med nadzorniki nacionalnih finančnih storitev.

Direktiva EU 2009/65 je četrta različica zakonodaje KNPVP, ki nadomešča Direktivo 85/611/EGS o KNPVP.

Direktivo 2009/65 je nadomestila Direktiva 2014/91/EU (KNPVP V), s katero so bila vpeljana nova pravila o depozitarjih KNPVP (subjektih za hrambo sredstev), npr. subjektih, ki lahko prevzamejo to vlogo, njihovih nalogah, ureditvi prenosa in odgovornosti depozitarjev.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 7. decembra 2009.

Za več informacij glejte:

KLJUČNI POJMI

*Investicijski skladi: naložbeni produkti, ustvarjeni z izključnim namenom zbiranja kapitala vlagateljev in skupnega vlaganja tega kapitala prek portfelja finančnih instrumentov, kot so delnice, obveznice in drugi vrednostni papirji.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/65/ES

7.12.2009

30.6.2011

UL L 302, 17.11.2009, str. 32-96

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

UL L 331, 15.12.2010, str. 120-161

Direktiva 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

UL L 174, 1.7.2011, str. 1-73

Direktiva 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

UL L 145, 31.5.2013, str. 1-3

Direktiva 2014/91/EU

17.9.2014

18.3.2016

UL L 257, 28.8.2014, str. 186-213

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/65/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L 176, 10.7.2010, str. 1-15)

Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi (UL L 176, 10.7.2010, str. 16-27)

Direktiva Komisije 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L 176, 10.7.2010, str. 42-61)

Direktiva Komisije 2010/42/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L 176, 10.7.2010, str. 28-41)

Zadnja posodobitev 15.09.2015

Top