Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistem za zaščito evra pred ponarejanjem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Sistem za zaščito evra pred ponarejanjem

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 - zaščita evra pred ponarejanjem

POVZETEK

Evropska unija (EU) je vzpostavila sistem za zaščito pred ponarejanjem evra.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Vzpostavlja sistem, ki državam članicam EU omogoča zbiranje in medsebojno izmenjavo informacij o ponarejenih bankovcih in kovancih, po potrebi pa tudi z Evropsko centralno banko (ECB), Evropsko komisijo in državami, ki niso članice EU.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 razširja področje uporabe uredbe na države članice, ki niso del euroobmočja.

Glavne značilnosti sistema za zaščito evra:

sistematičen prenos tehničnih podatkov o ponarejenih bankovcih in kovancih evra med organi držav EU (zlasti nacionalnimi centralnimi bankami) in ECB. ECB je odgovorna za njihovo shranjevanje in obdelavo;

organi držav EU morajo dovoliti svojemu nacionalnemu analitskemu centru pregled bankovcev, za katere obstaja sum, da so ponarejeni, nacionalnemu analitskemu centru za kovance pa pregled sumljivih kovancev. Ti organi morajo poslati vse nove sumljive tipe bankovcev ECB, vse nove tipe sumljivih kovancev pa Evropskemu tehničnemu in znanstvenemu centru;

kreditne institucije, drugi ponudniki plačilnih storitev in druge institucije, ki opravljajo razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo v javnost, imajo določene obveze. Države članice EU morajo zagotoviti učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za institucije, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti;

sodelovanje med zadevnimi organi držav EU (zlasti nacionalnimi centralnimi uradi, ustanovljenimi z Mednarodno konvencijo za preprečevanje ponarejanja valut), ECB, Komisijo in Evropskim policijskim uradom (Europol);

nacionalna centralizacija informacij o primerih ponarejanja evra in njihovo posredovanje Europolu;

sodelovanje z državami, ki niso članice EU, in mednarodnimi organizacijami (vključno z Interpolom).

Države EU morajo Komisiji in ECB sporočiti seznam organov, ki so jim določile pristojnost za ugotavljanje ponarejenih bankovcev in kovancev.

OZADJE

Namen uredbe (ES) št. 1338/2001, ki je bila vpeljana pred uvedbo evra leta 2002, je zaščititi bankovce in kovance evra pred ponarejanjem.

Uredba dopolnjuje niz predhodno sprejetih odločitev:

vzpostavitev nacionalnih analitskih centrov;

o zbiranju tehničnih informacij o ponarejanju evra, ki ga izvajata ECB in Evropski tehnični in znanstveni center, ki je odgovoren za analizo kovancev evra;

uvedba kazenskih sankcij za ponarejanje evra.

Več informacij je na voljo na:

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1338/2001

4.7.2001

-

UL L 181, 4.7.2001, str. 6-10

Uredba (ES) št. 1339/2001 (razširja učinke Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 na države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto)

1.1.2002

-

UL L 181, 4.7.2001, str. 11Glejte prečiščeno različico.

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 44/2009

23.1.2009

-

UL L 17, 22.1.2009, str. 1-3

Uredba (ES) št. 45/2009

09.2.2009

-

UL L 17, 22.1.2009, str. 4

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta 2001/887/PNZ z dne 6. decembra 2001 o zaščiti evra pred ponarejanjem (UL L 329, 14.12.2001, str. 1-2)

2001/912/ES: Sklep Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2001 o nekaterih pogojih v zvezi z dostopom do Sistema za nadzor ponaredkov (CMS) (ECB/2001/11) (UL L 337, 20.12.2001, str. 49-51)

Odločba Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra (UL L 325, 12.12.2003, str. 44)

Sklep 2010/597/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14) (UL L 267, 9.10.2010, str. 1-20)

Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L 339, 22.12.2010, str. 1-5)

2013/211/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2013/10) (UL L 118, 30.4.2013, str. 37-42)

Uredba (EU) št. 331/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) in razveljavitvi sklepov Sveta 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES in 2006/850/ES (UL L 103, 5.4.2014, str. 1-9)

Direktiva 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (UL L 151, 21.5.2014, str. 1-8)

Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko (ECB) (UL C 123, 17.4.2015, str. 1-5)

Zadnja posodobitev 06.10.2015

Top