Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obravnavanje izziva suše in pomanjkanja vode v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Obravnavanje izziva suše in pomanjkanja vode v EU

POVZETEK:

Obravnavanje izziva pomanjkanja vode in suše v EU – COM(2007) 414 final

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To sporočilo prepoznava glavne izzive pomanjkanja vode in srednjeročnih ter dolgoročnih suš v EU. Določa smernice za njihovo obravnavanje. Te smernice se nanašajo na:

določanje cen vode,

razporeditev vode,

preprečevanje suš in odzivanje na suše,

druge možnosti oskrbe z vodo,

visoko kakovostne informacije in tehnološke rešitve za obravnavo pomanjkanja vode in suš.

KLJUČNE TOČKE

Zaradi odprave težav v zvezi s pomanjkanjem vode in sušo je treba obravnavati nekatera vprašanja. Ta vključujejo:

potrebo po celovitem izvajanju okvirne direktive o vodah zaradi reševanja problema slabega upravljanja vodnih virov,

neučinkovite nacionalne politike določanja cen vode,

načrtovanje rabe zemljišč,

spodbujanje ukrepov varčevanja z vodo in

potrebo po ukrepanju na celovit in znanstven način.

Države EU morajo določiti ustrezno ceno vode z uporabo učinkovite politike določanja cen vode.

Razdelitev vode in finančna sredstva za vodo morajo biti učinkovitejša, da se zmanjšajo škodljivi učinki v porečjih. Sprejeti je treba posebne ukrepe, zlasti zaradi izvajanja direktive o strateški okoljski presoji.

Izboljšanje obvladovanja tveganja suše je mogoče, če države EU po potrebi razvijejo načrte o obvladovanju tveganja suše in izmenjujejo dobre prakse in metodologije na ravni EU. Solidarnostni sklad EU in evropski mehanizem za civilno zaščito lahko pomagajo zagotoviti takojšnjo pomoč državam EU.

Evropska komisija kot pomoč pri zmanjševanju puščanja in izgub na primer priporoča, da se vzpostavijo standardi za naprave, ki porabljajo vodo, skupaj s posebno zakonodajo za proizvode, ki ne uporabljajo energije, uporabljajo pa vodo (npr. pipe, pipe za tuš, stranišča).

Vključeni morajo biti tudi potrošniki in gospodarski subjekti, da bi se spodbudilo oblikovanje kulture varčevanja z vodo.

Izboljšanje znanja in zbiranja podatkov je bistveno za odločanje. Informacijski sistem o pomanjkanju vode in suši v Evropi mora biti vključen v Evropski informacijski sistem za vode (WISE).

Evropska komisija na podlagi informacij, pridobljenih iz držav EU in svojega dela, pripravlja letna poročila o spremljanju, v katerih oceni izvajanje možnosti politike po vsej EU.

Naknadni dokument iz leta 2012, tj. Načrt za varovanje evropskih vodnih virov, vključuje pregled politike na področju pomanjkanja vode in suš. V tem načrtu je navedeno, da cilj spremeniti trend pomanjkanja vode in suše ni dosežen.

OZADJE

Voda je dragocen vir, vendar se lahko preskrbljenost z vodo začasno zmanjša zaradi suš ali zaradi daljših obdobij, v katerih potrebe po vodi presegajo vodne vire, ki jih je mogoče izkoriščati (pomanjkanje vode).

S problemom preskrbljenosti z vodo se spopadajo številne regije v Evropi. Do leta 2007 je pomanjkanje vode prizadelo najmanj 11 % prebivalstva EU in 17 % njenega ozemlja. Zato je treba na ravni EU ukrepati na več področjih, ukrepanje pa je še toliko pomembnejše, ker bo pomanjkanje vode zaradi podnebnih sprememb verjetno še trajalo.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Obravnavanje izziva pomanjkanja vode in suše v Evropski uniji (COM(2007) 414 final z dne 18. julija 2007)

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012) 673 final z dne 14. novembra 2012)

Zadnja posodobitev 28.10.2015

Top