Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Infrastruktura za prostorske informacije v EU (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Infrastruktura za prostorske informacije v EU (INSPIRE)

POVZETEK:

Direktiva 2007/2/ES o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa splošna pravila za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije* v Evropi za namene okoljskih politik EU ter politik ali dejavnosti, ki lahko vplivajo na okolje.
 • Evropska infrastruktura temelji na infrastrukturah za prostorske informacije, ki jih vzpostavijo in upravljajo države EU.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodaja se uporablja za prostorske podatke, ki:
  • pokrivajo območja, na katerih imajo države EU jurisdikcijo,
  • so v elektronski obliki,
  • so hranjeni s strani ali v imenu javnega organa ali drugega organa, ki uporablja omrežje,
  • se nanašajo na informacije o okolju.
 • Države EU zagotovijo, da se metapodatki* izdelajo za različne zbirke prostorskih podatkov o okolju* in storitve v zvezi s prostorskimi podatki o okolju, ki so navedene v zakonodaji. Glede na temo morajo biti izdelani najpozneje v dveh ali petih letih po začetku veljavnosti pravil.
 • Evropska komisija, ki ji pomaga odbor, sprejme tehnične ureditve za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki ter uskladitev, kadar je to izvedljivo.
 • Ta izvedbena pravila so morala biti sprejeta najpozneje do 15. maja 2009 oziroma 15. maja 2012, odvisno od teme.
 • Države EU morajo vzpostaviti in upravljati omrežje z naslednjimi storitvami:
  • iskanje: za iskanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki,
  • pregledovanje: za prikaz, krmarjenje, povečanje in pomanjšanje, panoramski pregled ali prekritje vidnih zbirk prostorskih podatkov,
  • prenos: za neposredni dostop, kadar je izvedljiv, in za prenos izvodov zbirk prostorskih podatkov,
  • preoblikovanje: za spreminjanje zbirk prostorskih podatkov z namenom doseganja medopravilnosti.
 • Javni organi morajo imeti možnost za povezavo svojih zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki z nacionalnim omrežjem.
 • Države EU lahko omejijo javni dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki iz različnih razlogov, kot so zakonska zaupnost, javna varnost, pravice intelektualne lastnine ali varstvo okolja.
 • Komisija upravlja geoportal INSPIRE na ravni EU. Portal nudi dostop do nacionalnih omrežij.
 • Zakonodaja ne določa zahteve po zbiranju novih prostorskih podatkov.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 15. maja 2007. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 14. maja 2009.

OZADJE

Glejte Direktivo Inspire na spletnem mestu Evropske komisije.

KLJUČNI POJMI

* Infrastruktura za prostorske informacije: obsega metapodatke, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki; omrežne storitve in tehnologije; dogovore o souporabi, dostopu in uporabi; mehanizme, procese in postopke za usklajevanje in spremljanje.

* Metapodatki: informacije, ki opisujejo zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter omogočajo njihovo iskanje, popis in uporabo.

* Prostorski podatki: podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali geografsko območje, kot so naslovi, prometna omrežja, digitalni model višin in namenska raba tal.

AKT

Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) UL L 108, 25.4.2007, str. 1–14)

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov (UL L 326, 4.12.2008, str. 12–30). Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1205/2008 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Odločba Komisije 2009/442/ES z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja (UL L 148, 11.6.2009, str. 18–26). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19–40)

Uredba Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev (UL L 274, 20.10.2009, str. 9–18). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 268/2010 z dne 29. marca 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki držav članic pod usklajenimi pogoji (UL L 83, 30.3.2010, str. 8–9)

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 323, 8.12.2010, str. 11–102). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja (UL L 323, 8.12.2010, str. 1–10)

Uredba Komisije (EU) št. 102/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 31, 5.2.2011, str. 13–34).

Uredba Komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 331, 10.12.2013, str. 1–267)

Uredba Komisije (EU) št. 1311/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede opredelitve metapodatkovnega elementa INSPIRE (UL L 354, 11.12.2014, str. 6–7)

Uredba Komisije (EU) št. 1312/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 354, 11.12.2014, str. 8–16)

Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str. 1–37)

Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (UL L 207, 6.8.2010, str. 1–13)

Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Copernicus in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (UL L 122, 24.4.2014, str. 44–66)

Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135–145)

Zadnja posodobitev 25.02.2016

Top