Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategija za morsko okolje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategija za morsko okolje

Morsko okolje Evrope je izpostavljeno različnim pritiskom, ki škodijo zdravju morskih ekosistemov. Ta Direktiva vzpostavlja skupen okvir in cilje za preprečevanje, varstvo in ohranitev morskega okolja pred škodljivimi človekovimi dejavnostmi.

AKT

Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji)

POVZETEK

Morsko okolje Evrope je izpostavljeno različnim pritiskom, ki škodijo zdravju morskih ekosistemov. Ta Direktiva vzpostavlja skupen okvir in cilje za preprečevanje, varstvo in ohranitev morskega okolja pred škodljivimi človekovimi dejavnostmi.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva določa minimalne zahteve, v skladu s katerimi morajo države Evropske unije (EU) razviti strategije za varstvo morskih ekosistemov in zagotoviti trajnost gospodarskih dejavnosti, povezanih z morskim okoljem.
 • Z vzpostavljanjem čezmejnih programov zagotavlja tudi sodelovanje znotraj morskih regij (severovzhodnega Atlantskega oceana, Baltskega, Sredozemskega in Črnega morja). Ti programi vključujejo ukrepe za uresničevanje dogovorjenih ciljev, da bi bilo do leta 2020 mogoče doseči „dobro okoljsko stanje“*.
 • Direktiva prispeva tudi k oblikovanju svetovne mreže zaščitenih morskih območij in odpira dialog z državami zunaj EU.

NAJNOVEJŠI DOSEŽKI

 • Komisija je leta 2014 opravila pregled prvih korakov pri izvajanju direktive. Države EU so nato vzpostavile svoje programe spremljanja.
 • Okvirna direktiva o morski strategiji vsebuje okoljske smernice za direktivo o pomorskem prostorskem načrtovanju, ki je bila objavljena leta 2014.
 • Slednja je del integrirane pomorske politike (CPP), katere cilj je izvajanje optimalnega upravljanja oceanov in gospodarjenja z morji. Cilj CPP je podpreti in olajšati izvajanje evropske strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.
 • Od organov držav EU se pričakuje, da bodo organizirali dejavnosti v morskih območjih za doseganje okoljskih, ekonomskih in socialnih ciljev.
 • Države EU morajo pripraviti programe ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Ti programi opredeljujejo obseg območja, ki bo zajeto, in časovni okvir za obstoječe in prihodnje ukrepe za trajnostno upravljanje pomorskih dejavnosti.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU morajo opraviti presojo okoljskega stanja svojih morskih voda in vpliva človeških dejavnosti (vključno s socialno-ekonomsko analizo). Nato morajo določiti cilje za doseganje dobrega okoljskega stanja do leta 2020, opredeliti okoljske cilje, razviti mreže za spremljanje in pripraviti programe ukrepov.
 • Začetne presoje lahko pomagajo izboljšati znanje o morskih vodah Evrope prek programov, kot so Znanje o morju, INSPIRE ali Copernicus.
 • Morja Evrope obsegajo štiri morske regije: Baltsko morje, severovzhodni Atlantski ocean, Sredozemsko in Črno morje. Države, ki so prisotne v isti morski regiji, morajo uskladiti svoje dejavnosti.
 • Pripravijo se programi spremljanja za merjenje in presojo napredka pri doseganju ciljev. Če nekateri cilji niso doseženi, morajo države EU pojasniti, zakaj, po potrebi pa lahko uporabijo nekatere izjeme.

KLJUČNI POJMI

„Dobro okoljsko stanje“ se nanaša na ekološko raznolike in dinamične ter čiste, zdrave in produktivne oceane in morja. Cilj je ohraniti morsko okolje za sedanje in prihodnje generacije.

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije - Naši oceani, morja in obale.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/56/ES

15.7.2008

15.7.2010

UL L 164, 25.6.2008, str. 19-40

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135-145)

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Prva faza izvajanja okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES) Presoja in smernice Evropske komisije (COM(2014) 97 final z dne 20. februarja 2014)

Zadnja posodobitev 19.12.2014

Top