Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika o ravnanju z odpadki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistika o ravnanju z odpadki

Evropska unija (EU) je vzpostavila okvir za izdelavo statistike o nastanku, predelavi in odstranjevanju odpadkov.

AKT

Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN UREDBE?

Ta zakonodaja dovoljuje zbiranje rednih in primerljivih podatkov v državah EU in njihov prenos na Eurostat. Zbrana statistika omogoča nadzor in ocenjevanje izvajanja politike EU o ravnanju z odpadki.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Zakonodaja zajema izdelavo statistike, ki jo države EU in Komisija opravijo vsaka na svojem področju pristojnosti:

  • nastajanje odpadkov (Priloga I k Uredbi),
  • predelava in odstranjevanje odpadkov (Priloga II k Uredbi).

Nomenklatura

Države EU in Komisija morajo za izdelavo svojih statistik uporabiti nomenklature (kategorije), določene v prilogah I do III. Te nomenklature se nanašajo na kategorije odpadkov (npr. izrabljena topila, mineralni odpadki in kovinski odpadki), gospodarske dejavnosti (od rudarstva do živilske ali tekstilne proizvodnje) in postopke ravnanja z odpadki (npr. kanalizacija, ravnanje z industrijskimi odpadki ali reciklaža).

Zbiranje podatkov

Podatki, ki se uporabljajo za izdelavo statistike, se zbirajo s pomočjo raziskav, statističnih ocen ali upravnih ali drugih virov. Iz raziskav so izključena podjetja z manj kot 10 zaposlenimi, ki ne ustvarjajo velikih količin odpadkov.

Prenos statistike na Eurostat

Države EU morajo prenesti statistične rezultate (vključno z zaupnimi podatki) na Eurostat v 18 mesecih po zaključku referenčnih obdobij, določenih v prilogah I in II. To je treba storiti vsaki dve leti.

Komisija lahko sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo ali spremembo Uredbe. Ti ukrepi se nanašajo na:

  • ustrezno obliko posredovanja rezultatov držav EU,
  • prilagajanje gospodarskemu in tehničnemu razvoju pri zbiranju, obdelavi in sporočanju statistike,
  • prilagoditev specifikacij, navedenih v prilogah I, II in III,
  • oblikovanje ustreznih meril za oceno kakovosti,
  • izvajanje rezultatov pilotnih študij.

Komisija vsaka tri leta poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o statistiki, izdelani na podlagi te uredbe, njeni kakovosti in obremenitvi podjetij.

ZAČETEK VELJAVNOSTI UREDBE

Od 29. decembra 2002.

Za več informacij glejte:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 2150/2002

29.12.2002

-

UL L 332, 9.12.2002, str. 1-36

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 574/2004

16.4.2004

-

UL L 90, 27.3.2004, str. 15-47

Uredba (ES) št. 783/2005

14.6.2005

-

UL L 131, 25.5.2005, str. 38-41

Uredba (ES) št. 221/2009

20.4.2009

-

UL L 87, 31.3.2009, str. 157-159

Uredba (EU) št. 849/2010

18.10.2010

-

UL L 253, 28.9.2010, str. 2-41

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 2150/2002 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima zgolj dokumentarno vrednost .

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 1445/2005 z dne 5. septembra 2005 o opredelitvi ustreznih meril za oceno kakovosti in vsebini poročil o kakovosti statistike odpadkov za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 229, 6.9.2005, str. 6-12)

Uredba Komisije št. 782/2005 z dne 24. maja 2005 o določitvi oblike za posredovanje rezultatov o statistiki odpadkov (UL L 131, 25.5.2005, str. 26-37)

Zadnja posodobitev 20.05.2015

Top