Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čiščenje komunalne vode

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čiščenje komunalne vode

Namen tega predpisa Evropske unije (EU) je zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne vode, da se zaščiti zdravje ljudi in okolje.

AKT

Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode

POVZETEK

Namen tega predpisa Evropske unije (EU) je zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne vode, da se zaščiti zdravje ljudi in okolje.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa vseevropska pravila za zbiranje, čiščenje in odvajanje odpadne vode, da bi se vodno okolje zaščitilo pred negativnimi vplivi (kot je evtrofikacija*) komunalne odpadne vode. Predpis zajema tudi odpadno vodo iz industrije, na primer kmetijsko-živilske industrije (na primer obrati za predelavo hrane in pivovarne).

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo:

  • zbirati in čistiti odpadno vodo v mestnih naseljih z najmanj 2 000 prebivalci in pri zbrani odpadni vodi uporabljati sekundarne postopke čiščenja*,
  • uporabljati naprednejše čiščenje v mestnih naseljih z več kot 10 000 prebivalci, in sicer na določenih občutljivih območjih*,
  • zagotoviti ustrezno vzdrževanje čistilnih naprav, s čimer se zagotovi zadostna učinkovitost delovanja in delovanje ob vseh običajnih vremenskih razmerah,
  • zahtevati dovoljenja za odvajanje komunalne odpadne vode iz kmetijsko-živilske industrije in industrijskih obratov v kanalizacijske sisteme za komunalno odpadno vodo,
  • sprejeti ukrepe za omejitev onesnaženja zaradi prelivanja meteornih voda v izrednih razmerah, kot je neobičajno močno deževje,
  • spremljati učinkovitost čistilnih naprav in sprejemne vode,
  • spremljati odvajanje in ponovno uporabo blata iz čistilnih naprav.

V Prilogi I so poleg opisanih metod spremljanja in ocenjevanja rezultatov navedene tudi splošne zahteve za:

  • kanalizacijske sisteme,
  • izpuste iz čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, vključno z mejnimi vrednostmi emisij zanje,
  • tehnološko odpadno vodo, ki se odvaja v komunalne kanalizacijske sisteme.

V Prilogi II so opisana merila za opredelitev občutljivih in manj občutljivih območij.

Evropska komisija v poročilu iz leta 2013 poudarja, da je izvajanje tega predpisa kljub že doseženim izboljšavam še vedno izziv, zlasti zaradi velikih naložb v infrastrukturo.

VELJAVNOST DIREKTIVE

Od 29. maja 1991 z več različnimi roki za različne zahteve. Komisija je leta 1998 sprejela Direktivo 98/15/ES, da bi pojasnila nekatera pravila zaradi različnih razlag v državah EU. Ta je začela veljati 27. marca 1998. Drugi roki veljajo za države, ki so se pridružile EU od leta 2004 naprej. Ti so določeni v pristopnih pogodbah, sklenjenih z vsako od zadevnih držav.

KLJUČNI POJMI

Evtrofikacija: pomeni obogatitev vode s hranili - kot so spojine fosforja in dušika - zaradi česar pride do motenj ravnotežja organizmov, prisotnih v vodi, in na splošno kakovosti vode.

Sekundarno čiščenje: čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, ki večinoma vključuje biološko čiščenje (z aerobnimi bakterijami, encimi itn.) s sekundarnim posedanjem, ali drug postopek, v katerem se upoštevajo zahteve direktive iz Priloge I.

Občutljiva območja: (i) vodna telesa, ki jim grozi evtrofikacija; (ii) površinska pitna voda, v kateri koncentracija nitratov presega 50 mg/liter, in (iii) območja, na katerih je potrebno dodatno čiščenje zaradi uskladitve z zakonodajo EU, na primer o vodah, kopalnih vodah, vodah za lupinarje ter ohranjanju habitatov in ptic.

OZADJE

Dodatne informacije so na voljo na spletišču Evropske komisije o pregledu Direktive o odpadnih vodah.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 91/271/EGS

19.6.1991

30.6.1993

UL L 135, 30.5.1991, str. 40-52

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 98/15/ES

27.3.1998

30.9.1998

UL L 67, 7.3.1998, str. 29-30

POVEZANI AKTI

Izvedbeni sklep Komisije 2014/431/EU z dne 26. junija 2014 o obrazcih za poročanje o nacionalnih programih za izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS (UL L 197, 4.7.2014, str. 77-86)

Poročilo Komisije - Izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES z dne 27. februarja 1998 - Povzetek ukrepov v državah članicah in ocena prejetih informacij v skladu s členoma 17 in 13 Direktive (COM(98) 775 finalz dne 15. januarja 1999)

Poročilo Komisije - Izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES z dne 27. februarja 1998 (COM(2001) 685 final z dne 21. novembra 2001)

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES z dne 27. februarja 1998 (COM(2004) 248final z dne 23. aprila 2004)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Sedmo poročilo o izvajanju direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (COM(2013) 574 final, 7.8.2013)

Delovni dokument služb Komisije - Spremni dokument k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - „Za trajnostno upravljanje voda v Evropski uniji“ - Prva faza izvajanja Okvirne direktive o vodah 2000/60/ES [KOM(2007) 128 končno] [SEC(2007) 363] (SEC(2007) 362 končno, 22.3.2007)

Delovni dokument služb Komisije - Peti povzetek Komisije o izvajanju Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (SEC(2009) 1114 končno, 3.8.2009)

Delovni dokument služb Komisije - Šesti povzetek Komisije o izvajanju Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (SEC(2011) 1561 končno, 7.12.2011)

Zadnja posodobitev 20.04.2015

Top