Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kakovostna voda v Evropi (vodna direktiva EU)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kakovostna voda v Evropi (vodna direktiva EU)

V Evropski uniji (EU) je voda pod vse večjim pritiskom zaradi naraščajočih potreb po zadostnih količinah kakovostne vode za različne namene. Direktiva si prizadeva zaščititi in izboljšati kakovost vode.

AKT

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

POVZETEK

V Evropski uniji (EU) je voda pod vse večjim pritiskom zaradi naraščajočih potreb po zadostnih količinah kakovostne vode za različne namene. Direktiva si prizadeva zaščititi in izboljšati kakovost vode.

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Direktiva vzpostavlja pravila, s katerimi želi preprečiti nadaljnje poslabšanje stanja vodnih teles EU in doseči dobro stanje evropskih rek, jezer in podzemnih voda do leta 2015.

To vključuje zlasti:

 • varovanje vseh vodnih oblik (celinske vode*, površinske vode*, somornice*, obalno morje in podzemne vode*),
 • obnavljanje ekosistemov v teh vodnih telesih in v njihovi bližini,
 • zmanjšanje onesnaženosti vodnih teles,
 • zagotavljanje trajnostne rabe vode posameznikov in podjetij.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja dodeljuje jasno odgovornost nacionalnim organom. Ti morajo:

 • določiti posamezna povodja na svojem ozemlju, to so bližnja kopenska območja, s katerih se voda steka v določen rečni sistem,
 • imenovati pristojne službe za upravljanje teh povodij skladno s pravili EU,
 • analizirati značilnosti posameznih povodij, vključno z oceno vpliva človekovega delovanja in ekonomsko analizo rabe vode,
 • spremljati stanje vode na vsakem vodnem območju,
 • vzpostaviti register zavarovanih območij, kot so območja pitne vode, ki potrebujejo posebno pozornost,
 • pripravijo in izvajajo „načrte upravljanja povodij“, da se prepreči nadaljnje poslabšanje površinskih voda, zaščiti in izboljša podzemne vode ter ohrani zavarovana območja,
 • zagotoviti, da se stroški za vodne storitve povrnejo, da se viri porabljajo učinkovito in da onesnaževalci plačajo,
 • zagotoviti javne informacije in posvetovanje v zvezi z načrti upravljanja povodij.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 22. oktobra 2000.

KLJUČNI IZRAZI

* Površinske vode - celinske vode razen podzemne vode, somornic in obalnega morja.

* Podzemna voda - vsa voda pod zemeljskim površjem.

* Celinske vode - vse stoječe ali tekoče vode na površju kopnega.

* Somornice - telesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so delno slana, vendar vsebujejo znatne tokove sladke vode.

Vodna direktiva - podrobnosti.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2000/60/ES

22.12.2000

22.12.2003

UL L 327, 22.12.2000, str. 1-73

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Odločba 2455/2001/ES

16.12.2001

-

UL L 331, 15.12.2001, str. 1-5

Direktiva 2008/32/ES

21.3.2008

-

UL L 81, 20.3.2008, str. 60-61

Direktiva 2009/31/ES

25.6.2009

25.6.2011

UL L 140, 5.6.2009, str. 114-135

Direktiva 2013/39/EU

13.9.2013

14.11.2015

UL L 226, 24.8.2013, str. 1-17

Direktiva 2013/64/EU

1.1.2014

Različno, odvisno od členov.

UL L 353, 28.12.2013, str. 8-12

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2000/60/ES so vključeni v originalno besedilo. Ta prečiščena različica se uporablja le v referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L 372, 27.12.2006, str. 19-31)

Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288, 6.11.2007, str. 27-34)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012) 673 finalz dne 14. novembra 2012)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Okvirna direktiva o vodah in direktiva o poplavah: ukrepi za dosego „dobrega stanja“ voda v EU in za zmanjšanje poplavne ogroženosti (COM(2015) 120 finalz dne 9. marca 2015)

Zadnja posodobitev 30.07.2015

Top