Help Print this page 
Title and reference
Uporaba členov 101 in 102 PDEU (prej členov 81 in 82 Pogodbe ES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uporaba členov 101 in 102 PDEU (prej členov 81 in 82 Pogodbe ES)

Nov režim za uporabo protimonopolnih postopkov, ki so bili uvedeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003, je bil oblikovan z namenom učinkovitejšega izvajanja pravil konkurence Evropske unije (EU) v interesu potrošnikov in podjetij in zmanjšanja upravnih bremen za podjetja, ki poslujejo v Evropi. Z decentralizirano uporabo pravil o konkurenci in okrepitvijo naknadnega nadzora bo ta uredba zmanjšala upravno obremenitev Komisije in ji omogočila, da se osredotoči na obvladovanje najresnejših kršitev. Ob tem bo okrepila vlogo nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, in nacionalnih sodišč pri izvajanju konkurenčnega prava EU ter zagotovila njegovo učinkovito in enotno izvajanje.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe [Glej akt(e) o spremembah].

POVZETEK

Ta uredba, ki jo je Svet sprejel 16. decembra 2002, o izvajanju pravil konkurence iz členov 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (prej člena 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti (Pogodbe ES), je nadomestila Uredbo (EGS) št. 17/62 z dne 1. maja 2004.

Uredba št. 17/62 je vzpostavila centralizirani sistem za nadzor, v okviru katerega morajo sporazumi, ki lahko omejujejo ali negativno vplivajo na trgovino med državami EU, biti priglašeni Komisiji, da lahko uveljavljajo pogoje za izjemo. Izključno pooblastilo Komisije za odobritev sporazumov, ki omejujejo konkurenco, vendar pa izpolnjujejo pogoje člena 81(3) Pogodbe ES, je privedlo do priglasitve velikega števila sporazumov s strani podjetij, kar je spodkopalo prizadevanja za spodbujanje stroge in decentralizirane uporabe pravil EU o konkurenci.

Z namenom poenostavitve upravnih formalnosti za podjetja in da se Komisiji omogoči, da učinkoviteje ukrepa proti resnim kršitvam pravil o konkurenci, je Komisija z objavo svoje Bele knjige leta 1999 začela izvajati dolgotrajen postopek reform, ki je pripeljal do objave te uredbe.

Ta reforma omogoča prehod s sistema centralizirane odobritve s strani Komisije na podlagi predhodnega obveščanja na sistem pravne izjeme, ki temelji na sistemu decentralizirane uporabe pravil EU o konkurenci in okrepitvi naknadnega nadzora, zmanjšuje upravno obremenitev Komisije ter krepi vlogo nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, in nacionalnih sodišč pri izvajanju konkurenčnega prava EU ter zagotovlja njegovo učinkovito in enotno izvajanje.

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila o izvrševanju določb PDEU v zvezi s sporazumi, sklepi podjetniških združenj in z usklajenimi ravnanji, ki lahko omejujejo konkurenco (člen 101 PDEU), in zlorabo prevladujočega položaja (člen 102 PDEU).

Sodelovanje med Komisijo in organi, pristojnimi za konkurenco v državah EU, ter sodišči

Neposredni učinek sistema pravne izjeme, ki ga uvaja ta uredba, je povečanje odgovornosti podjetij glede na to, da zanje več ne velja obveznost predhodnega obveščanja, zaradi česar bodo morala v dobri veri zagotoviti, da sporazumi ne ovirajo proste konkurence in ne kršijo predpisov EU na tem področju. Za preprečevanje zlorab bodo organi, pristojni za konkurenco v Evropi – vključno s Komisijo – in nacionalna sodišča prevzeli večjo odgovornost pri zagotavljanju izpolnjevanja pravil EU o konkurenci, obenem pa bodo usklajevali svoje dejavnosti. Za to so potrebna prizadevanja za spodbujanje izmenjave informacij med različnimi institucijami.

Za lažjo izmenjavo informacij med organi, pristojnimi za konkurenco v Evropi, uredba predvideva ustanovitev Evropske mreže za konkurenco, ki jo sestavljajo nacionalni organi, pristojni za konkurenco, in Komisija. Znotraj te mreže lahko poteka izmenjava informacij, vključno z zaupnimi informacijami, ki lahko pripomorejo k uveljavljanju kršitev pravil o konkurenci. Komisija mora izročiti kopije najpomembnejših dokumentov in na zahtevo organov, ki so pristojni za konkurenco, zagotoviti vse dokumente, ki so potrebni za presojo obravnavanega primera. Nacionalni organi, pristojni za konkurenco, morajo Komisijo obvestiti o vseh prepovedih ali zavezujočih odločbah v zvezi z izvajanjem členov 101 in 102 PDEU in o vseh odločbah o umiku ugodnosti uredbe o skupinski izjemi najpozneje v 30 dneh pred sprejetjem odločbe.

Za izogibanje prekrivanjem in zagotavljanje enotne in dosledne uporabe evropskega konkurenčnega prava uredba ohranja pravilo, ki nacionalne organe, pristojne za konkurenco, samodejno razreši njihove pristojnosti v primeru, da Komisija začne izvajati svoje postopke. Pred začetkom postopkov se mora Komisija posvetovati z zadevnim nacionalnim organom. Kadar organ, pristojen za konkurenco, ali Komisija prejme pritožbo proti sporazumu, sklepu podjetniškega združenja ali usklajenem ravnanju, ki jo že ali jo je že obravnaval neki drug organ, pristojen za konkurenco, lahko opusti svoj postopek ali zavrže pritožbo.

Preden Komisija sprejme odločbo, da zahteva odpravo kršitve, ali da spremeni zaveze, ki jih podjetja ponudijo, v zavezujoče za podjetja, ali ugotovi neuporabo člena 101(1) PDEU, ali da podjetjem naloži globo ali periodične denarne kazni, se posvetuje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje v razpravi na zasedanju ali v obliki pisnega postopka. Svetovalni odbor sestavljajo predstavniki nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco. Odbor deluje kot forum za razpravljanje o primerih, ki jih obravnavajo evropski organi, pristojni za konkurenco.

Kar zadeva sodelovanje med Komisijo in nacionalnimi sodišči, uredba določa, da morajo nacionalna sodišča imeti možnost, da Komisijo zaprosijo za njene informacije ali mnenje v zadevah, ki se tičejo uporabe pravil konkurence EU. Poleg tega se države članice obvežejo, da bodo Komisiji posredovale kopije vseh pisnih sodb nacionalnih sodišč o uporabi člena 101 ali člena 102 PDEU. Ta uredba predvideva tudi, da imajo Komisija in organi, pristojni za konkurenco v državah članicah, možnost, da nacionalnim sodiščem predložijo pisne ali ustne ugotovitve v zvezi z uporabo členov 101 ali 102 PDEU.

Pristojnosti Evropske komisije

Za zagotovitev izvajanja pravil o konkurenci v zvezi s sporazumi, sklepi podjetniškega združenja ali omejevalnimi ravnanji (člen 101) in zlorabami prevladujočega položaja (člen 102), ki so lahko protikonkurenčni, ima Komisija vrsto pristojnosti za sprejemanje odločb, izvajanje preiskav in nalaganje kazni. Te pristojnosti izvaja, ko na podlagi pritožbe ali po uradni dolžnosti ugotovi, da v določenem primeru gre za kršitev člena 101 ali 102 PDEU.

V okviru te uredbe lahko Komisija sprejme naslednje odločbe:

 • odločbo za ugotavljanje in odpravo kršitev: kadar Komisija ugotovi, da gre za kršitev člena 101 ali člena 102 PDEU, lahko z odločbo od zadevnih podjetij ali podjetniških združenj zahteva, da tako kršitev odpravijo, ali sprejme ugotovitveno odločbo o odpravljeni kršitvi,
 • odločbo za nalaganje začasnih ukrepov: v ustrezno utemeljenih nujnih primerih lahko Komisija po uradni dolžnosti in na podlagi ugotovitve kršitve na prvi pogled z odločbo odredi začasne ukrepe,
 • odločbo o spremembi zavez v zavezujoče: kadar namerava Komisija sprejeti odločbo, ki zahteva odpravo kršitve, in zadevna podjetja ponudijo zaveze, da bodo upoštevala skrbi, ki jih je izrazila Komisija, lahko Komisija z odločbo spremeni te zaveze v zavezujoče za podjetja. Takšna odločba je lahko časovno omejena. Komisija lahko ponovno odpre postopke, kadar pride do spremembe dejstev, kadar zadevna podjetja ravnajo v nasprotju s svojimi zavezami ali kadar je odločba temeljila na nepopolnih, netočnih ali zavajajočih podatkih,
 • odločbo o ugotavljanju neuporabe členov 101 in 102 PDEU: kadar javni interes Skupnosti glede uporabe členov 101 in 102 PDEU tako zahteva, lahko Komisija po uradni dolžnosti z odločbo ugotovi, da se člen 101 PDEU ne uporablja za sporazum, sklep podjetniškega združenja ali usklajeno ravnanje, ker bodisi niso izpolnjeni pogoji iz člena 101(1) PDEU ali pa so izpolnjeni pogoji za odstopanje iz člena 101(3) Pogodbe. Enako lahko ravna v primerih prevladujočih položajev ob sklicevanju na člen 102.

Za zagotovitev ustrezne pravice do obrambe Komisija pred izdajo odločb podjetjem ali podjetniškim združenjem da priložnost za zaslišanje v zvezi z zadevami, proti katerim ugovarjajo. Prav tako je strankam zagotovljena pravica do vpogleda v dokumentacijo Komisije, pod pogojem, da pri tem ne pride do razkritja poslovnih skrivnosti. Za zagotavljanje varovanja poslovnih skrivnosti se lahko vse zbrane informacije uporabljajo samo za namen, za katerega so bile pridobljene. Za Komisijo in nacionalne organe, pristojne za konkurenco, velja obveznost, da ne razkrivajo informacij, ki jih pridobivajo ali med seboj izmenjujejo.

Komisija ima naslednja pooblastila za preiskavo:

 • izvajanje preiskav sektorjev: kadar razvoj trgovine med državami članicami EU, togost cen ali druge okoliščine kažejo na možnost omejevanja ali izkrivljanja konkurence na skupnem trgu, lahko Komisija izvede svojo preiskavo znotraj posamezne panoge ali znotraj posamezne vrste sporazumov v različnih sektorjih,
 • zahteve po informacijah: Komisija lahko z enostavnim zahtevkom ali z odločbo od podjetij in podjetniških združenj zahteva, da ji predložijo vse informacije, ki jih potrebuje za izpolnjevanje nalog, ki ji jih nalaga ta uredba; vsaka fizična ali pravna oseba, ki razpolaga z uporabnimi informacijami, mora Komisiji zagotoviti vse informacije, ki jih Komisija od njih zahteva; tudi od vlad in nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, lahko Komisija zahteva, da ji zagotovijo vse potrebne informacije za izvajanje nalog,
 • pooblastilo za razgovore: Komisija lahko opravi razgovor z vsemi fizičnimi ali pravnimi osebami, ki privolijo v razgovor,
 • izvajanje pregledov: Komisija lahko izvaja vse potrebne preglede podjetij in podjetniških združenj. Podjetja in podjetniška združenja se morajo podrediti takšnim pregledom; uradniki Komisije so zato pooblaščeni, da:

Uradniki, ki jih je Komisija pooblastila za izvajanje pregleda, uresničujejo svoja pooblastila s predložitvijo pisnega pooblastila, ki navaja predmet in namen pregleda ter možne sankcije. Komisija pred pregledom o tem pravočasno obvesti organ, pristojen za konkurenco v državi EU, v kateri se bo izvajal pregled. Organ, pristojen za konkurenco v eni od držav EU, lahko na svojem ozemlju opravlja vse preiskovalne ukrepe na podlagi svojega nacionalnega prava v imenu in za račun organa, pristojnega za konkurenco v drugi državi EU, ali na zahtevo Komisije izvede pregled, da ugotovi, ali je šlo za kršitev člena 101 ali člena 102 PDEU.

Komisija lahko podjetjem in podjetniškim združenjem z odločbo naloži naslednje kazni:

 • Globe: Komisija lahko podjetjem in podjetniškim združenjem z odločbo naloži globe, ki ne presegajo 1 % skupnega prometa v predhodnem poslovnem letu, kadar naklepno ali iz malomarnosti: Komisija lahko podjetjem in podjetniškim združenjem z odločbo naloži globe, ki ne presegajo 10 % vsote skupnega prometa v predhodnem poslovnem letu vsakega posameznega podjetja, ki je sodelovalo pri kršitvi, če podjetje krši člen 101 ali 102 PDEU, ali nasprotuje odločbi, ki odreja začasne ukrepe, ali ne izpolnjuje zavez, ki so postale obvezne po odločbi Komisije.Pri določanju višine globe mora Komisija upoštevati težo in trajanje kršitve. Kadar je podjetniškemu združenju naložena globa in združenje samo ni plačilno sposobno, lahko Komisija zahteva plačilo od vsakega podjetja, ki je bilo član združenja v času kršitve. Finančna obveznost vsakega podjetja ne sme presegati 10 % njegovega skupnega prometa v predhodnem poslovnem letu. Odločbe o naložitvi globe nimajo kazenskopravne narave.
 • Periodične denarne kazni: Komisija lahko z odločbo naloži podjetjem ali podjetniškim združenjem periodične denarne kazni, ki ne presegajo 5 % povprečnega dnevnega prometa v predhodnem poslovnem letu na dan in so izračunane od dneva, določenega z odločbo, zato da jih prisilijo k: Kadar so podjetja ali podjetniška združenja zadostila obveznosti, katere izpolnitev naj bi uveljavila periodična denarna kazen, lahko Komisija zniža dokončni znesek kazni.

Pristojnost Komisije za nalaganje glob ali periodičnih denarnih kazni je omejena na obdobje treh ali petih let, odvisno od storjene kršitve. Zastaranje začne teči na dan, ko je bila kršitev storjena, vendar se to obdobje prekine z vsemi dejavnostmi, ki jih zaradi preiskave ali postopka v zvezi s kršitvijo izvaja Komisija ali nacionalni organ, pristojen za konkurenco. Zastaralni rok se pretrga za toliko časa, dokler je odločba Komisije predmet postopkov, ki tečejo na Sodišču. V nasprotju s tem pa pooblastilo o izvršljivosti odločb o nalaganju kazni zastara v petih letih.

Sodišče prouči odločbe Komisije in lahko razsodi proti odločbam, s katerimi Komisija nalaga globe in periodične denarne kazni.

Uredbe o skupinski izjemi

Različne uredbe pooblaščajo Komisijo, da na področjih, ki jih take uredbe opredelijo, lahko sprejema uredbe, s katerimi razglasi, da se člen 101(1) PDEU ne uporablja za nekatere vrste sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj (uredba o skupinski izjemi). Med te uredbe spadajo:

 • Uredba (EGS) št. 19/65 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere vrste sporazumov in usklajenih ravnanj,
 • Uredba (EGS) št. 2821/71 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere vrste sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj,
 • Uredba (ES) št. 487/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza,
 • Uredba (EGS) št. 1534/91 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj v zavarovalniškem sektorju,
 • Uredba (ES) št. 246/2009 z dne 26. februarja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji).

Kadar imajo sporazumi, sklepi ali usklajena ravnanja, za katere velja izjema po tej uredbi, kljub temu negativne učinke, ki so nezdružljivi s členom 101(3) PDEU, lahko Komisija in nacionalni organi, pristojni za konkurenco, v posameznih primerih po uradni dolžnosti ali na pritožbo odvzamejo ugodnost take uredbe o izjemi.

Določbe sprememb

Ta uredba spreminja naslednje uredbe:

 • Uredba (EGS) št. 1017/68 o uporabi konkurenčnih pravil za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh,
 • Uredba (EGS) št. 2988/74 o rokih zastaranja v postopkih in izvajanju sankcij v transportnem pravu in pravu konkurence,
 • Uredba (EGS) št. 4056/86 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom,
 • Uredba (EGS) št. 3975/87 o postopku za uporabo pravil o konkurenci za podjetja v sektorju zračnega prevoza,
 • Uredbe (EGS) št. 19/65, 2821/71 in 1534/91 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj,
 • Uredba (EGS) št. 17/62 o izvajanju členov 81 in 82 Pogodbe,

Ta uredba razveljavlja naslednjo uredbo:

 • Regulation (EEC) No 141/62 exempting transport from the application of Council Regulation No 17 (Uredba (EGS) št. 141/62 o izvzetju prevoza iz uporabe Uredbe Sveta št. 17).

Reference

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 1/2003

24.1.2003

-

UL L 1, 4.1.2003

Akt(i) o spremembah

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 411/2004

9.3.2004

-

UL L 68, 6.3.2004

Uredba (ES) 1419/2006

18.10.2006

-

UL L 269, 28.9.2006

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1/2003 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe ES (Besedilo velja za EGP) [Uradni list L 123 z dne 27.4.2004]. Ta uredba določa podrobna pravila za nekatere pomembne vidike postopkov, ki jih začne izvajati Komisija, kot so zasliševanja, pritožbe in dostop do dokumentacije. Nadomešča Uredbo Komisije (ES) št. 2842/98 z dne 22. decembra 1998 o zaslišanju pogodbenic v nekaterih postopkih na podlagi členov 85 in 86 Pogodbe ES (zdaj členov 101 in 102 PDEU).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev: 14.03.2011

Top