Help Print this page 
Title and reference
Zaščita elektronskih plačljivih storitev pred piratstvom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita elektronskih plačljivih storitev pred piratstvom

Cilj te direktive o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu (npr. dostop na podlagi naročnine), je zaščititi elektronske plačljive storitve pred piratstvom. Direktiva prepoveduje vse komercialne dejavnosti, ki vključujejo proizvodnjo, distribucijo ali trženje pametnih kartic (plastičnih kartic z vgrajenimi mikroprocesorji ali mikročipi) in drugih naprav, s pomočjo katerih je mogoče zaobiti zaščiten dostop do plačljivih televizijskih, radijskih in internetnih storitev.

AKT

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/84/ES z dne 20. novembra 1998 o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop.

POVZETEK

Področje uporabe

Direktiva zajema vse storitve, ki se izvajajo na podlagi pogojnega * dostopa, kot so plačljive televizijske in radijske storitve, video in avdio na zahtevo, elektronsko objavljanje in številne druge spletne storitve, ki so na voljo javnosti ob plačilu naročnine ali na podlagi plačila za ogled.

Nedovoljene dejavnosti

Vsaka država EU mora sprejeti zakone, s katerimi se prepovejo:

  • proizvodnja, uvoz, prodaja, izposoja ali posedovanje nezakonite opreme ali programske opreme, ki omogoča nedovoljen dostop do zaščitene storitve, s čemer se ustvarja komercialni dobiček;
  • namestitev, servisiranje ali zamenjava nezakonite opreme za ustvarjanje komercialnega dobička;
  • oglaševanje, ki predstavlja nezakonito opremo ali programsko opremo.

Kazni in pravna sredstva

Vsaka država EU mora izvajati ukrepe, s katerimi:

  • uvede sankcije, ki so učinkovite, odvračilne in sorazmerne možnim učinkom nezakonitega ravnanja;
  • zagotovi izvajalcem storitev, ki so bili zaradi nezakonitega ravnanja oškodovani, da lahko na sodišču zahtevajo odškodnino in začasno odredbo ter, kadar je ustrezno, zaprosijo za odvzem nezakonitih naprav.

Načela v zvezi z notranjim trgom

Države EU ne smejo omejevati:

  • opravljanja zaščitenih storitev ali povezanih storitev s poreklom iz druge države EU;
  • prostega pretoka naprav za pogojni dostop, razen naprav, ki so v Direktivi opredeljene kot nedovoljene (tj. vsa oprema ali programska oprema, zasnovana ali prilagojena temu, da v razumljivi obliki omogoči dostop do zaščitene storitve brez dovoljenja izvajalca storitev).

Konvencija Sveta Evrope

EU je leta 2014 sprejela sklep o podpisu konvencije Sveta Evrope o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop, ki je začela veljati leta 2003. Podpis konvencije s strani EU bo verjetno spodbudil tudi druge članice Sveta Evrope k ratifikaciji. S tem bi se razširila uporaba predpisov, podobnih predpisom iz Direktive 98/84/ES, tudi zunaj meja EU, na podlagi česar bi se lahko oblikovala zakonodaja o storitvah, ki temeljijo na pogojnem dostopu, ki bi veljala po vsej evropski celini.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 98/84/ES

28.11.1998

28.5.2000

UL L 320, 28.11.1998, str. 54-57

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta 2014/243/EU z dne 14. aprila 2014 o podpisu Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop, v imenu Evropske unije (UL L 128, 30.4.2014, str. 61-61).

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Drugo poročilo o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/84/ES z dne 20. novembra 1998 o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (COM(2008) 593 konč., 30.9.2008).

O pravnem varstvu elektronskih plačljivih storitev - Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/84/ES z dne 20. novembra 1998 o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (COM(2003) 198 final, 24.4.2003).

Zadnja posodobitev: 23.09.2014

Top