Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obveznosti računovodskega poročanja za družbe z omejeno odgovornostjo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obveznosti računovodskega poročanja za družbe z omejeno odgovornostjo

Direktiva posodablja obveznosti v zvezi z računovodskim poročanjem in zmanjšuje stroške, zlasti za MSP. Vzpostavlja okvir, znotraj katerega morajo podjetja in vlade razkriti prihodke iz naravnih virov, kar prispeva k boju proti davčnim goljufijam in korupciji. Direktiva združuje in izboljšuje dva obstoječa pravna predpisa: Direktivo 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb in Direktivo 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih.

AKT

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS.

POVZETEK

Direktiva poenostavlja pripravo računovodskih izkazov za mala podjetja ter zahteva, da države članice razlikujejo med malimi in velikimi podjetji.

Mala podjetja morajo za zadostitev zakonskih zahtev pripraviti samo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida z opombami. Države članice lahko malim podjetjem dovolijo, da posredujejo le skrajšane različice teh dokumentov. Tako se zagotovi, da je količina podatkov za posredovanje bolj sorazmerna z njihovo velikostjo. EU za mala podjetja ne določa nobenih zahtev za revizijo.

Kategorije podjetij

Direktiva opredeljuje mikro, mala in velika podjetja:

  • mikro podjetja imajo manj kot 10 zaposlenih, njihov čisti prihodek znaša največ 0,7 milijona EUR in/ali bilančna vsota največ 0,35 milijona EUR;
  • mala podjetja imajo manj kot 50 zaposlenih, njihov čisti prihodek znaša največ 8 milijonov EUR in/ali bilančna vsota največ 4 milijone EUR. Države članice lahko uporabijo višje pragove, in sicer do 12 milijonov EUR za čisti prihodek oziroma do 6 milijonov EUR za bilančno vsoto;
  • velika podjetja imajo 250 ali več zaposlenih, njihov čisti prihodek znaša 40 milijonov EUR, bilančna vsota pa 20 milijonov EUR.

Več kot 90 % podjetij v EU je z vidika računovodskih izkazov v kategoriji majhnih podjetij. To je več kot v preteklosti, vendar bolje odraža sedanjo strukturo podjetij v Evropi. V opombe, ki jih bodo morali posredovati, bodo morali vključiti od 8 do 13 točk, medtem ko so v preteklosti vključevali od 14 do 24 točk.

Direktiva pomaga okrepiti enotni trg. Primerljivi, jasni in razumljivi računovodski izkazi, ki jih zahteva, lahko olajšajo čezmejno delovanje in podjetjem pomagajo, da hitreje najdejo sredstva tudi izven domačega območja.

Poročanje po državah

Direktiva zahteva, da morajo nekatera velika podjetja in podjetja javnega interesa, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja pragozdov, ločeno po državah in projektih razkriti bistvena plačila vladam v državah, v katerih poslujejo, in sicer plačila, ki v poslovnem letu presegajo 100 000 EUR.

Poročati je potrebno o naslednjih plačilih: o upravičenosti do proizvodnje, davkih, zaračunanih na dohodke, proizvodnjo ali dobičke podjetij, licenčninah, dividendah, dodatkih za sklenitev pogodbe, odkritje in proizvodnjo, nadomestilih za licence, pristojbinah za najemnino, vstopnih pristojbinah in drugih nadomestilih za licence in/ali koncesije ter plačilih za izboljšanje infrastrukture.

Bolj razčlenjena poročila bodo izboljšala preglednost nad plačili, ki jih vladam po svetu izplačata ekstraktivna industrija in sektor izkoriščanja pragozdov. Tako bo tudi civilna družba imela več informacij o plačilih, ki jih podjetja iz EU namenijo vladam gostiteljicam za izkoriščanje njihovih naravnih virov.

Določbe te direktive se bodo prvič začele uporabljati za računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali po tem datumu.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti - datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/43/ES

29.6.2006

29.6.2008

UL L 157, 9.6.2006

Akt o spremembi

Začetek veljavnosti - datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2013/34/EU

19.7.2013

20.7.2015

UL L 182, 29.6.2013

Zadnja posodobitev: 10.03.2014

Top