Help Print this page 
Title and reference
Prospekt, ki se objavi v času izdaje vrednostnih papirjev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt, ki se objavi v času izdaje vrednostnih papirjev

Namen te direktive je izboljšati kakovost informacij, ki jih vlagateljem posredujejo podjetja, ki želijo privabiti zunanje vlagatelje, da bi v Evropski uniji (EU) zbrali kapital za financiranje svoje rasti.

AKT

Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES

POVZETEK

Namen te direktive je izboljšati kakovost informacij, ki jih vlagateljem posredujejo podjetja, ki želijo privabiti zunanje vlagatelje, da bi v Evropski uniji (EU) zbrali kapital za financiranje svoje rasti.

Cilj je zagotoviti, da bodo v vseh državah EU vzpostavljeni ustrezni in enakovredni standardi razkritja, kadar se vrednostni papirji ponudijo vsem evropskim vlagateljem.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pravila o prospektu, ki ga morajo podjetja EU objaviti v času izdaje vrednostnih papirjev, da bi privabila naložbe. V skladu s temi pravicami je prospekt veljaven na celotnem območju EU, ko ga odobri ena država EU (enotni potni list za izdajatelje).

Prospekt je dokument o razkritju, ki vsebuje informacije, na podlagi katerih lahko vlagatelji sprejemajo odločitve o naložbah ob celovitem poznavanju dejstev.

KLJUČNI ELEMENTI

Dolžnost objave prospekta

Izdajatelji morajo objaviti prospekt o ponudbah vrednostnih papirjev, razen če je ponudba:

naslovljena izključno na dobro poučene (profesionalne) vlagatelje in/ali

naslovljena na manj kot 150 oseb na državo EU, razen vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje (npr. posameznike), in/ali

naslovljena na vlagatelje, ki kupijo vrednostne papirje za najmanjši znesek najmanj 100 000 EUR na vlagatelja, in/ali

če vključuje vrednostne papirje (delnice ali obveznice), katerih nominalna vrednost na enoto je najmanj 100 000 EUR, in/ali

če celotna vrednost v Uniji znaša manj kot 100 000 EUR.

Informacije

Prospekt mora vsebovati zbirni dokument, ki je pripravljen v standardnem formatu in vsebuje ključne informacije o:

bistvenih lastnostih izdajateljev vrednostnih papirjev (npr. družbe izdajateljice), vseh garantov (npr. banke) in vrednostnih papirjev, ki se ponudijo ali sprejmejo v trgovanje na organiziranem trgu, ter vsa glavna tveganja, povezana z njimi,

splošnih pogojih ponudbe, zlasti oceni stroškov, ki jih vlagatelju obračuna izdajatelj.

Izdajatelj je civilno odgovoren za informacije, ki jih navede v prospektu. Te informacije morajo biti skladne z dejstvi in ne smejo vsebovati nobenih opustitev.

Odobritev in objava

Ko pristojni organ države EU porekla odobri prospekt, ga je treba objaviti (na primer v nacionalnem časopisu z veliko naklado ali na spletnem mestu izdajatelja), kopijo pa poslati Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Prospekt je veljaven največ 12 mesecev po odobritvi, če je posodobljen in dopolnjen z zahtevanimi elementi.

VELJAVNOST DIREKTIVE

Direktiva naj bi bila prenesena v nacionalno zakonodajo 1. julija 2005. Direktiva o spremembi (2010/73/ES) se uporablja od 1. julija 2012.

Komisija je v zeleni knjigi o uniji kapitalskih trgov, ki je bila objavljena februarja 2015, napovedala ponovni pregled direktive o prospektu, da bi se podjetjem, zlasti pa MSP, omogočilo lažje zbiranje kapitala in iskanje tujih vlagateljev.

Dodatne informacije so na voljo na strani Evropske komisije o direktivi o prospektu.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2003/71/ES

31.12.2003

1.7.2005

UL L 345, 31.12.2003, str. 64-89

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/11/ES

20.3.2008

-

UL L 76, 19.3.2008, str. 37-38

Direktiva 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

UL L 327, 11.12.2010, str. 1-12

Direktiva 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

UL L 331, 15.12.2010, str. 120-161

Direktiva 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

UL L 294, 6.11.2013, str. 13-27

Popravek Direktive 2013/50/EU

-

-

UL L 14, 18.1.2014, str. 35

Direktiva 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

UL L 153, 22.5.2014, str. 1-61

Zadnja posodobitev: 02.04.2015

Top