Help Print this page 
Title and reference
Povečanje preglednosti informacij o izdajateljih vrednostnih papirjev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Povečanje preglednosti informacij o izdajateljih vrednostnih papirjev

Cilj direktive o preglednosti je določiti raven preglednosti in informacij, ki bo skladna s cilji stroge zaščite vlagateljev in tržne učinkovitosti.

AKT

Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES

POVZETEK

S to direktivo se želijo vlagateljem zagotoviti kakovostnejše informacije o izdajateljih vrednostnih papirjev, ki so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, ki je ali deluje v državi članici. Direktiva določa, da morajo države članice poleg stalnih informacij o imetništvu pomembnega deleža glasovalnih pravic izdajateljev objavljati tudi periodične finančne informacije o njihovem prihodku v finančnem letu.

Direktiva o preglednosti je bila spremenjena leta 2013 z Direktivo 2013/50/EU, katere namen je zlasti:

  • zmanjšati upravne obremenitve malih in srednje velikih podjetij, da bi se izboljšal njihov dostop do kapitala;
  • izboljšati učinkovitost sistema preglednosti, zlasti v zvezi z objavo informacij o lastniški strukturi družb.

Pravila direktive se začnejo uporabljati takoj po prenosu v državah članicah, vendar najpozneje 26. novembra 2015.

Periodične finančne informacije

Periodične informacije so povezane s finančnim položajem izdajatelja vrednostnih papirjev in podjetij, ki jih nadzoruje. Izdajatelji vrednostnih papirjev morajo objavljati letna in polletna računovodskaporočila in tudi vmesna računovodska poročila (vmesna poročila uprave), če ne objavljajo četrtletnih računovodskih poročil.

Kljub temu pa Direktiva 2013/50/EU odpravlja obveznost objave vmesnih poročil ali četrtletnih računovodskih poročil. Po drugi strani mora biti računovodsko poročilo javno dostopno najmanj deset let in ne več samo pet.

Obvestilo o imetništvu pomembnega deleža glasovalnih pravic

Ko delničar pridobi delnice ali odsvoji delnice izdajatelja, ki so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu in imajo glasovalne pravice, mora izdajatelja obvestiti o deležu glasovalnih pravic, ki jih ima zaradi takšne pridobitve ali odsvojitve. To pravilo velja, če pridobljeni odstotek doseže, preseže ali pade pod določene prage (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 in 75 %). To velja tudi v drugih primerih, kadar ima fizična ali pravna oseba pravico, da pridobi ali odsvoji delnice oziroma da uveljavi glasovalne pravice.

Direktiva 2013/50/EU v obvestilo o preseganju praga vključuje tudi finančne instrumente, na podlagi katerih se pridobi upravičenost ali možnost za pridobivanje delnic s primerljivim gospodarskim vplivom. Da bi imetnik ocenil preseganje praga, mora odobriti delnice z drugimi finančnimi instrumenti.

Obvestilo, ki ga je treba predložiti čim prej, vsebuje informacije o novi razdelitvi glasovalnih pravic, identifikatorju delničarja, datumu spremembe in doseženem pragu glasov.

Poročilo o plačilih vladam

To je nov ukrep, ki ga uvaja Direktiva 2013/50/EU. Direktiva od podjetij, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji (nafta, zemeljski plin in minerali) in industriji izkoriščanja gozdov ter ki kotirajo na borzi, zahteva, da v ločenem poročilu, ki ga pripravijo na letni ravni, prijavijo plačila vladam v državah, v katerih opravljajo svoje dejavnosti.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2004/109/ES

20.1.2005

20.1.2007

UL L 390, 31.12.2004

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/22/ES

20.3.2008

-

UL L 76, 19.3.2008

Direktiva 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

UL L 327, 11.12.2010

Direktiva 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

UL L 331, 15.12.2010

Direktiva 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

UL L 294, 6.11.2013

Spremembe in nadaljnji popravki Direktive 2004/109/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta konsolidirana različica ima samo dokumentacijsko vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 340, 22.12.2007).

Priporočilo Komisije 2007/657/ES z dne 11. oktobra 2007 o elektronskem omrežju uradno določenih mehanizmov za centralizirano shranjevanje predpisanih informacij iz Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 267, 12.10.2007).

Direktiva Komisije 2007/14/ES z dne 8. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu (UL L 69, 9.3.2007).

Zadnja posodobitev: 29.05.2014

Top