Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Postopek Evropske unije (EU) v sporih majhne vrednosti se uporablja pri sodnih postopkih v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah, kjer vrednost zahtevka ne presega 2 000 EUR. V vseh državah EU, razen na Danskem, je na voljo od leta 2009 kot alternativa nacionalnim postopkom.

AKT

Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

POVZETEK

Cilj evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je poenostavitev in pospešitev sodnih postopkov v čezmejnih civilnih in gospodarskih sporih majhne vrednosti ter zmanjšanje stroškov. Vrednost zahtevka (ki ga prejme sodišče) ne sme preseči 2 000 EUR. Sodne odločbe so priznane in izvršljive v drugih državah EU brez potrebe po potrdilu o izvršljivosti. Postopek v sporih majhne vrednosti je neobvezen in predstavlja alternativo postopkom, ki obstajajo na podlagi zakonov držav EU.

Področje uporabe

Postopek v sporih majhne vrednosti se uporablja, kadar ima vsaj ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi EU, ki ni država članica, v kateri je sodišče, kjer poteka postopek.

Ne uporablja se za davčne, carinske ali upravne zadeve, za odgovornost države za dejanja pri izvajanju javne oblasti („acta jure imperii“) ali na primer za zadeve v zvezi:

s statusom ali pravno sposobnostjo fizičnih oseb,

z vprašanji na področju družinskega prava,

s stečajem,

s socialno varnostjo,

z arbitražo,

z delovnim pravom,

z najemom ali zakupom nepremičnine, razen tožb z denarnimi zahtevki,

s kršitvami zasebnosti in osebnostnih pravic (npr. obrekovanjem).

Postopek

Postopek v sporih majhne vrednosti, v katerem zastopanje z odvetnikom ni potrebno, je opisan v nadaljevanju.

Vložitev zahtevka

Zahtevek se vloži neposredno pri pristojnem sodišču na obrazcu (obrazec A, na voljo v prilogah k Uredbi), v njem pa se navedejo podrobnosti o zahtevku, zahtevana vsota itd. Če je zahtevek nedopusten (glej spodaj), sodišče o tem obvesti tožečo stranko; če tožeča stranka zahtevka ne umakne, sodišče obravnava zahtevek v skladu z ustreznim procesnim pravom, ki se uporablja v navedeni državi.

Popravki in/ali dopolnitve obrazca zahtevka

Če tožeča stranka ni navedla dovolj podatkov, se do določenega roka pošlje drug obrazec (obrazec B), v katerem se navedejo manjkajoči podatki. Zahtevek se zavrne, če ga tožeča stranka pošlje prepozno, ali če je očitno neutemeljen ali nedopusten.

Obveščanje tožene stranke

Sodišče po prejemu dopolnjenega zahtevka pripravi standardni obrazec za odgovore (obrazec C), ki ga pošlje toženi stranki v 14 dneh skupaj s kopijo zahtevka in vsemi dokaznimi listinami. Te se vročijo po pošti s potrdilom o prejemu, opremljenim z datumom; če to ni mogoče, se lahko uporabijo drugi načini vročitve.

Odgovor tožene stranke

Tožena stranka poda odgovor v 30 dneh po datumu vročitve obrazca za odgovore. V 14 dneh od prejema tega odgovora sodišče kopijo odgovora skupaj z vsemi ustreznimi dokaznimi listinami pošlje tožeči stranki.

Vsaka nasprotna tožba, ki jo predloži tožena stranka (na obrazcu A), se vroči tožeči stranki, ki ima 30 dni časa, da poda odgovor. Če nasprotna tožba presega vrednost 2 000 EUR, se zahtevek in nasprotna tožba obravnavata v skladu z zakonodajo, ki se uporablja v državi, v kateri teče postopek.

Odločbe in roki

Sodišče izda sodbo v 30 dneh od prejema odgovora tožene stranke (ali tožeče stranke v primeru nasprotne tožbe). Sodišče lahko zahteva, da se v 30 dneh posredujejo dodatni podatki, in/ali izvaja dokaze ali povabi stranke na glavno obravnavo (glej spodaj), ki se prav tako izvede 30 dni po vabilu. V teh primerih sodišče prav tako izda sodbo v 30 dneh, vendar po prejemu zahtevanih podatkov ali po glavni obravnavi.

Če stranke ne pošljejo odgovora v roku, sodišče kljub temu izda sodbo. Sodba se v državi EU izvršbe ne sme preverjati glede vsebine. Sodišče lahko z uporabo obrazca D (Priloga IV) na zahtevo stranke izda potrdilo v zvezi s sodbo (brez dodatnih stroškov).

Glavna obravnava

Glavna obravnava se izvede samo, če je to nujno, ali če tako zahteva ena od strank. Zahteva se lahko zavrne, če glavna obravnava za pošteno vodenje postopka očitno ni potrebna. Glavna obravnava se lahko izvede z video konferenco ali drugo podobno tehnologijo.

Izvajanje dokazov

Sodišče določi obseg dokazov, ki so potrebni za sodbo, ter načine izvajanja dokazov z uporabo najenostavnejše in najmanj zahtevne metode.

Izvrševanje sodnih odločb

V skladu s pravom države, v kateri se sodba izvrši, stranka, ki zahteva izvršitev, predloži izvirnik sodbe in potrdila (obrazec D), ki je preveden v jezik države izvršbe. Na podlagi tega, da je tožeča stranka tuj državljan ali da nima stalnega prebivališča ali bivališča v državi EU, se ne sme zahtevati nobene varščine, jamstva ali pologa. Tožeča stranka ne potrebuje pooblaščenca ali naslova v državi izvršbe, razen v primeru uradnikov, pristojnih za izvršilni postopek.

Odklonitev izvršbe

Sodišče v državi izvršbe lahko na zahtevo tožene stranke odkloni izvršbo sodbe, če:

je nezdružljiva s prejšnjo sodbo med istimi strankami v isti zadevi;

je bila prejšnja sodba izdana v državi EU izvršbe ali izpolnjuje pogoje, potrebne za priznanje v državi članici izvršbe, in

nezdružljivost ni bila in ni mogla biti upoštevana kot ugovor v postopku, v katerem je bila izdana sodba v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.

Kadar stranka vloži pravna sredstva zoper sodbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, lahko država izvršbe omeji izvršbo na zaščitne ukrepe, jo pogojuje z določenim jamstvom ali, v nekaterih primerih, prekine postopek izvršbe.

Pravna sredstva

Pravna sredstva zoper sodbo so možna, če so predvidena v pravu države sodišča, ki obravnava zadevo.

Preskus

Tožena stranka lahko pred pristojnim sodiščem, ki je izdalo sodbo, zahteva preskus sodbe, če:

sta bila obrazec zahtevka ali vabilo na glavno obravnavo vročena na način, kjer ni dokaza o opravljeni osebni vročitvi s strani tožene stranke, in če vročitev brez krivde tožene stranke ni bila pripravljena pravočasno, da bi ji omogočila pripraviti obrambo, ali

tožena stranka ni mogla ugovarjati zahtevku zaradi višje sile, ki je nastopila brez njene krivde.

V teh primerih tožena stranka ravna brez odlašanja. Ko je preskus utemeljen, je sodba nična in neveljavna.

Sodišče od strank ne zahteva, da podajo pravno oceno zahtevka. Če je potrebno, jih obvesti o postopkovnih vprašanjih in si, kadar je to primerno, prizadeva za poravnavo med strankama.

Jeziki in prevodi

Zahtevek, odgovor, vsako nasprotno tožbo, opis ustreznih dokaznih listin, bistvene listine itd. je treba posredovati v jeziku sodišča.

Stroški

Stroške postopkov nosi stranka, ki v pravdi ne uspe. Sodišče ne prisodi povračila stroškov stranki, ki v pravdi uspe, če so ti neupravičeni ali so nesorazmerni z zahtevkom.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 861/2007

1.8.2007. Začetek veljavnosti 1.1.2009 (člen 25: 1.1.2008)

-

UL L 199, 31.7.2007,str. 1-22

Sprememba

-

-

UL L 141, 5.6.2015, str. 118

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 861/2007 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 10.09.2015

Top