Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistike EU o azilu in selitvah

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistike EU o azilu in selitvah

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 862/2007 – statistike EU o selitvah in mednarodni zaščiti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila na ravni EU za zbiranje statističnih podatkov o selitvah (odseljevanje* in priseljevanje*), mednarodni zaščiti (azil), zakonitem in nezakonitem priseljevanju ter vračanju iz držav EU in območja EFTA.

KLJUČNE TOČKE

Statistične zahteve

Uredba uvaja statistične zahteve za različne kategorije podatkov:

Glede meddržavnih selitev morajo države EU Eurostatu posredovati statistike o številu:

priseljencev na območje te države;

odseljencev z območja te države;

oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju te države;

oseb, ki so pridobile državljanstvo te države.

Glede dovoljenj za prebivanje in prebivanje državljanov tretjih držav morajo države EU Eurostatu posredovati statistike o številu:

izdanih dovoljenj za prebivanje in dovoljenjih, izdanih zaradi spremembe statusa priseljenca ali razloga za prebivanje;

veljavnih dovoljenj za prebivanje in dovoljenj za bivanje za daljši čas.

Glede mednarodne zaščite morajo države EU Eurostatu posredovati statistike o številu:

oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito;

mladoletnikov brez spremstva, ki zaprosijo za mednarodno zaščito;

oseb, ki so predmet vlog za mednarodno zaščito;

umaknjenih vlog za azil;

zavrnjenih vlog za mednarodno zaščito;

dodeljenih statusov begunca, odločb o dodelitvi subsidiarne zaščite in začasne zaščite ter dovoljenj za bivanje iz humanitarnih razlogov;

prošenj, odločb in predaj v okviru uredbe Dublin III;

oseb, ki jim je odobrena preselitev*.

Glede preprečevanja nezakonitega vstopa v državo in bivanja v njej ter vračanja morajo države EU Eurostatu posredovati statistike o številu:

državljanov tretjih držav, katerim je bil zavrnjen dostop na zunanji meji;

državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili ilegalno na ozemlju te države;

upravnih ali sodnih odločb, ki predpisujejo obveznost zapustiti ozemlje te države;

državljanov tretjih držav, ki so dejansko zapustili ozemlje te države zaradi odločbe.

Viri podatkov

Statistike temeljijo na različnih virih, med katerimi so:

evidence upravnih in sodnih ukrepov;

registri prebivalstva ali registri, ki se nanašajo na upravne ukrepe;

popisi;

vzorčna raziskovanja.

Na splošno so podatki razčlenjeni po starosti, spolu, državljanstvu in državi rojstva. Toda glede selitev se zbirajo tudi podatki po drugih kategorijah, kot so razlog za izdajo dovoljenja za prebivanje ali država prejšnjega ali prihodnjega prebivališča.

Izvajanje

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsaka tri leta posreduje poročilo o izvajanju uredbe. V poročilu iz leta 2015 je bilo omenjeno izboljšanje dostopnosti, popolnosti, kakovosti in pravočasnosti podatkov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 20. avgusta 2007.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Odselitev: dejanje, s katerim oseba, ki prej običajno ni prebivala na območju države članice, preneha imeti svoje običajno prebivališče v navedeni državi članici za čas, ki je ali se pričakuje, da bo vsaj 12 mesecev.

* Priselitev: dejanje, s katerim oseba uredi svoje običajno prebivališče na območju druge države članice EU ali tretje države za čas, ki je ali se pričakuje, da bo vsaj 12 mesecev.

* Nezakonito priseljevanje: čezmejno gibanje ljudi, ki ni v skladu z upravnimi ali pravnimi pravili države pošiljanja, tranzita ali sprejema.

* Preselitev: premestitev državljanov tretjih držav v državo EU, kjer dobijo dovoljenje za prebivanje z zagotovljeno mednarodno zaščito.

AKT

Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23–29)

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 351/2010 z dne 23. aprila 2010o izvajanju Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti v zvezi z opredelitvijo kategorij skupin glede na državo rojstva, skupin glede na državo prejšnjega običajnega prebivališča, skupin glede na državo prihodnjega običajnega prebivališča in skupin glede na državljanstvo (UL L 104, 24.4.2010, str. 37–39)

Uredba Komisije (EU) št. 216/2010 z dne 15. marca 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti v zvezi z določitvijo kategorij razlogov za izdajo dovoljenj za prebivanje (UL L 66, 16.3.2010, str. 1–2)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2015) 374 final z dne 30. julija 2015)

Zadnja posodobitev 04.01.2016

Top