Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Potna listina za vrnitev (PLV)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Potna listina za vrnitev (PLV)

Med potovanjem lahko državljan Evropske unije (EU) izgubi svoj potni list ali pa je bil ta uničen ali ukraden. Ta sklep določa standardno obliko potne listine za vrnitev (PLV), ki jo izdajo države EU za eno potovanje v prosilčevo državo porekla ali državo stalnega bivališča.

AKT

Sklep 96/409/SZVP predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 25. junija 1996 o potni listini za vrnitev.

POVZETEK

Ta sklep določa standardno obliko potne listine za vrnitev (PLV), ki je opisana v Prilogi I. PLV se izda državljanom Evropske unije (EU) za eno potovanje v prosilčevo državo porekla, državo stalnega bivališča ali izjemoma za nek drug namembni kraj (znotraj ali zunaj Skupnosti). Ta sklep ne velja za pretečen navadni potni list; velja samo za primere, ko so bili potovalni dokumenti izgubljeni, ukradeni, uničeni ali trenutno niso na voljo.

Pridobitev potne listine za vrnitev

Veleposlaništva in konzulati držav EU izdajo potno listino za vrnitev v naslednjih okoliščinah:

  • prejemnik mora biti državljan EU, ki je izgubil potni list ali potovalni dokument ali pa je bil ta ukraden, uničen ali trenutno ni na voljo;
  • je na ozemlju države, kjer država članica porekla te osebe nima dostopnega diplomatskega ali konzularnega predstavništva, pristojnega za izdajo potovalnega dokumenta, ali kjer ta država EU ni drugače zastopana;
  • je pridobljeno dovoljenje organov države članice porekla te osebe.

Prosilci za PLV morajo izpolniti obrazec za vlogo in ga poslati skupaj z overjenimi kopijami kakršnega koli razpoložljivega dokaza o identiteti in državljanstvu organu, ki ga je v ta namen določila prosilčeva država članica porekla.

Prosilec plača pristojbine v državi EU, ki izda PLV; pristojbine so v višini stroškov za izdajo začasnega potnega lista. Prosilci, ki nimajo dovolj sredstev za druge, s tem povezane lokalne izdatke, bodo prejeli, kjer to ustreza, potrebna sredstva v skladu z navodili, ki jih daje država članica porekla skladno z zadevnimi določbami Sklepa 95/553/ES.

Da bi se državljani lahko vrnili v svojo državo, bi PLV morala veljati le malo dlje kot minimalno obdobje, potrebno za zaključitev potovanja, za katerega se izdaja. Pri izračunu tega obdobja bi bilo treba odobriti potrebne postanke prek noči in postanke za povezave na poti.

Priloga III določa varnostne ukrepe, ki so povezani s PLV.

Če državljanu EU ne bi bila odobrena PLV, ki bi mu omogočila vrnitev v EU, lahko stopi v stik z Generalnim sekretariatom Evropske komisije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 96/409/SZVP

3.5.2006

-

UL L 168, 6.7.1996

ZADNJE SPREMEMBE PRILOG:

Prilogi I in III

Sklep 2006/881/SZVP [Uradni list L 363, 20.12.2006].

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške [Uradni list L 158, 10.6.2013].

Zadnja posodobitev: 18.06.2014

Top