Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kombinirana nomenklatura, skupna carinska tarifa in integrirana tarifa Evropske unije (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kombinirana nomenklatura, skupna carinska tarifa in integrirana tarifa Evropske unije (TARIC)

Kombinirana nomenklatura je tarifna in statistična nomenklatura carinske unije. Skupna carinska tarifa je zunanja tarifa, ki velja za proizvode, ki se uvažajo v Evropsko unijo (EU). Integrirano tarifo Evropske unije poznamo pod imenom TARIC. TARIC vključuje vse ukrepe carinske tarife, kmetijske in trgovinske ukrepe EU, ki veljajo za proizvode, uvožene v in izvožene iz EU. Upravlja jo Komisija, ki vsak dan objavi posodobljeno različico uradnega spletišča TARIC.

AKT

Uredba Sveta (EGS) 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in ter skupni carinski tarifi [Glej akt(e) o spremembah].

POVZETEK

Namen te uredbe je osnovati kombinirano nomenklaturo, ki izpolnjuje zahteve skupne carinske tarife in statistične zahteve, ter oblikovati integrirano tarifo za Evropsko unijo, imenovano TARIC. Kombinirana nomenklatura zagotavlja najboljši način zbiranja, izmenjave in objave podatkov o zunanjetrgovinski statistiki EU. Uporablja se tudi za zbiranje in objavo zunanjetrgovinskih statističnih podatkov v trgovini v EU.

Integrirana tarifa Evropske unije (TARIC)

TARIC je integrirana tarifa Evropske unije. Vsebuje vse carinske stopnje in nekatera pravila EU, ki veljajo za zunanjo trgovino EU. Pravno podlago za TARIC zagotavlja Uredba Sveta (EGS) št. 2568/87 z dne 23. julija 1987.

TARIC podpira carinjenje blaga držav EU. Zagotavlja tudi načine za zbiranje, izmenjavo in objavo podatkov o zunanjetrgovinski statistiki EU. Vendar ti podatki niso javno dostopni.

Kombinirana nomenklatura in TARIC

Uredba uvaja nomenklaturo blaga, imenovano kombinirana nomenklatura (KN), za izpolnjevanje zahtev skupne carinske tarife in zunanje trgovine EU. Temelji na nomenklaturi harmoniziranega sistema, ki ga dopolnjuje s svojimi pododdelki, imenovanimi podštevilke KN.

Kombinirana nomenklatura je rezultat združitve nomenklature skupne carinske tarife in Nimexe (statistične nomenklature EU).

Priloga I k uredbi določa konvencionalne stopnje dajatev skupne carinske tarife, nekatere avtonomne dajatve, če so nižje od konvencionalnih, in dodatne statistične merske enote.

Komisija uvaja integrirano tarifo Evropske unije (TARIC), ki temelji na kombinirani nomenklaturi. Vsebuje dodatne pododdelke EU, imenovane podštevilke TARIC-a, ki se uporabljajo za opis blaga v skladu z izvajano zakonodajo ali kjer se bodo uporabljale posebne carinske stopnje, ki so odvisne od izvora blaga, ali številni drugi ukrepi trgovinske politike.

Vsaka podštevilka KN ima osemmestno številčno oznako. Prvih šest mest označuje številke in podštevilke nomenklature harmoniziranega sistema. Sedmo in osmo mesto označujeta podštevilke KN. Deveto in deseto mesto označujeta podštevilke TARIC-a.

Vloga Komisije

Komisija vsako leto z uredbo sprejme dokončno različico kombinirane nomenklature, skupaj s stopnjami dajatev skupne carinske tarife, pri čemer so upoštevane vse spremembe, ki sta jih sprejela Svet in Komisija. Ta uredba se objavi v Uradnem listu najpozneje do 31. oktobra. Začne se uporabljati januarja naslednjega leta.

Komisija je odgovorna za objavljanje in računalniško upravljanje TARIC-a. Dodeljuje številčne oznake TARIC-a, posodablja TARIC in vsak dan elektronsko obvešča države članice EU o kakršnih koli spremembah.

Postopki Odbora

Komisiji pri opravljanju tega dela pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen na podlagi člena 247 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in člena 10 Uredbe 2658/87, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije. Odbor proučuje vsa vprašanja v zvezi s kombinirano nomenklaturo, nomenklaturo TARIC-a in vsemi drugimi nomenklaturami, ki temeljijo na kombinirani nomenklaturi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba EGS št. 2658/87

10.9.1987

-

UL L 256, 7.9.1987

Akt(i) o spremembah

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EGS) 3528/89

28.11.1989

-

UL L 374, 22.12.1989

Uredba (EGS) št. 2913/92

22.10.1992

-

UL L 302, 19.10.1992

Uredba (EGS) št. 1969/93

26.7.1993

-

UL L 180,23.7.1993

Uredba (ES) št. 254/2000

10.2.2000

-

UL L 28, 3.2.2000

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe št. 2658/87 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ( EN ) je samo za referenčne namene.

Priloga 1 k Uredbi 2658/87 je redno spreminjana.

POVEZANI AKTI

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Sporočilo Komisije - Kodeks ravnanja za upravljanje kombinirane nomenklature).

Namen Kodeksa ravnanja je poenostaviti upravljanje, tj. ohranjanje, ustvarjanje in odstranjevanje podštevilk, naštetih v Prilogi I k osnovni Uredbi, za poenostavitev in posodobitev kombinirane nomenklature (KN). Načela kodeksa veljajo za vsako zahtevo za spremembo podštevilk KN. Zahteve za spremembo kombinirane nomenklature lahko vložijo GD za obdavčenje in carinsko unijo, Eurostat in drugi oddelki Komisije, Odbor za carinski zakonik, države EU in Evropske zveze trgovcev. Zahteve v zvezi s statistiko morajo biti poslane Eurostatu, zahteve nestatistične narave pa GD za obdavčenje in carinsko unijo. Načeloma morajo biti poslane do 30. aprila v letu pred začetkom veljavnosti. Vsaka zahteva mora vsebovati obrazložitveni memorandum, obravnavane podštevilke KN, oceno obsega trgovinske menjave in predstavitev zadevnega blaga.

Uredba Sveta (ES) št. 1255/96 z dne 27. junija 1996 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske, kmetijske in ribiške proizvode [Uradni list L 158, 29.6.1996].

Avtonomne dajatve Skupne carinske tarife za proizvode, omenjene v tej uredbi, so deloma ali popolnoma opuščene, ker je njihova proizvodnja v EU neustrezna ali pa ne obstaja. To bo proizvajalcem omogočilo, da zadovoljijo potrebe uporabniške industrije v EU. Komisija je sprejela tehnične prilagoditve k tej uredbi na podlagi sprememb KN in oznak TARIC.

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije. [Uradni list C 137, 6.5.2011].

To je zadnja različica teh opomb, ki veljajo za pomembno pomoč pri tolmačenju obsega različnih tarifnih številk. Vendar je treba opozoriti, da niso pravno zavezujoče.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2013 z dne 4. oktobra 2013 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [Uradni list L 290, 31.10.2013].

To je zadnja različica Priloge I k uredbi o kombinirani nomenklaturi. Veljati je začela 1. januarja 2014 in upošteva vse spremembe, ki so bile dogovorjene na mednarodni ravni, bodisi v Svetovni carinski organizaciji v zvezi z nomenklaturo na ravni harmoniziranega sistema (HS) ali v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) v zvezi s konvencionalnimi stopnjami dajatve. Upošteva tudi spremembe zahtev v zvezi s statistiko in trgovinsko politiko, tehnološki in trgovinski razvoj ter potrebo po prilagoditvi ali pojasnitvi besedil.

Zadnja posodobitev: 09.02.2014

Top