Help Print this page 
Title and reference
Trženje proizvodov – Označevanje skladnosti z oznakami CE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trženje proizvodov – Označevanje skladnosti z oznakami CE

Ta sklep določa skupna načela za uporabo v okviru sektorske zakonodaje pri njeni reviziji ali preoblikovanju. Poleg tega določa okvir za prihodnjo zakonodajo, ki bo uskladila pogoje za trženje proizvodov. Sklep prispeva h krepitvi zaupanja potrošnikov in izboljšanju prostega pretoka blaga v Evropski uniji.

AKT

Sklep št.768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS.

POVZETEK

Skupni okvir za trženje proizvodov določa:

  • skupne opredelitve,
  • skupne postopke za ugotavljanje skladnosti proizvodov
  • obveznosti gospodarskih subjektov (proizvajalcev, uvoznikov, distributerjev itd.),
  • pravila za uporabo oznake „CE“, ki omogočajo krepitev zaupanja v proizvode, prodajane v Uniji,
  • merila za priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti,
  • zaščitne postopke.

Skupni okvir bo podlaga za sprejemanje prihodnjih sektorskih predpisov o približevanju zakonodaj (usklajevanje). Skupni okvir temelji na novem pristopu, na podlagi katerega se bo zakonodaja omejila na določanje bistvenih zahtev in uporabo harmoniziranih standardov. Prihodnji sektorski zakonodajni akti bodo morali zato v okviru možnosti čim bolj upoštevati določila tega sklepa in določati bistvene zahteve glede trženja proizvodov. Kljub temu se lahko v okviru posameznih zakonodajnih aktov po potrebi uporabijo druge rešitve.

Opredelitev pojmov

Ta sklep jasno opredeljuje temeljne koncepte, kot so „proizvajalec“, „distributer“, „uvoznik“, „harmonizirani standard“, „dajanje na trg“ in „ugotavljanje skladnosti“. Določitev enotnih in jasnih opredelitev omogoča lažjo razlago in ustrezno izvajanje prihodnjih zakonodajnih aktov na tem področju.

Obveznosti proizvajalca, uvoznika in distributerja

Da se lahko proizvod trži in da na trg, mora izpolnjevati nekatere bistvene zahteve. Proizvajalec mora zagotoviti, da je njegov proizvod skladen z veljavnimi zahtevami tako, da izvede ali naroči izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti proizvoda. Če je proizvod skladen z bistvenimi zahtevami, proizvajalec pritrdi oznako skladnosti „CE“ na izdelek in sestavi izjavo ES o skladnosti. Proizvajalec na proizvodu navede svoje ime, tovarniško ime ali oznako in naslov. Proizvajalec zagotavlja, da proizvodna serija ohranja skladnost. Proizvodu morajo biti priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošnik razume. Če vzorčenje izvaja priglašeni organ, proizvajalec namesti identifikacijsko številko priglašenega organa.

Uvoznik in distributer morata zagotoviti, da je proizvajalec ustrezno izpolnil svoje obveznosti, tj. preveriti, ali ima proizvod zahtevano oznako skladnosti in ali je opremljen z zahtevanimi dokumenti.

Proizvajalci (ali njihovi pooblaščeni zastopniki), distributerji in uvozniki morajo pristojnim organom posredovati vse potrebne informacije o zadevnem proizvodu, da se zagotovi sledljivost proizvoda.

Skladnost proizvoda

Ta sklep določa jasnejši okvir za ugotavljanje skladnosti ter številne postopke za ugotavljanje skladnosti (navedeni v prilogi), med katerimi lahko zakonodajalec izbere najustreznejšega.

Poleg tega določa pravila in pogoje za pritrditev oznake CE, za katero veljajo splošna načela iz Uredbe (ES) št. 765/2008. Države članice zagotavljajo pravilno izvajanje sistema oznake CE in kršiteljem nalagajo kazni.

Ugotavljanje skladnosti

V nekaterih postopkih ugotavljanja skladnosti izvajajo ugotavljanje skladnosti organi za ugotavljanje skladnosti, ki so priglašeni oziroma jih države članice prijavijo Komisiji.

Ta sklep določa skupna merila za priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti. Organi za ugotavljanje skladnosti morajo zagotavljati popolno neodvisnost, objektivnost, nepristranskost, zaupnost in strokovno neoporečnost. Poleg tega morajo biti usposobljeni in imeti potrebna tehnična sredstva za pravilno izvajanje nalog, ki so jim zaupane.

Komisija zagotovi ustrezno usklajevanje in sodelovanje med priglašenimi organi.

Zaščitni postopki

Določen je tudi zaščitni postopek Skupnosti, ki se uporablja za proizvode, ki predstavljajo nevarnost na nacionalni ravni. Ta postopek zagotavlja predvsem obveščanje Komisije in ostalih držav članic. Sproži se lahko, če se države članice ne strinjajo s sprejetimi ukrepi ene od njih.

Ozadje

Ta sklep razveljavlja Sklep Sveta 93/465/EGS z dne 22. julija 1993 o modulih za različne faze postopkov ugotavljanja skladnosti in o pravilih za pritrditev in uporabo znaka skladnosti CE, ki so namenjeni uporabi v direktivah o tehnični uskladitvi.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Sklep št. 768/2008/ES

9.7.2008

-

UL L 218, 13.8.2008

See also

Zadnja posodobitev: 25.01.2011

Top