Help Print this page 
Title and reference
Higiena živil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Higiena živil

V okviru sprememb zakonodaje o higieni živil (higienski paket) se sprejeta Uredba osredotoča na definiranje ciljev, ki jih je potrebno doseči na področju varnosti hrane, pri tem pa določa odgovornost nosilcev živilske dejavnosti za sprejemanje varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti hrane.

AKT

Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil [Glej akt(e) o spremembah].

POVZETEK

Ta uredba nadomešča Direktivo 93/43/EGS o higieni živil z namenom, da se vzpostavi skupno in enotno politiko, ki bo pokrivala hrano v celotni živilski verigi od kmetije do prodaje končnemu potrošniku.

Področje uporabe

Ta uredba želi zagotoviti higieno živil v celotni živilski verigi, od primarne proizvodnje do prodaje končnemu potrošniku. Uredba ne pokriva vprašanj, ki se nanašajo na prehranjevanje ali sestavo in kakovost živil.

Uredba se nanaša na živilska podjetja in ne na primarno proizvodnjo in domačo pripravo živil za zasebno domačo uporabo.

Splošne in posebne zahteve

Nosilci živilske dejavnosti zagotovijo, da vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije hrane, ki so pod njihovim nadzorom, izpolnjujejo ustrezne higienske zahteve, določene v tej uredbi.

Nosilci živilske dejavnosti, ki opravljajo primarno proizvodnjo in z njo povezane delovne postopke, morajo izpolnjevati splošne določbe o higieni, določene v delu A Priloge I. Odstopanja se lahko dovolijo malim podjetjem pod pogojem, da taka odstopanja ne vplivajo na doseganje ciljev te Uredbe.

Omenjeni povezani delovni postopki so:

 • prevoz, skladiščenje in ravnanje s primarnimi proizvodi na kraju proizvodnje, pod pogojem, da to bistveno ne spremeni njihovih lastnosti,
 • prevoz živih živali, kadar je to potrebno,
 • v primeru proizvodov rastlinskega izvora, ribiških proizvodov in divjadi, prevozov za dostavo primarnih proizvodov, katerih lastnosti niso bistveno spremenjene, od kraja proizvodnje do obrata.

Poleg tega morajo vsi nosilci živilske dejavnosti, ki opravljajo druge aktivnosti kot je primarna proizvodnja hrane, izpolnjevati splošne higienske zahteve, določene v Prilogi II.

V tej prilogi so določene zahteve, ki se nanašajo na:

 • prostore in premične obrate,
 • pogoje prevoza,
 • opremo,
 • ostanke živil,
 • oskrbo z vodo,
 • osebno higieno ljudi v stiku z živili,
 • živila,
 • embaliranje in pakiranje živil,
 • toplotno obdelavo, ki omogoča predelovanje nekaterih živil,
 • usposabljanje zaposlenih v sektorju.

Države članice lahko prilagodijo zahteve določene v Prilogi II z namenom, da se upošteva potrebe nosilcev živilske dejavnosti, ki oskrbujejo lokalni trg in so lociranih v regijah, za katere veljajo posebne geografske omejitve ali imajo težave z oskrbo, ali z namenom, da se upošteva uporabo tradicionalnih metod produkcije ter velikost nosilcev. Pri tem cilji varnosti hrane ne smejo biti ogroženi.

Poleg tega morajo vsi nosilci živilske dejavnosti upoštevati določbeUredbe (ES) št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, v nekaterih primerih pa tudi posebna pravila, ki se nanašajo na skladnost z mikrobiološkimi merili za živila, nadzor temperature živil, upoštevanje zamrzovalne verige, vzorčenje in analize.

Sistem HACCP

Nosilci živilske dejavnosti (razen tistih nosilcev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo) upoštevajo principe sistema HACCP (analiza tveganj in kritičnih nadzornih točk), vpeljanega s strani Codex Alimentarius (zbirka mednarodnih standardov za živila, pripravljena s strani Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo).

Načela HACCP predpisujejo nekatere zahteve, ki jih je treba upoštevati v celotnem ciklusu proizvodnje, predelave in distribucije hrane, z namenom, da se zahvaljujoč analizi tveganj ugotovi kritične točke, katerih obvladovanje je neizogibno za zagotavljanje varnosti hrane:

 • ugotavljanje vseh tveganj, ki jih je treba preprečiti, odpraviti ali znižati na sprejemljive ravni,
 • ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk v fazi ali fazah, na katerih je nadzor nujen,
 • določitev kritičnih mej na kritičnih kontrolnih točkah, nad katerimi je ukrepanje nujno,
 • vzpostavitev in izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja na kritičnih kontrolnih točkah,
 • vzpostavitev korektivnih ukrepov, kadar spremljanje pokaže, da kritična nadzorna točka ni pod nadzorom,
 • vzpostavitev postopkov za preverjanje učinkovitosti izvajanih ukrepov,
 • vzpostavitev evidenc z namenom, da se dokaže učinkovito izvajanje ukrepov ter da se olajša uradni nadzor pristojnim organom.

Smernice za dobro prakso in smernice za uporabo načel HACCP

Države članice spodbujajo razvoj nacionalnih smernic dobre prakse s strani nosilcev živilske dejavnosti, ki vključujejo nasvete za skladnost s splošnimi higienskimi smernicami ter z načeli HACCP. Države članice ocenijo nacionalne smernice za zagotovitev, da je njihovo vsebino mogoče izvajati, da so razvite v skladu s splošnimi načeli higiene hrane po Codex Alimentarius ter da so se o njih posvetovali z vsemi zainteresiranimi stranmi. Nacionalne smernice, ki izpolnjujejo zahteve, so posredovane Komisiji, ki jih vpiše v sistem registracije smernic.

Kjer država članica ali Komisija meni, da je potrebno vzpostaviti enotne skupne smernice, Komisija preuči možnost za take smernice. Stalni odbori, s katerimi se Komisija posvetuje, zagotovijo, da je vsebino teh smernic mogoče izvajati, da so razvite v skladu s splošnimi načeli higiene hrane po Codex Alimentarius in nacionalnimi smernicami ter da so se o njih posvetovali z vsemi zainteresiranimi stranmi.

Enako lahko nacionalne smernice in smernice Skupnosti uporabljajo nosilci živilske dejavnosti.

Registracija in odobritev podjetij živilskega sektorja

Nosilci živilske dejavnosti morajo sodelovati s pristojnimi organi in predvsem obvestiti pristojne organe o vsakem obratu pod svojim nadzorom ter jim poročati o najnovejših podatkih o obratih (npr. o zaprtju obstoječega obrata).

Kjer nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Skupnosti to zahtevata, morajo nosilci živilske dejavnosti pridobiti dovoljenja pristojnih organov in brez tega dovoljenja ne morejo obratovati.

Sledljivost in umik živil

V skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002, nosilci živilske dejavnosti vzpostavijo sistem za zagotavljanje sledljivosti živil in njihovih sestavin in, kjer je to potrebno, živali, ki se uporabljajo za proizvodnjo živil.

Prav tako mora nosilec živilske dejavnosti ob ugotovitvi, da živilo predstavlja visoko tveganje za zdravje, živilo takoj umakniti s trga in o tem obvestiti tako pristojne organe kot tudi uporabnike.

Uradni nadzor

Izvajanje načel HACCP s strani nosilcev živilske dejavnosti ne nadomešča uradnega nadzora s strani pristojnih organov. Nosilci morajo sodelovati s pristojnimi organi v skladu z zakonodajo Skupnosti ali, kjer ta ne obstaja, z nacionalno zakonodajo.

Zunanja dimenzija

Hrana, uvožena v Skupnost, mora biti v skladu s splošnimi higienskimi zahtevami Skupnosti ali izpolnjevati pravila, ki so enakovredna pravilom Skupnosti.

Hrana živalskega izvora, ki se iz Skupnosti izvozi v tretje države, mora biti najmanj v skladu z zahtevami, ki veljajo za njeno prodajo znotraj Skupnosti in mora obenem biti v skladu z morebitnimi zahtevami dotične tretje države.

Poročanje Evropskemu parlamentu in Svetu

Komisija v roku petih let od stopitve v veljavo te Uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu poda poročilo, ki ga bodo spremljali morebitni ustrezni predlogi in v katerem preuči izkušnje, pridobljene pri izvajanju te Uredbe, in pretehta, ali bi bilo primerno določiti načela HACCP za nosilce živilske dejavnosti, ki opravljajo primarno proizvodnjo in z njo povezane zgoraj navedene delovne postopke.

OZADJE

Ta uredba je del higienskega paketa, skupka aktov, ki vzpostavljajo higienska pravila za živilske proizvode. Poleg te Uredbe vsebuje še naslednje akte:

 • Uredba (ES) št. 853/2004, ki določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora z namenom, da se zagotovi visoka stopnja varnosti živil in javnega zdravja,
 • Uredba (ES) št. 854/2004, ki vzpostavlja skupen okvir za uradni nadzor proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi in določa posebna pravila za sveže meso, školjke, mleko in mlečne izdelke.

Poleg tega še naslednji akti dopolnjujejo zakonodajo Skupnosti na področju higiene živil:

 • Uredba (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel živilske zakonodaje. Ta uredba določa postopke o varnosti živil in vzpostavlja Evropsko agencijo za varnost hrane,
 • Uredba (ES) št. 882/2004, ki reorganizira uraden nadzor živil in hrane za živali , da bi vnesla nadzor v vse stopnje produkcije in v vse sektorje,
 • Direktiva Sveta 2002/99/ES, ki določa pogoje o dajanju v promet proizvodov živalskega izvora in omejitve, ki se nanašajo na proizvode, ki prihajajo iz tretjih držav in regij in so podvrženi omejitvam v zvezi z zdravjem živali.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 852/2004

20.5.2004

-

UL L 139, 30.4.2004

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 219/2009

20.4.2009

-

UL L 87, 31.3.2009

Uredba (EU) št. 517/2013

1.7.2013

-

UL L 158, 10.6.2013

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive (ES) št. 852/2004 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila [Uradni list L 338, 22.12.2005].

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005 z dne 5. decembra 2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za nekatere proizvode iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in za organizacijo uradnega nadzora po Uredbi (ES) št. 854/2004 in Uredbi (ES) št. 882/2004, o odstopanju od Uredbe (ES) št. 852/2004 ter spremembi Uredbe (ES) št. 853/2004 in Uredbe (ES) št. 854/2004 [Uradni list L 338, 22.12.2005].

Glej prečiščeno različico.

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izkušnjah, pridobljenih z uporabo uredb o higieni (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 [KOM(2009) 403 končno - neobjavljeno v Uradnem listu].

Komisija pregleda izkušnje, ki jih je pridobila med izvajanjem teh uredb. Predstavi dosežene napredke in težave, ki so jih imeli vsi sodelujoči v higienskem paketu med letoma 2006 in 2008. Zaključi, da so države članice na splošno sprejele administrativna merila in merila nadzora, ki so potrebna za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo, a obenem dodaja, da je mogoče izvajanje določb še izboljšati. Glavne zaznane težave se nanašajo na naslednja področja:

 • nekatere omejitve na področju uporabe higienskih uredb,
 • nekatere definicije, postavljene v teh uredbah,
 • nekateri praktični vidiki pri izdajanju dovoljenja za obrate, ki pridelujejo živila živalskega izvora in označevanje takih živil,
 • uvozni režim za nekatera živila,
 • vzpostavitev postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP (analiza tveganj in kritičnih nadzornih točk) v nekaterih podjetjih živilskega sektorja in
 • izvajanje uradnega nadzora v posebnih vejah sektorja.

To poročilo ne podaja nobene detajlne rešitve. Komisija bo vendarle na podlagi zaznanih težav preučila, ali so potrebni predlogi za izboljšavo paketa o higieni živil.

Zadnja posodobitev: 18.06.2014

Top