Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varna živila in živalska krma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varna živila in živalska krma

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 178/2002 – splošna načela in zahteve živilske zakonodaje o ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkov za varnost hrane

POVZETEK

Namen uredbe je zagotoviti kakovost hrane tako za prehrano ljudi kot tudi živali.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Utrjuje predpise o varnosti živil in krme v EU. Ustanavlja tudi Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA), ki zagotavlja podporo znanstvenemu testiranju in ocenjevanju živil in krme.

Uredba ne zajema primarne pridelave za zasebno domačo rabo ali za domače ravnanje z živili.

KLJUČNE TOČKE

Nobena hrana, ki je nevarna za zdravje ali neustrezna za prehrano, ne sme v prodajo. Upoštevati je treba naslednje dejavnike:

običajni pogoji uporabe živila s strani potrošnika;

informacije, ki jih je potrošnik prejel;

kratkoročni in dolgoročni učinki na zdravje;

kumulativni toksični učinki;

posebna zdravstvena preobčutljivost posebnih skupin potrošnikov, na primer otrok.

Če katero koli živilo ali krma, ki je del serije, ni varno, se predpostavlja, da celotna serija ni varna.

Živilska zakonodaja velja za vse faze živilske verige, od pridelave, predelave, prevoza in distribucije do dobave. Živilska dejavnost mora zlasti:

zagotoviti sledljivost živil, krme in živali, namenjenih za proizvodnjo hrane, v vseh fazah pridelave in distribucije;

takoj umakniti živila ali krmo iz prometa ali odpoklicati izdelke, ki so že dobavljeni, če se štejejo za škodljive za zdravje;

obvestiti ustrezne organe in po potrebi potrošnike.

Agencija zagotovi znanstveno in strokovno podporo Evropski komisiji in državam EU na vseh področjih, ki vplivajo na varnost živil. Odgovorna je tudi za usklajevanje ocen tveganja, prepoznavanje nastajajočih tveganj in svetovanje pri obvladovanju kriznih razmer.

Kadar je tveganje ugotovljeno po analizi zdravstvenih tveganj, lahko države EU in Komisija sprejmejo začasne previdnostne ukrepe v skladu z visoko ravnjo varovanja zdravja.

Sistem hitrega obveščanja (RASFF), ki vključuje države EU, Komisijo in Agencijo, zagotavlja izmenjavo informacij o:

ukrepih za omejitev prometa živil ali njihov umik s trga;

ukrepih, sprejetih za nadzor uporabe živil;

zavrnitvi serije uvoženih živil.

Te informacije morajo po potrebi biti na voljo tudi javnosti.

Kadar živila ali krma predstavljajo resno in neobvladljivo tveganje za zdravje ali okolje, lahko nujni zaščitni ukrepi Komisije vključujejo ustavitev trgovine z izdelkom ali njegovega uvoza. Države EU lahko sprejmejo podobne ukrepe, če Komisiji ne uspe sprejeti ukrepov.

Skupaj z Agencijo in državami EU mora Komisija sestaviti splošni načrt za obvladovanje kriznih razmer, da zajame razmere, v katerih standardni zaščitni ukrepi za nujne primere ne zadoščajo. Kadar je ugotovljen tak primer, mora Komisija takoj ustanoviti krizno enoto, ki določi možnosti za varovanje zdravja ljudi.

Cilj EU je tudi varovati potrošnike pred goljufivimi ali zavajajočimi praksami v prometu z živili, kot je ponarejanje živil, in potrošnikom zagotoviti podlago za obveščeno izbiro v zvezi z živili.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 21. februarja 2002.

AKT

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 031, 1.2.2002, str. 1–24)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 178/2002 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004 z dne 23. decembra 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane (UL L 379, 24.12.2004, str. 64–67)

Sklep Komisije 2004/478/ES z dne 29. aprila 2004 o sprejetju skupnega načrta za krizno upravljanje na področju hrane/krme (UL L 212, 12.6.2004, str. 60–68)

Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 226, 25.6.2004, str. 83–127). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 25.11.2015

Top