Help Print this page 
Title and reference
Mednarodni promet z nevarnimi kemikalijami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodni promet z nevarnimi kemikalijami

Evropska unija (EU) ureja izvoz in uvoz nekaterih nevarnih kemikalij in pesticidov. S sprejetjem uredbe (EU) št. 649/2012 si EU prizadeva za uresničevanje Rotterdamske konvencije, spodbujanje deljene odgovornosti in sodelovanja ter za varovanje zdravja in okolja.

AKT

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

POVZETEK

Uredba predpisuje določena pravila glede izvoza kemikalij, katerih uporaba je v Evropski uniji prepovedana ali strogo omejena. Izvozniki morajo pred izvozom kemikalij iz te uredbe to obvezno naznaniti. Poleg tega kemikalije iz Rotterdamske konvencije in kemikalije, katerih uporaba je v Evropski uniji prepovedana ali strogo omejena, ne smejo biti izvožene brez izrecnega soglasja države uvoznice.

Ta uredba zagotavlja, da se določbe uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemičnih snovi uporabljajo tudi za vse kemikalije, kadar se izvažajo iz držav članic v pogodbenice Konvencije ali druge države, razen če so te določbe v nasprotju s katero koli posebno zahtevo teh pogodbenic ali drugih držav.

Zadevne kemikalije

Ta uredba se uporablja za:

  • nekatere nevarne kemikalije, za katere velja postopek soglasja po predhodnem obvestilu iz Rotterdamske konvencije (postopek PIC),
  • nekatere nevarne kemikalije, katerih uporaba je v Evropski uniji prepovedana ali strogo omejena, in
  • vse kemikalije, kadar se izvažajo, v zvezi z njihovim razvrščanjem, označevanjem in pakiranjem.

Ta uredba se ne uporablja za:

Nacionalni organi

Vsaka država članica imenuje organ ali organe za izvajanje zahtevanih upravnih nalog iz te uredbe.

Agencija za kemikalije

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) pomaga Komisiji pri upravljanju tehničnih, znanstvenih in administrativnih vidikov v zvezi z izvozom in uvozom kemikalij. Skrbi za obveščanje industrijskih podjetij v državah uvoznicah izven EU, vodi vso s tem povezano komunikacijo in vzdržuje podatkovno zbirko obvestil, ki je dostopna na njihovi spletni strani.

Postopek obveščanja in izrecnega soglasja

Ta uredba določa roke in obveznosti v zvezi s postopkom obveščanja in pridobivanja izrecnega soglasja glede na skupino, kamor se kemikalija uvršča.

Uvoz

Komisija sprejme odločitev v obliki dokončnega ali začasnega uvoznega odgovora glede uvoza zadevne kemikalije. Če za kemikalijo veljajo dodatne ali spremenjene omejitve, Komisija sprejme spremenjeno uvozno odločitev.

Če gre za kemikalijo, katere uporaba je prepovedana ali strogo omejena, Komisija ta podatek upošteva pri svoji uvozni odločitvi.

Izvoz

Izvoznik mora upoštevati odločitve drugih pogodbenic, ki so povezane z uvozom. Če pogodbenica ni podala nobenega odgovora glede uvoza neke kemikalije, je izvoz tega izdelka na območje pogodbenice prepovedan. Izvoz je dovoljen, če je pogodbenica uvoznica podala svoje izrecno soglasje za uvoz kemikalije.

O vsakem izvozu kemikalije, katere uporaba je v Evropski uniji prepovedana ali strogo omejena, je treba obvestiti državo uvoznico, ki mora potrditi prejem tega obvestila v skladu s Konvencijo.

Izmenjava informacij

Komisija, ki ji pomaga Agencija, in države članice ustrezno olajšujejo zagotavljanje znanstvenih, tehničnih, ekonomskih in pravnih informacij o kemikalijah, za katere velja ta uredba, vključno s toksikološkimi, ekotoksikološkimi in varnostnimi informacijami.

Tehnična pomoč

Komisija, imenovani nacionalni organi držav članic in Agencija sodelujejo pri krepitvi tehnične pomoči, razvoju infrastrukture, zmogljivosti in strokovnega znanja, potrebnih za pravilno ravnanje s kemikalijami skozi njihov celotni življenjski krog, upoštevajoč zlasti potrebe držav v razvoju in držav z gospodarstvom v prehodu.

Kazni

Pravila glede kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, določijo države članice. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Razveljavitev

Ta uredba nadomešča Uredbo (EU) št. 689/2008 s 1. marcem 2014.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 649/2012

16.8.2012

UL L 201 z dne 27.7.2012

See also

  • Rotterdamska konvencija (EN) (ES) (FR)

Zadnja posodobitev: 31.01.2013

Top