Help Print this page 
Title and reference
Zakonodaja EU o ravnanju z odpadki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zakonodaja EU o ravnanju z odpadki

Odpadki so nekoč bili neizogiben in neugoden stranski proizvod gospodarske dejavnosti in rasti. S sodobno tehnologijo in skrbno živinorejo pa se ta ciklična povezava lahko prekine.

AKT

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv

POVZETEK

Odpadki so nekoč bili neizogiben in neugoden stranski proizvod gospodarske dejavnosti in rasti. S sodobno tehnologijo in skrbno živinorejo pa se ta ciklična povezava lahko prekine.

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Direktiva določa pravni okvir za obdelavo odpadkov v Evropski uniji (EU). Njen namen je zagotoviti varstvo okolja in zdravja ljudi s poudarkom na pomenu ustreznih tehnik za ravnanje z odpadki, njihove predelave in recikliranja, da bi se zmanjšale obremenitve virov in izboljšala njihova uporaba.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja določa hierarhijo ravnanja z odpadki: preprečevanje nastajanja, ponovna uporaba, predelava za druge namene, kot je energija, in odstranjevanje.

Potrjuje načelo, da plača povzročitelj obremenitve, kar pomeni, da stroške ravnanja z odpadki krije izvirni povzročitelj odpadkov.

Uvaja pojem „razširjene odgovornosti proizvajalca“. Ta lahko vključuje odgovornost proizvajalcev, da sprejmejo in odstranijo proizvode, ki so bili vrnjeni po uporabi.

Razlikuje tudi med odpadki in stranskimi proizvodi*.

Ravnanje z odpadki je treba izvajati na način, ki ne predstavlja nikakršnega tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali, ki je brez škodljivih vplivov zaradi hrupa ali vonjav ali ki ne vpliva škodljivo na krajino ali kraje posebnega pomena.

Povzročitelji in imetniki odpadkov morajo odpadke obdelovati sami ali poskrbeti, da jih obdela uradno priznan izvajalec. Imeti morajo dovoljenje, poleg tega pa se pri njih izvajajo redni inšpekcijski pregledi.

Pristojni nacionalni organi morajo izdelati načrte ravnanja z odpadki in programe preprečevanja nastajanja odpadkov.

Za nevarne odpadke, odpadna olja in biološke odpadke veljajo posebni pogoji.

Direktiva določa tudi cilje recikliranja in predelave, ki jih je treba doseči do leta 2020, in sicer pri odpadkih iz gospodinjstev (50 %) ter odpadkih pri rušenju objektov (70 %).

Zakonodaja ne zajema nekaterih vrst odpadkov, kot so radioaktivni elementi, razgrajena razstreliva, fekalne snovi, odpadne vode in trupla živali.

OD KDAJ SE DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 12. decembra 2008.

KLJUČNI POJMI

*Stranski proizvod: rezultat proizvodnega procesa, ki ni glavni namen tega procesa. V nasprotju z odpadki ga je mogoče kasneje uporabiti. Direktiva omogoča Evropski komisiji, da določi merila, ki jih morajo te snovi izpolnjevati, da bi bilo mogoče razlikovati med stranskimi proizvodi in odpadki.

Več informacij je na voljo na straneh spletnega mesta Evropske komisije o okvirni direktivi o odpadkih.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/98/ES

12.12.2008

12.12.2010

UL L 312, 22.11.2008, str. 3-30

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1357/2014

8.1.2015

-

UL L 365, 19.12.2014, str. 89-96

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2008/98/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Sklep Komisije 2014/955/EU z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 370, 30.12.2014, str. 44-86).

Zadnja posodobitev: 10.06.2015

Top