Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski sistem za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (predlog)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Evropski sistem za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (predlog)

Cilje predloga uredbe je nadomeščanje nacionalnih postopkov prijavljanja in pridobivanja dovoljenj v zvezi s prevozniki radioaktivnih snovi z enotnim sistemom za registracijo. Vzpostavitev te uredbe mora omogočiti poenostavitev postopkov in zmanjšanje upravnega bremena, obenem pa ohranitev visoke ravni zaščite pred sevanjem.

PREDLOG

Predlog uredbe Sveta z dne 30. avgusta 2011 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (COM(2011) 518 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu).

POVZETEK

Namen predloga uredbe je vzpostavitev evropskega sistema za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi *. Gre za zagotavljanje varovanja zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

Ta predlog zadeva vse prevoznike, ki prevažajo radioaktivne snovi znotraj Evropske unije (EU), iz tretjih držav v EU ali iz EU v tretje države. Ne zadeva prevoznikov, ki prevažajo radioaktivne snovi po zraku ali po morju.

Registracija prevoznikov

Prevozniki se morajo registrirati v elektronski sistem za registracijo prevoznikov (ESCReg). Sistem omogoča omejen in varen dostop do pristojnih organov držav članic, registriranih prevoznikov in vložnikov vlog za registracijo ob upoštevanju določb direktive o varstvu osebnih podatkov. Če ima vložnik sedež v eni ali več državah članicah, obdela vlogo pristojni organ * države članice, v kateri ima vložnik sedež. Če ima vložnik sedež v tretji državi, obdela vlogo pristojni organ države članice, v kateri namerava prevoznik prvič vstopiti na ozemlje EU.

Države članice imenujejo pristojni organ in nacionalno kontaktno točko za prevoz radioaktivnih snovi.

Če pristojni organ zavrne izdajo potrdila o vpisu prevoznika, lahko vložnik vloži pritožbo.

Potrdilo o vpisu v register priznajo vse države članice in velja za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za prevoz radioaktivnih snovi

Registracija omogoča prevozniku izvajanje prevoza po vsej EU. Med posameznim prevozom mora prevoznik imeti kopijo potrdila o vpisu v register.

Nacionalne zahteve v zvezi s prijavami in dovoljenji iz tega predloga uredbe se lahko uporabljajo le za prevoz naslednjih snovi:

  • cepljive snovi,
  • nevarne radioaktivne snovi.

Imetnik veljavnega dovoljenja ali registracije, ki je bila izdana v skladu z direktivo o nevarnostih zaradi ionizirajočega sevanja lahko prevaža radioaktivne snovi brez registracije, če je prevoz vključen v dovoljenja ali registracije za vse države članice, kjer se prevoz izvaja.

Če prevoznik ne ravna v skladu z zahtevami tega predloga uredbe, lahko pristojni organ v državi članici, v kateri je bila neskladnost ugotovljena, začasno zadrži, prekliče ali spremeni registracijo prevoznika. Proti prevozniku se lahko uvede tudi kazenski pregon.

Ozadje

Evropski parlament in Svet sta leta 2008 sprejela direktivo o prevozu nevarnega blaga z namenom združiti vse vrste notranjega prevoza. V skladu z Direktivo 96/29/Euratom, ki določa temeljne standarde za varstvo zdravja prebivalstva in delavcev pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja, morajo države članice vzpostaviti sistem za registracijo podjetij in institucij, ki ravnajo z radioaktivnimi snovmi, vključno s prevozniki. S tem predlogom uredbe bo registracija centralizirana z namenom poenostavitve prevozov v EU.

Ključni izrazi, uporabljeni v aktu

  • Radioaktivne snovi: vsaka snov, ki vsebuje radionuklide, pri kateri hkratni specifična aktivnost in skupna aktivnost v tovoru presegata vrednosti iz uredbe o prevozu radioaktivnih snovi
  • Pristojni organ: vsak organ, ki ga imenuje država članica za izvajanje nalog v skladu s to uredbo.

Referenca

Predlog

Uradni list

Postopek

COM(2011) 518 konč.

-

2011/0225/NLE

See also

  • Generalni direktorat za energetiko – jedrska energija, prevoz (EN)

Zadnja posodobitev: 30.11.2011

Top