Help Print this page 
Title and reference
Načrt za energetsko učinkovitost EU 2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Načrt za energetsko učinkovitost EU 2011

Energetska učinkovitost je ključna sestavina energetske politike Evropske unije (EU) in učinkovito sredstvo v boju proti podnebnim spremembam, za zniževanje stroškov energije in zmanjševanje odvisnosti od zunanjih dobaviteljev.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Načrt za energetsko učinkovitost 2011 (COM(2011) 109 final z dne 8. marca 2011).

POVZETEK

Energetska učinkovitost je ključna sestavina energetske politike Evropske unije (EU) in učinkovito sredstvo v boju proti podnebnim spremembam, za zniževanje stroškov energije in zmanjševanje odvisnosti od zunanjih dobaviteljev.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Določa načrte, ki spodbujajo gospodarstvo, ki spoštuje vire planeta; izvaja nizkoogljične sisteme; izboljšuje energetsko neodvisnost EU in krepi zanesljivost oskrbe.

KLJUČNE TOČKE

V gradbenem sektorju je nizka poraba energije zelo pomembna, saj ta sektor predstavlja skoraj 40 % končne porabe energije. Ta dokument poudarja načine, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost v tem sektorju, kot so usposabljanje arhitektov in inženirjev s pomočjo Programa za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta in omogočanje podjetjem za energetske storitve, da dajejo javnim organom denar za zmanjšanje porabe energije.

V zvezi z industrijo ta dokument spodbuja novo opremo in infrastrukturo, ki je v skladu z Direktivo o sistemu za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov in Direktivo o industrijskih emisijah.

Ta dokument predlaga, da se utrdi Direktiva o okoljsko primerni zasnovi in opredelijo strogi standardi za gospodinjske izdelke, kot so grelniki vode in računalniki. Medtem bi povečanje potrošnikovega razumevanja znaka za okolje pripomoglo k spodbujanju energetsko učinkovitih proizvodov.

Ta dokument navaja finančne instrumente, kot sta program Inteligentna energija za Evropo in Evropski energetski program za oživitev, kot način za financiranje energetske učinkovitosti. Vendar v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti, ki je nastala na podlagi tega dokumenta, financiranje za energetsko učinkovitost prihaja iz programov financiranja, vključno s programom Obzorje 2020, Evropskim skladom za energetsko učinkovitost in evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.

OZADJE

Ta načrt tvori enega od ciljev 20-20-20 iz svežnja ukrepov EU za podnebne spremembe in energijo do leta 2020. Druga dva cilja sta: do leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990 in doseči 20 % energije EU iz obnovljivih virov.

Več informacij je na voljo na spletnih mestih Evropske komisije za energetsko učinkovitost, okoljsko primerno zasnovo in inteligentno energijo za Evropo.

KLJUČNI POJMI

Deljene pobude se nanašajo na splošne razmere, v katerih se lastniki in najemniki izogibajo plačilu za izboljšanje energetske učinkovitosti nepremičnin, saj imajo oboji od tega koristi.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10-35).

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1-56).

Zadnja posodobitev: 27.08.2015

Top