Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi

POVZETEK:

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Nova spodbuda za evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji Evropa 2020 (KOM(2010) 296 končno, 9. junija 2010)

POVZETEK

Cilj Evropske unije (EU) je posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi poudarili njegovo privlačnost in vlogo v celotni rasti EU in programu za delovna mesta.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Predlaga ponoven zagon sodelovanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v celotni EU, ker prispeva k ciljem strategije Evropa 2020 in strateškega okvira izobraževanja in usposabljanja.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo povzema ključne prednostne naloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja ki jih vključuje strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju.

Vseživljenjsko učenje*

Dostop do priložnosti za usposabljanje je treba čim bolj povečati, saj vse več ljudi spremeni kariero.

Potrebna je večja prožnost pri pridobivanju in vrednotenju učnih rezultatov ter glede načina, kako učni rezultati vodijo do pridobivanja kvalifikacij.

Tudi delodajalci, izvajalci usposabljanj in visokošolske izobraževalne ustanove morajo imeti pomembno vlogo pri izboljšanju zagotavljanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Spretnosti, pridobljene zunaj formalnega izobraževanja in usposabljanja, se lahko ocenijo s pristopom za poklicne kvalifikacije na podlagi rezultatov, ki temelji na:

Sporočilo poudarja tudi nujno potrebo po nadnacionalni mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Izboljšanjepoklicnega izobraževanja in usposabljanja

Ukrepi, predlagani za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključujejo:

izvajanje sistemov za zagotavljanje kakovosti na nacionalni ravni na podlagi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja,

pregled spretnosti vodij usposabljanja in učiteljev;

razvoj ključnih kompetenc z učenjem na delovnem mestu;

razvoj orodij za uskladitev znanja in spretnosti z razpoložljivimi delovnimi mesti za okrepitev ustreznosti za trg dela.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje pomaga v boju proti socialni izključenosti in spodbuja vključujočo rast. Prikrajšani učenci lahko več pridobijo z učenjem na delovnem mestu zunaj učilnice, ki ustreza trgu dela.

Sporočilo poziva tudi h krepitvi ustvarjalnosti in podjetništva.

Poznejši razvoj

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je leta 2015 objavil poročilo o spremljanju napredka poklicnega izobraževanja in usposabljanja v obdobju od 2010 do 2014.

Navaja, da sta dve tretjini držav EU izvedli reforme poklicnega usposabljanja in izobraževanja, zlasti glede ključnih kompetenc, učenja na delovnem mestu, z močnejšim vzajemnim sodelovanjem ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter zainteresiranimi stranmi na področju zaposlovanja.

Več programov pa je potrebnih na področjih, kot so:

spodbujanje vseživljenjskega učenja;

mobilnost in

priznavanje neformalnega učenja*.

V letu 2015 so ministri držav EU sestavili sklepe iz Rige: Ti predlagajo nove srednjeročne prednostne naloge za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki vključujejo:

večje spodbujanje učenja na delovnem mestu;

razširjen dostop do poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter

nadaljnjo krepitev ključnih kompetenc v učnih načrtih poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Pomen poklicnega izobraževanja in usposabljanja je bil poudarjen tudi v Sporočilu Evropske komisije o ponovnem razmisleku o izobraževanju in priporočilu Sveta iz leta 2013 o jamstvu za mlade.

OZADJE

Sporočilo je bistvenega pomena za københavnski proces iz leta 2002, ki želi izboljšati delovanje, kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU. Pozneje mu je leta 2010 sledilo sporočilo iz Bruggeja, ki vsebuje številne kratkoročne predloge za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

KLJUČNI POJMI

* Vseživljenjsko učenje: učenje osebe vse življenje za izboljšanje spretnosti, sposobnosti, znanja in kvalifikacij.

* Neformalno učenje: učenje v neformalnih okoliščinah (kot so športni klubi ali klubi mladostnikov) v nasprotju s formalnim učenjem (šola, univerza itd.).

Zadnja posodobitev 14.10.2015

Top