Help Print this page 
Title and reference
Zahteve v zvezi s proračunskimi okviri držav članic

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zahteve v zvezi s proračunskimi okviri držav članic

Ta direktiva določa podrobna pravila o nacionalnih proračunskih okvirih držav članic. Ta pravila so del okvira proračunskega nadzora Evropske unije (EU). Njihov cilj je spodbujanje držav članic, da spoštujejo obveznosti, ki so jim naložene v Paktu za stabilnost in rast.

AKT

Direktiva 2011/85/EU Sveta z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic [Uradni list L 306, 23.11.2011].

POVZETEK

Ta direktiva se nanaša na nacionalne proračunske okvire držav članic. Ti okviri so niz ukrepov, pravil in institucij, s katerimi javne uprave držav članic vodijo proračunsko in fiskalno politiko.

Sistemi računovodstva v javnem sektorju in statističnega poročanja

Države članice morajo imeti vzpostavljen nacionalni sistem javnega računovodstva, ki izčrpno in usklajeno zajema vse podsektorje države.

Ti sistemi javnega računovodstva morajo državam članicam omogočati redno objavo javnofinančnih podatkov v vseh podsektorjih države, ki temeljijo na javnofinančnih podatkih po denarnem toku in vsebujejo informacije, potrebne za ustvarjanje zanesljivih podatkov v skladu z vidiki in opredelitvami nacionalnih sistemov računovostva.

Poleg tega morajo biti sistemi računovodstva v javnem sektorju predmet notranjega nadzora in neodvisne revizije.

Direktiva tudi poziva Komisijo, naj do konca leta 2012 oceni ustreznost mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v državah članicah.

Napovedi za proračunsko načrtovanje

Države članice pripravijo svoje proračunsko načrtovanje na podlagi čim bolj realističnih makroekonomskih in proračunskih napovedih. Te napovedi zajemajo zlasti študijo o glavnih javnofinančnih spremenljivkah ob različnih predpostavkah o rasti in obrestnih merah.

Države članice objavijo svoje makroekonomske in proračunske napovedi ter uporabljene metode in parametre. Določijo tudi institucijo, odgovorno za pripravo teh napovedi.

Napovedi držav članic se nato primerjajo z napovedmi, ki jih je pripravila Komisija. Tudi Komisija objavi svoje uporabljene metode, predpostavke in parametre. Vsaka znatna razlika med napovedmi držav članic in Komisije je opisana in pojasnjena.

Numerična fiskalna pravila

Proračunski nadzor EU mora temeljiti na numeričnih fiskalnih pravilih posamezne države članice. Ta pravila so namenjena preprečevanju čezmernih javnofinančnih primanjkljajev in prevelikega javnega dolga.

Fiskalna pravila posamezne države vsebujejo zlasti:

 • opredelitev ciljne vrednosti in področje uporabe pravil,
 • učinkovito spremljanje upoštevanja pravil na podlagi zanesljive in neodvisne analize, ki jo izvedejo neodvisni organi ali organi, ki so funkcionalno neodvisni od javnofinančnih organov držav članic,
 • posledice v primeru neupoštevanja pravil.

Srednjeročni proračunski okvir

Države članice pripravijo srednjeročni proračunski okvir. Ta okvir je opredeljen kot niz postopkov, ki podaljšujejo razpon za oblikovanje fiskalnih politik preko letnega koledarja. Spremlja ga uvedba javnofinančnega načrtovanja za najmanj prihodnja tri leta.

Proračunski okvir zajema naslednje elemente:

 • celovite in pregledne večletne proračunske cilje, kot sta primanjkljaj in dolg države,
 • projekcije za vse večje kategorije odhodkov in prihodkov države,
 • opis predvidenih srednjeročnih politik z vplivom na javne finance,
 • ocene najverjetnejšega vpliva navedenih predvidenih politik na dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Kontekst

Pakt za stabilnost in rast je niz pravil, ki določajo gospodarski in proračunski nadzor na evropski ravni za zagotavitev gospodarske in finančne stabilnosti EU.

Pakt za stabilnost in rast je bil leta 2011 predmet obsežne reforme.Pakt odslej združuje šest zakonodajnih aktov, ki so stopili v veljavo 13. decembra 2011:

 • Uredba (EU) št. 1173/2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju,
 • Uredba (EU) št. 1174/2011 o izvršilnih ukrepih za odpravljanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v euroobmočju,
 • Uredba (EU) št. 1175/2011 o spremembah postopkov nadzora nad proračunskim stanjem,
 • Uredba (EU) št. 1176/2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij,
 • Uredba (EU) št. 1177/2011 o spremembah postopkov v zvezi s čezmernim primanjkljajem,
 • ta direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic.Danes se uporablja v celoti, saj je bil rok za prenos v državah članicah 31. december 2013, Komisija pa je morala vmesno poročilo o njenem izvajanjem predstaviti konec leta 2012.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list

Direktiva 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

UL L 306, 23.11.2011

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: K izvajanju usklajenih računovodskih standardov za javni sektor v državah članicah Ustreznost MRSJS v državah članicah [ COM(2013) 114 final - Še ni objavljeno v Uradnem listu].

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o kakovosti fiskalnih podatkov, ki so jih države članice sporočile leta 2013 [ COM(2014) 122 final - Še ni objavljeno v Uradnem listu].

Poročilo temelji na glavnih rezultatih ocene podatkov, priglašenih leta 2013 v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Komisija na splošno ugotavlja, da se izboljšanje kakovosti sporočenih proračunskih podatkov nadaljuje tudi v letu 2013.

Zadnja posodobitev: 27.06.2014

Top