Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Blago z dvojno rabo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Blago z dvojno rabo

Evropska unija (EU) izvaja nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, tj. blaga, ki se lahko uporablja v civilne in tudi v vojaške namene, kot je uran, ki se lahko uporablja za proizvodnjo energije in v jedrskem orožju. S temi nadzori želi zagotoviti spoštovanje mednarodnih obveznosti in odgovornosti, predvsem glede neproliferacije (tj. preprečevanje širjenja jedrskega orožja).

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba vzpostavlja enoten sistem Evropske unije za nadzor izvoza, prenosa, tranzita in posredovanja (dela posrednikov, ki kupujejo in prodajajo blago v imenu drugih) blaga z dvojno rabo. Določa tudi skupen kontrolni seznam EU in pravila za njegovo izvajanje. Za izvoz blaga z dvojno rabo iz EU v državo zunaj EU je potrebno izvozno dovoljenje.

KLJUČNE TOČKE

Blago z dvojno rabo je blago, ki je primerno tako za neeksplozivno uporabo kot tudi za kakršno koli uporabo pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav. Trgovina z blagom z dvojno rabo se je skozi leta postopoma širila in predstavlja precejšen del zunanje trgovine EU: leta 2013 je obseg izvoza kontroliranega blaga z dvojno rabo iz EU dosegel že 85 milijard EUR.

Izvozno dovoljenje: Priloga I vsebuje seznam blaga z dvojno rabo, za katerega je potrebno dovoljenje.

Za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo, ki ni zajeto v Prilogi I, dovoljenje ni nujno potrebno, kadar je mogoče utemeljeno domnevati, da takšno blago ni namenjeno za uporabo v zvezi s programom biološkega, kemičnega ali jedrskega orožja ali balističnih raket ali pri kršenju embarga na orožje.

Države EU lahko v izjemnih primerih uvedejo dodatne kontrole blaga, ki ni uvrščeno na seznam, in sicer iz razlogov, povezanih z javno varnostjo ali človekovimi pravicami.

Uporabijo lahko tudi omejitve pri posredniških storitvah v zvezi z blagom z dvojno rabo ter pri njegovem tranzitu skozi EU.

Uredba (EU) št. 388/2012 dopolnjuje Prilogo I. Usklajuje jo z mednarodnimi predpisi in zavezami, sprejetimi na podlagi vključenosti EU v Avstralsko skupino, Režim kontrole raketne tehnologije, Skupino držav dobaviteljic jedrskega blaga, Wassenaarski sporazum o nadzoru izvoza konvencionalnega orožja ter blaga z dvojno rabo in tehnologije ter Konvencijo o kemičnem orožju.

Prosti pretok z dvojno rabo znotraj EU: z izjemo nekaterega občutljivega blaga, uvrščenega na seznam v Prilogi IV k Uredbi (kot so električno proženi eksplozivni detonatorji), je v EU mogoče prosto trgovati z blagom z dvojno rabo.

Obstajajo štiri vrste izvoznih dovoljenj:

 • 1.

  Splošna izvozna dovoljenja EU (EUGEA), ki dovoljujejo izvoz blaga z dvojno rabo v nekatere države pod določenimi pogoji (glejte Prilogo II k Uredbi). Ta zajemajo:

  • izvoz v države, kot so Avstralija, Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Švica in Združene države,
  • izvoz po popravilu/zamenjavi,
  • začasen izvoz na razstave/sejme,
  • telekomunikacijsko opremo in kemikalije.
 • 2.

  Nacionalna splošna izvozna dovoljenja (NGEA) lahko izdajo države EU, če so skladna z obstoječimi dovoljenji EUGEA in se ne nanašajo na blago s seznama iz Priloge II k Uredbi (npr. uran, človeški in živalski patogeni, kot so nekateri virusi, vključno z virusom ebole).

 • 3.

  Globalna dovoljenja izdajo nacionalni organi enemu izvozniku in lahko zajemajo več vrst blaga, namenjenih v več držav ali več končnim uporabnikom.

 • 4.

  Individualna dovoljenja izdajo nacionalni organi enemu izvozniku in veljajo za izvoz ene vrste ali več vrst blaga z dvojno rabo, namenjenih enemu končnemu uporabniku ali prejemniku v državi zunaj EU.

Mreža organov za nadzor izvoza: Uredba vzpostavlja mrežo nacionalnih organov za nadzor izvoza, znotraj katere se izmenjujejo informacije.

Dopolnjevanje seznama blaga z dvojno rabo

Da se omogoči dopolnjevanje seznama blaga z dvojno rabo v EU, Uredba (EU) št. 599/2014 podeljuje Evropski komisiji pooblastila za sprejemanje aktov. Če Evropski parlament ali Svet temu nasprotujeta, delegirani akt ne začne veljati.

Pregled politike nadzora izvoza

Uredba zahteva od Komisije EU, da opravi pregled politike nadzora izvoza. Oktobra 2013 je Komisija predstavila Svetu in Evropskemu parlamentu poročilo o oceni izvajanja in vpliva. V njem ugotavlja, da bi bilo treba sedanji režim nadzora izvoza nadgraditi in ob tem zagotoviti trdne pravne in institucionalne temelje, da bi se zagotovile sodobne zmogljivosti za nadzor, ki jih EU potrebuje v prihodnosti. Aprila 2014 je bilo sprejeto sporočilo, ki opisuje dolgoročno vizijo o strateškem nadzoru izvoza EU in opredeljuje konkretne možnosti politike za posodobitev sistema nadzora izvoza. Komisija trenutno izvaja oceno vpliva in načrtuje predstavitev nove zakonodaje v začetku leta 2016.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o nadzoru blaga z dvojno rabo.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 428/2009

27.8.2009

-

UL L 134, 29.5.2009, str. 1-269

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1232/2011

7.1.2012

-

UL L 326, 8.12.2011, str. 26-44

Uredba (EU) št. 388/2012

15.6.2012

-

UL L 129, 16.5.2012, str. 12-280

Uredba (EU) št. 599/2014

2.7.2014

-

UL L 173, 12.6.2014, str. 79-83

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Pregled politike nadzora izvoza: zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti v spreminjajočem se svetu (COM(2014) 244 final z dne 24. aprila 2014).

Zadnja posodobitev 01.03.2015

Top