Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferencialne uvozne tarife EU za države v razvoju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferencialne uvozne tarife EU za države v razvoju

Shema splošnih tarifnih preferencialov Evropske unije omogoča državam v razvoju, da plačajo nižje tarife za svoj izvoz v EU, kar pomaga pri krepitvi njihovega gospodarstva.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

EU je leta 2012 sprejela nova pravila za preusmeritev te sheme, ki se uporablja vse od leta 1971. Ta pravila zagotavljajo večjo preglednost in predvidljivost sistema za države upravičenke, zlasti glede na spremenjene svetovne trgovinske tokove v zadnjem desetletju. Shema je zdaj usmerjena v najšibkejše države.

Ne vključuje držav, ki že uživajo preferenciale na podlagi sporazumov o prosti trgovini z EU ali „avtonomnih“ dogovorov z blokom (običajno začasnih, ki veljajo do sklenitve celovitejših in dolgoročnejših sporazumov z EU).

KLJUČNE TOČKE

Trije deli sheme

  • standardna splošna shema preferencialov (GSP) – tarife za blago, uvoženo iz države v razvoju, se znižajo ali se v celoti opustijo. Izjema – to ne velja v primeru, če Svetovna banka tri zaporedna leta neposredno pred posodobitvijo seznama držav upravičenk s strani EU uvrsti državo med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom,
  • GSP+ (spodbujevalni režim) – še nižje tarife za države, ki so ratificirale in izvajajo 27 določenih mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev, okolju in dobrem upravljanju,
  • EBA (vse razen orožja) za najmanj razvite države – uvoz vsega blaga iz držav, ki jih ZN opredeljujejo kot najmanj razvite države, brez vseh tarif in kvot, razen v primeru orožja.

Opustitev po državah

EU lahko začasno opusti nižje tarife iz razlogov, ki med drugim vključujejo tudi:

  • kršitve osrednjih načel iz konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev,
  • nepoštene trgovinske prakse,
  • resne pomanjkljivosti pri carinskem nadzoru (npr. izvoz ali tranzit nedovoljenih drog),
  • kadar nacionalna zakonodaja države upravičenke GSP+ ne vključuje več ustreznih konvencij (ali kadar se zakonodaja več ne izvaja učinkovito).

Prekinitev zaradi razvoja države

Nekatere države so lahko revne, a kljub temu razvijejo visoko konkurenčne izvozne industrije. Ko se to zgodi, ne potrebujejo več preferencialov za uspešen preboj na trge EU.

Shema GSP zato prekliče preferenciale v državah s takšnimi konkurenčnimi proizvodnimi sektorji na podlagi mehanizma „graduacije“.

Večja stabilnost in predvidljivost

Ker nov GSP traja 10 let (v preteklosti tri leta), uvoznikom in izvoznikom nudi večjo stabilnost in predvidljivost.

Izvozniki vedo, da v primeru sprememb seznama upravičenk nastopijo prehodna obdobja, ki trajajo najmanj eno leto. Države danes zagotovo vedo, da so lahko odstranjene s seznama upravičenk samo, če jih ZN tri leta zapored uvrstijo med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

Začasne omejitve uvoza

EU lahko uporabi zaščitne ukrepe (začasne omejitve), če uvoz iz držav upravičenk povzroča ali bi lahko povzročil „resne težave“ proizvajalcu iz EU. Uporabi lahko tudi nadzorne ukrepe za kmetijske proizvode. Ti ukrepi v zgodovini sheme še niso bili sprejeti.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 20. novembra 2012.

AKT

Uredba (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (UL L 303, 31.10.2012, str. 1–82)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 978/2012 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1213/2012 z dne 17. decembra 2012 o opustitvi tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 348, 18.12.2012, str. 11–13) Uporablja se do 31. decembra 2016.

Zadnja posodobitev 13.12.2015

Top