Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prehrana, prekomerna telesna teža in debelost – strategija EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prehrana, prekomerna telesna teža in debelost – strategija EU

POVZETEK:

Bela knjiga Evropske komisije o vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (COM(2007) 279 konč.)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE BELE KNJIGE?

 • Evropska komisija vzpostavlja usklajen pristop EU k zmanjšanju bolezni, ki so posledica slabe prehrane, prekomerne telesne teže in debelosti.
 • Osredotočena je na predloge ukrepov, ki jih lahko različni partnerji sprejemajo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi obravnavali ta problem javnega zdravja. Ti ukrepi dopolnjujejo in podpirajo obstoječe ukrepe v državah EU.
 • Bela knjiga posebej upošteva socialno-ekonomski vidik vprašanja debelosti zaradi njegove povezanosti z bolj prikrajšanimi skupinami v družbi.

KLJUČNE TOČKE

Glavni cilj bele knjige je zmanjšati visoko tvegano vedenje, kot sta slaba prehrana in pomanjkanje gibanja, ki vodita k prekomerni telesni teži in debelosti.

To želi doseči tako, da se osredotoča na ukrepe, ki:

 • omogočajo potrošnikom, da se odločajo na podlagi obveščenosti, pri čemer se zagotovi, da so v trgovinah in menzah na voljo možnosti za zdravo izbiro (npr. več hranljivih živil),
 • spodbujajo vključevanje zasebnega sektorja,
  • prehrambena industrija bi lahko spremenila sestavo živil z zmanjšanjem vsebnosti soli, sladkorja in maščob,
  • delodajalci bi lahko spodbujali zdrav življenjski slog (npr. peš ali s kolesom na delo),
 • spodbujajo ljudi k večjemu gibanju s poudarjanjem koristi telesne dejavnosti.

Partnerstva

 • Bela knjiga poudarja pomen vzpostavljanja partnerstev po vsej EU, da bi se ukrepi lahko izvajali na kraju samem, tj. na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter tudi na ravni EU. Ta vključujejo sodelovanje med zasebnim sektorjem (npr. proizvajalci živil in oglaševalsko industrijo), sektorjem javnega zdravja in organizacijami civilne družbe (npr. športne zveze in zveze potrošnikov).
 • Bela knjiga na podlagi Platforme EU za ukrepanje glede prehrane, telesne aktivnosti in zdravja, ki je bila vzpostavljena leta 2005, predlaga oblikovanje podobnih platform na nacionalni in podnacionalni ravni v državah EU. Vključevanje lokalnih zainteresiranih strani (npr. zvez in malih podjetij) je ključ za uspeh strategije, saj to prispeva k ustvarjanju skupinske dinamike in povezovanju čim večjega števila akterjev na vseh ravneh.
 • Organi držav EU so odgovorni za:
  • usklajevanje, da se zagotovi pomen ukrepov na področju javnega zdravja, in
  • spodbujanje medijev k vključevanju v oblikovanje skupnih sporočil in kampanj.
 • Skupina na visoki ravni za zdravje, prehrano in telesno dejavnost spodbuja izmenjavo praks in boljše povezave z vladami. Zagotoviti želi, da bodo države EU (vključno z Norveško in Švico) lahko izmenjale zamisli in dobre prakse pri vseh svojih vladnih politikah na tem področju.

Interdisciplinarni pristop

 • Čeprav javno zdravje predstavlja osrednje vprašanje, bela knjiga poleg partnerstev na vseh ravneh poudarja tudi dejstvo, da je za boj proti prekomerni telesni teži in debelosti potreben usklajen pristop, ki vključuje številne politične sektorje. Primeri vključujejo:
  • izobraževanje: oblikovanje kampanj obveščanja za otroke in odrasle,
  • potrošniška politika: zagotavljanje jasnih in celovitih informacij o izbiri hrane, npr. označevanje hranilne vrednosti,
  • šport: zagotavljanje večjega dostopa do organiziranih športnih dejavnosti in spodbujanje večje udeležbe v telesni dejavnosti,
  • urbanistično načrtovanje in trajnostni promet: spodbujanje „aktivne poti na delo ali v šolo“, npr. peš ali s kolesom, in drugih dejavnosti,
  • raziskave: več spoznanj o tem, kateri dejavniki vplivajo na izbiro hrane, zlasti v okviru sklopa o hrani in zdravi prehrani, ki je del programa Obzorje 2020,
  • kmetijstvo: zagotavljanje široke dostopnosti bolj zdrave hrane s spodbujanjem donacij presežkov proizvodnje šolskim menzam in otroškim počitniškim domovom zaradi spodbujanja bolj zdravega prehranjevanja.

Mednarodno sodelovanje

Komisija tesno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo pri oblikovanju skupne podatkovne zbirke o prehrani in telesni dejavnosti – enega od nadaljnjih ukrepov Evropske listine o preprečevanju debelosti, ki je bila sprejeta v Istanbulu dne 16. novembra 2006.

Spremljanje in ocenjevanje politik

Podatki o debelosti in prekomerni telesni teži se spremljajo:

 • na makro ravni, da bi se pridobili usklajeni in primerljivi podatki o splošnih kazalnikih napredka v okviru zdravstvenih kazalnikov Evropske skupnosti, povezanih s prehrano in telesno dejavnostjo,
 • na ravni države, da bi se ocenile tekoče dejavnosti in njihov vpliv,
 • na ravni posameznih ukrepov.

Sistematično se ocenjuje vpliv dejavnosti, da bi se opredelile tiste, ki so uspešne.

Spremljanje

Svet je julija 2014 sprejel sklepe o prehrani in telesni dejavnosti. Ker se vsako leto neposredno za bolezni, povezane z debelostjo, porabi do 7 % sredstev za zdravstvo in ker so ostali neposredni stroški povezani z znižano produktivnostjo in prezgodnjo smrtjo, so v teh sklepih navedeni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da bi se spopadli s temi okoliščinami.

OZADJE

Potreba po ukrepanju EU na področju prehrane in telesne dejavnosti izvira iz dejstva, da slaba prehrana in premalo telesne dejavnosti v Evropi povzročajo šest od sedmih glavnih dejavnikov tveganja za slabo zdravstveno stanje v Evropi. Pojav prekomerne telesne teže in debelosti od 80. let prejšnjega stoletja ostro narašča. V večini držav EU se s prekomerno telesno težo ali debelostjo danes spopada že več kot 50 % odraslih, številke otrok s prekomerno telesno težo pa so prav tako visoke in še naraščajo.

Več informacij je na voljo:

AKT

Bela knjiga o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (COM(2007) 279 konč. z dne 30.5.2007)

POVEZANI AKTI

Sklepi Sveta o prehrani in telesni dejavnosti (2014/C 213/01) (UL C 213, 8.7.2014, str. 1–6)

Zadnja posodobitev 18.04.2016

Top