Help Print this page 
Title and reference
Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Priporočilo vzpostavlja novo referenčno orodje za pomoč državam EU in sodelujočim državam pri razvijanju, izboljšanju, vodenju in ocenjevanju kakovosti njihovih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti daje nov zagon preglednosti in tako tudi mobilnosti, saj ponuja skupno orodje za razvijanje praks pri upravljanju kakovosti.

AKT

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja [Uradni list C 155, 8.7.2009].

POVZETEK

Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti je nov referenčni instrument za pomoč organom v državah EU pri spodbujanju in spremljanju izboljševanja njihovih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Zagotavljanje kakovosti se lahko uporablja kot sistematičen pristop do posodobitve sistemov izobraževanja, predvsem z izboljševanjem učinkovitosti usposabljanja, zato bi moralo biti temelj vsake politične pobude na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Države EU so vabljene, da ta instrument razvijajo in uporabljajo na prostovoljni osnovi. Glavni uporabniki referenčnega okvira bodo nacionalni in regionalni organi ter javni in zasebni organi, odgovorni za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Izvajanje

Okvir kot referenčni instrument daje metodološke predloge, ki bodo državam EU pomagali, da bodo lahko jasno in dosledno ocenile, ali so bili ukrepi, potrebni za izboljševanje kakovosti njihovih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izvedeni in ali jih je treba pregledati.

Metodologija, ki jo predlaga okvir, temelji na:

  • ciklu iz štirih faz (načrtovanje, izvajanje, presoja in pregled), ki je opisan za izvajalce/sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
  • merilih kakovosti in okvirnih deskriptorjih za posamezno fazo cikla (Priloga I);
  • skupnih kazalnikih za ocenjevanje ciljev, metod, postopkov in rezultatov usposabljanja - nekateri kazalniki morajo temeljiti na statističnih podatkih, drugi pa so kvalitativne narave (Priloga II).

Priporočilo poudarja kulturo izboljševanja kakovosti in odgovornost na vseh ravneh, tj. na ravni sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter pridobljenih kvalifikacij. Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja poudarja pomen sistematičnega samoocenjevanja. Vključuje notranje in zunanje mehanizme ocenjevanja, ki jih morajo določiti države EU. To bo omogočalo povratne informacije o doseženem napredku.

S pomočjo okvira morajo države EU najpozneje do 18. junija 2011 razviti pristope za izboljšanje svojih sistemov za zagotavljanje kakovosti na nacionalni ravni. V ta razvojna dela se morajo vključiti vse ustrezne zainteresirane strani.

Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti

Priporočilo države EU spodbuja, da aktivno sodelujejo v Evropski mreži za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki je osnova za nadaljnji razvoj skupnih načel in orodij za izboljševanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh.

Priporočilo države EU spodbuja tudi k temu, da določijo nacionalne referenčne točke za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki združujejo pristojne organe in vključujejo vse ustrezne glavne igralce na nacionalnih in regionalnih ravneh. Te referenčne točke spodbujajo aktiven in praktičen razvoj okvira na nacionalni ravni, podpirajo samovrednotenje in delo mreže ter posredujejo povezane informacije vsem ustreznim zainteresiranim stranem.

Ozadje

Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja je del vrste evropskih pobud, ki spodbujajo mobilnost. Spodbuja izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) ter evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET).

Priporočilo je odziv na resolucije Evropskega sveta, ki si je v Barceloni leta 2002 zastavil cilj, v skladu s katerim bi evropski sistemi izobraževanja in usposabljanja do leta 2010 postali izhodišče za primerjavo. Poleg tega je v skladu s Kopenhagenskim procesom, ki se nanaša na ponovno vzpostavitev sodelovanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja [ COM(2014) 30 final z dne 28.1.2014 - ni bilo objavljeno v Uradnem listu].

To je prvo poročilo o napredku pri zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropski uniji po sprejetju priporočila. Glavne ugotovitve poročila so:

  • Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in uposabljanja (EQAVET) je prispeval k razvoju kulture kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v evropskih državah ter njenemu praktičnemu izvajanju, in sicer predvsem prek razvoja operativnih ukrepov glede kakovosti v okviru mreže EQAVET;
  • ti ukrepi so bili osredotočeni na institucionalno izvajanje, ki temelji na šolah (večina začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter del nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja), z manj opaznim učinkom na izvajanje učenja, ki temelji na delu, in neformalno izvajanje (ki predstavlja večino nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, lahko pa igra tudi ključno vlogo v začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju v dvojnem sistemu);
  • prilagodljiv pristop mreže EQAVET, ki zagotavlja orodja za izbiranje in prilagajanje, je spodbudil njeno uporabo, hkrati pa je zmanjšal njen potencial, ki ga ima kot skupni jezik in konceptualni okvir po državah.

Zato se je pokazala jasna potreba za okrepljeno sodelovanje z drugimi evropskimi instrumenti za zagotavljanje kakovosti in preglednost.

Zadnja posodobitev: 15.06.2014

Top