Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolektivni odpusti: informiranje zaposlenih in posvetovanje z njimi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kolektivni odpusti: informiranje zaposlenih in posvetovanje z njimi

POVZETEK:

Direktiva Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav EU v zvezi s kolektivnimi odpusti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Od delodajalcev zahteva, da v primeru kolektivnih odpustov* informirajo predstavnike zaposlenih in se posvetujejo z njimi.
 • Navaja točke, ki jih morajo ta posvetovanja zajemati, in informacije, ki jih mora zagotoviti delodajalec.
 • Določa tudi postopek pri kolektivnih odpustih.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se ne uporablja za:

 • kolektivne odpuste delavcev, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali za posebne naloge, razen če pride do takih odpustov pred iztekom določenega datuma ali izpolnitve takih pogodb;
 • delavce, ki jih zaposlujejo organi javne uprave ali ustanove javnega prava.

Poleg tega so pravice zaposlenih v primeru spremembe lastništva podjetja ali insolventnosti podjetja zajete v drugih predpisih EU.

Posvetovanja

Vsak delodajalec, ki razmišlja o kolektivnih odpustih, mora organizirati posvetovanja s predstavniki delavcev, zato da doseže sporazum. Posvetovanja morajo zajeti možnosti in načine:

 • kako se izogniti kolektivnim odpustom ali zmanjšati število prizadetih delavcev in
 • kako ublažiti posledice s spremljajočimi socialnimi ukrepi, usmerjenimi na prezaposlitev ali preusposabljanje odpuščenih delavcev.

Evropski svet delavcev izboljšuje pravice delavcev do informiranja in nadnacionalnega posvetovanja znotraj podjetij, ki delujejo po vsej EU.

Informacije, ki jih zagotovi delodajalec

Države EU lahko uvedejo ukrepe, ki omogočajo predstavnikom delavcev, da zahtevajo storitve strokovnjakov v skladu z nacionalnimi predpisi. Delodajalec mora v času, ko potekajo posvetovanja, zagotoviti predstavnikom delavcev vse ustrezne informacije in jih pisno obvestiti o:

 • razlogih za odpuščanje,
 • obdobju, v katerem bodo izvedeni načrtovani odpusti,
 • številu in kategorijah običajno zaposlenih delavcev,
 • številu in kategorijah delavcev, ki bodo odpuščeni,
 • merilih za izbor delavcev, ki bodo odpuščeni,
 • načinu izračunavanja odpravnin (kjer je primerno).

Postopek pri kolektivnih odpustih

Delodajalec mora upoštevati naslednji postopek:

 • delodajalec mora uradno pisno obvestitipristojni organ javne oblasti o načrtovanih kolektivnih odpustih. To obvestilo mora vsebovati vse pomembne podatke o načrtovanih kolektivnih odpustih in o opravljenih posvetovanjih, razen o načinu izračunavanja odpravnin;
 • kadar so zaposleni člani posadke čezoceanske ladje, mora delodajalec uradno obvestiti organe države, v kateri je registrirano plovilo;
 • vročiti mora kopijo uradnega obvestila predstavnikom delavcev, ki lahko pošljejo pristojnemu organu javne oblasti morebitne pripombe;
 • kolektivni odpusti se izvedejo šele po preteku 30 dni od uradnega obvestila; pristojni organ javne oblasti v tem obdobju išče rešitev za težave;
 • države EU lahko pooblastijo pristojni organ javne oblasti, da to obdobje skrajša ali ga podaljša na 60 dni po uradnem obvestilu v primerih, ko težav ni mogoče rešiti. Dodelijo se lahko širše pristojnosti za podaljšanje;
 • delodajalec mora biti o podaljšanju in razlogih zanj obveščen pred iztekom začetnega obdobja.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 1. septembra 1998.

OZADJE

Sodelovanje zaposlenih – kolektivni odpusti

KLJUČNI POJMI

* Kolektivni odpusti: položaj, v katerem se delodajalec odloči, da bo odpustil skupino zaposlenih.

AKT

Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti (UL L 225, 12.8.1998, str. 16–21)

Nadaljnje spremembe Direktive 98/59/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 15.02.2016

Top