Help Print this page 
Title and reference
Uskladitev sistemov socialne varnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uskladitev sistemov socialne varnosti

Pravo Evropske unije (EU) o uskladitvi sistemov socialne varnosti ne nadomešča nacionalnih sistemov z enim samim evropskim sistemom. Nacionalni zakoni se določajo na podlagi vidikov, kot so upravičenci njihovih sistemov socialne varnosti, ravni ugodnosti in pogoji za upravičenost. EU ima skupne predpise za zaščito pravic iz socialne varnosti znotraj EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice.

AKT

Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti

POVZETEK

Pravo Evropske unije (EU) o uskladitvi sistemov socialne varnosti ne nadomešča nacionalnih sistemov z enim samim evropskim sistemom. Nacionalni zakoni se določajo na podlagi vidikov, kot so upravičenci njihovih sistemov socialne varnosti, ravni ugodnosti in pogoji za upravičenost. EU ima skupne predpise za zaščito pravic iz socialne varnosti znotraj EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Predpisuje skupne predpise za zaščito pravic iz socialne varnosti znotraj EU (prav tako pa tudi znotraj Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice).

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba pokriva vsa tradicionalna področja socialne varnosti, in sicer:

bolezen,

materinstvo in očetovstvo,

starostno pokojnino,

predčasno upokojitev in invalidne pokojnine,

dajatve za preživele družinske člane in pogrebnine,

brezposelnost,

družinske dajatve,

nezgode pri delu in poklicno bolezen.

Upravičencem je zagotovljeno plačilo njihovih dajatev, kritje zdravstvene oskrbe in prejemanje družinskih dajatev, tudi če se preselijo v drugo državo članico EU.

Upravičenci

Vsi državljani EU (in njihove družine), ki jih krije zakonodaja o socialni varnosti države članice EU, lahko koristijo ugodnosti teh predpisov uskladitve. Veljajo tako za zaposlene in samozaposlene, javne uslužbence, študente in upokojence kot tudi za osebe, ki so brezposelne, še ne delajo ali pa ne delajo več.

Predpisi veljajo tudi za državljane držav, ki niso članice EU, in njihove družinske člane, ki zakonito prebivajo v EU.

Osnovna načela

Upravičenci:

so kriti po zakonodaji samostojne države, premije pa se jim izplačujejo v tej državi. Organizacije, ki vodijo socialno varnost, določijo sodno pristojnost, ki ji pripadajo (načelo enotne veljavne zakonodaje),

imajo enake pravice in odgovornosti kot državljani države, v kateri so kriti (načelo enake obravnave ali nediskriminacije),

imajo zagotovljeno, da se jim pri izračunu ugodnosti upoštevajo prejšnje dobe zavarovanja, dela ali bivanja v drugih državah (načelo seštevanja dob),

lahko, če so upravičeni do denarne dajatve v državi, prevzamejo to dajatev, če ne živijo v tisti državi (načelo izvoza dajatev, v vseh državah članicah EU, kjer biva upravičenec oz. njegovi družinski člani).

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (EHIC)

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (brezplačna) omogoča osebam bivanje v drugi državi članici EU, ki ni njihova država stalnega prebivališča, vključno s prazniki, in dostop do zdravstvenega varstva med njihovim bivanjem pod enakimi pogoji ter za enako ceno kot osebam, ki so zavarovane v tej državi. Stroške plača/povrne sistem socialne varnosti njihove matične države. Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja izdaja zavod zdravstvenega zavarovanja v državi zavarovane osebe.

Instrumenti uskladitve sistemov socialne varnosti

Institucije se morajo na vse zahteve odzvati v razumnih rokih in morajo sporočiti kakršne koli informacije, ki jih zahtevajo zadevne osebe, da lahko le-te uveljavljajo svoje pravice po tej uredbi. Uredba predpisuje predpise za zagotavljanje, da institucije držav članic EU tesno sodelujejo in si vzajemno pomagajo za korist državljanov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 20. maja 2004.

Za več informacij si oglejte Koordinacija sistemov socialne varnosti EU na spletni strani Evropske komisije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 883/2004

20.5.2004

-

UL L 166, 30.4.2004, str. 1-123

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 988/2009

30.10.2009

-

UL L 284, 30.10.2009, str. 43-72

Uredba (EU) št. 1231/2010

1.1.2010

-

UL L 344, 29.12.2010, str. 1-3

Uredba (EU) št. 465/2012

28.6.2012

-

UL L 149, 8.6.2012, str. 4-10

Uredba (EU) št. 1224/2012

8.1.2013

-

UL L 349, 19.12.2012, str. 45-46

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 883/2004 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba (EK) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1-42)

Zadnja posodobitev: 17.03.2015

Top