Help Print this page 
Title and reference
Državljanska pobuda

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Državljanska pobuda

Evropski državljani imajo pravico do pobude, s katero lahko pozovejo Komisijo, naj vloži zakonodajne predloge. Sedanja uredba predvideva pravila in načela za izvajanje teh pobud.

AKT

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi.

POVZETEK

Evropski državljani lahko z državljansko pobudo pozovejo Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog na določeno temo. Uvedla jo je Lizbonska pogodba, njen cilj pa je okrepiti demokratično razsežnost Evropske unije (EU). Državljani imajo zdaj možnost izraziti mnenje na evropski ravni in se v celoti udeležiti v procesu odločanja EU.

Evropska pobuda je natančno opredeljena pravica. Sedanja uredba uvaja načela v zvezi s takšnimi pobudami. Prav tako opredeljuje postopek, po katerem se državljanska pobuda izvaja. Ta postopek se odvija v več korakih.

Pogoji

Da bi zagotovili legitimnost in evropsko naravo državljanske pobude, je treba izpolniti več pogojev:

  • pobudo mora podpreti vsaj milijon evropskih državljanov, tj. državljanov z državljanstvom ene od držav članic. Podporniki pobude izpolnijo izjavo o podpori in se opredelijo kot njeni podpisniki,
  • državljani podpisniki morajo prihajati iz vsaj četrtine držav članic. Cilj je zagotoviti, da pobuda odraža interes Unije in ne samo ene države članice ali majhnega števila držav članic,
  • sedanja uredba določa tudi minimalno število podpisnikov iz vsake zastopane države članice. Minimalno število za vsako državo članico je navedeno v Prilogi I |Uredbe.

Poleg tega se za vsako državljansko pobudo sestavi državljanski odbor. Ta odbor je sestavljen iz sedmih članov iz sedmih različnih držav članic ter predstavnikov, ki zagotavljajo povezavo z evropskimi institucijami ves čas postopka. Vloga odbora je zagotoviti organizacijo in usklajenost državljanske pobude. Naloga odbora je tudi prispevati k nastanku novih vprašanj evropskih razsežnosti in spodbujati državljane k razmisleku o določenih temah.

Prijava predloga državljanske pobude

Pred začetkom zbiranja izjav o podpori morajo organizatorji to pobudo prijaviti pri Komisiji. V tem predlogu navedejo temo in cilje pobude.

Komisija preuči njeno dopustnost. Preveri, ali:

  • je bil podporni odbor ustanovljen in njegovi člani določeni,
  • tema pobude sodi v politično področje, za katero lahko Komisija vloži zakonodajne predloge,
  • pobuda ni nerealna, nima za cilj zlorabe ali razžalitve,
  • pobuda ni v nasprotju z vrednotami iz člena 2 Pogodbe o EU.

Če so ti pogoji izpolnjeni, Komisija evidentira predlog pobude in organizatorji lahko začnejo z zbiranjem izjav o podpori.

Zbiranje izjav o podpori

Organizatorji so odgovorni za zbiranje pri državljanih. Izjave o podpori pobudi se lahko zbirajo v pisni obliki, prek elektronske pošte ali na spletu.

Organizatorji imajo na voljo 12 mesecev od datuma evidentiranja predloga pobude, da zberejo izjave o podpori.

Preverjanje izjav o podpori

Po tem, ko so zbrali izjave o podpori, jih organizatorji posredujejo oblastem držav članic, ki so pristojne za njihovo preverjanje. Nacionalne oblasti nato izdajo listino, ki potrjuje število izjav o podpori za zadevno državo članico.

Predstavitev državljanske pobude Komisiji

Ko pridobijo listine in izpolnijo pogoje, lahko organizatorji predstavijo državljansko pobudo Komisiji.

Komisija sprejme organizatorje, da bi jim omogočila podrobno predstavitev vprašanj, ki jih pobuda obravnava. Poleg tega imajo organizatorji pravico do organizacije javne predstavitve v Evropskem parlamentu.

Komisija ima na voljo tri mesece, da preuči državljansko pobudo, nato poda sporočilo, v katerem navede:

  • svoje pravne in politične zaključke,
  • razloge, zaradi katerih namerava ali ne namerava ukrepati,
  • morebitni ukrep, ki ga namerava izvesti.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki podpisnikov se lahko uporabljajo samo v okviru državljanske pobude. Uničijo se najpozneje en mesec po predstavitvi pobude Komisiji.

Ta uredba predvideva kaznovanje organizatorjev, če so izdajali lažne, izjave ali če so podatke uporabili nepošteno.

Ozadje

Ta uredba je bila sprejeta v skladu s členom 11 Pogodbe o EU in členom 24 Pogodbe o delovanju EU. Uvedla ju je Lizbonska pogodba. Predvidevata možnost, da državljani pripravijo državljansko pobudo.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 211/2011

31.3.2011

UL L 65, 11.3.2011

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 268/2012 z dne 25. januarja 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi [OJ: UL L 89 z dne 27. 3. 2012].

Zadnja posodobitev: 17.01.2014

Top