Help Print this page 
Title and reference
Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

UVOD

Z Lizbonsko pogodbo je bila ustvarjena funkcija visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Njegova naloga je voditi zunanjo politiko Evropske unije (EU).

Pristojnosti visokega predstavnika EU sta predhodno izvajali dve osebi:

  • visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP) in
  • komisar, pristojen za zunanje odnose.

Z Lizbonsko pogodbo so se tako pristojnosti glede skupne zunanje in varnostne politike znašle v rokah ene osebe. Na ta način bi morala zunanja dejavnost EU pridobiti na usklajenosti, učinkovitosti in prepoznavnosti.

Vendar visoki predstavnik Unije ni edini, ki v tujini zastopa EU. Lizbonska pogodba namreč predsedniku Evropskega sveta nalaga, naj na svoji ravni zastopa EU v tujini, ne glede na pristojnosti visokega predstavnika. Vendar besedilo ne določa, kako naj bi se to delo razdelilo na oba in rešitev o razdelitvi vlog prepušča praksi.

PRISTOJNOSTI

Visoki predstavnik je dejavno udeležen v skupni zunanji in varnostni politiki EU. K njenemu oblikovanju prispeva tako, da predloge predstavi Svetu in Evropskemu svetu. Nato kot predstavnik Sveta sprejete sklepe izvaja.

Visoki predstavnik Unije ima tudi zastopniško funkcijo. Vodi pogovore s tretjimi državami in je pooblaščen, da zastopa stališča EU v mednarodnih organizacijah.

Ker je nadomestil visokega predstavnika za SZVP in komisarja, pristojnega za zunanje odnose, je prevzel tudi njune pristojnosti:

  • zagotoviti mora, da se delo v Svetu na področju zunanje politike EU izvaja dosledno in neprekinjeno. Zato predseduje Svetu za zunanje zadeve,
  • v okviru Komisije je pristojen za naloge, ki jih ima ta institucija na področju zunanje politike. Poleg tega mora usklajevati zunanjo politiko z drugimi politikami in službami Komisije.

IMENOVANJE

Visokega predstavnika imenuje Evropski svet s kvalificirano večino in v soglasju s predsednikom Komisije. Evropski svet lahko z enakim postopkom tudi prekine njegov mandat.

Na podlagi svojega položaja je visoki predstavnik tudi eden izmed podpredsednikov Komisije. Zato ga Evropski parlament z glasovanjem potrdi hkrati s predsednikom in drugimi člani Komisije. Pogodba o EU predvideva, da mora v primeru, ko Parlament izglasuje nezaupnico Komisiji, visoki predstavnik opustiti svoje funkcije, ki jih opravlja na Komisiji. Vendar do oblikovanja nove Komisije ohrani pristojnosti, ki jih ima na Svetu.

EVROPSKA SLUŽBA ZA ZUNANJE DELOVANJE

Visokemu predstavniku Unije pri izpolnjevanju njegovih nalog pomaga Evropska služba za zunanje delovanje. Pravna podlaga te službe je člen 27(3) Pogodbe EU. Njeno delovanje in organizacija sta določena v Slepu Sveta, ki odloča po predlogu visokega predstavnika. Svet je oktobra 2009 potrdil smernice za vlogo in delovanje te službe.

V skladu s svojimi smernicami sodi Evropska služba za zunanje delovanje pod pristojnost visokega predstavnika. Slednji se nanjo opira pri oblikovanju predlogov na področju zunanje politike Unije in pri izvedbi sklepov, ki jih je na tem področju sprejel Svet.

Evropska služba za zunanje delovanje je lahko pri vprašanjih s področja zunanje politike EU na voljo tudi predsedniku Evropskega sveta, predsedniku Komisije in drugim komisarjem.

PREGLEDNA TABELA

Členi

Zadeva

Pogodba o EU

18 in 27

Določanje in posebne pravice visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Zadnja posodobitev: 30.12.2009

Top