Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nesreče in incidenti v civilnem letalstvu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nesreče in incidenti v civilnem letalstvu

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 996/2010 – preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Namen te uredbe je izboljšati varnost v letalstvu z zagotavljanjem visoke učinkovitosti, vestnosti in kakovosti preiskav v zvezi z varnostjo civilnega letalstva v Evropi.
 • Uredba določa pravila o pravočasnem zagotavljanju informacij o vseh osebah in nevarnem blagu na krovu zrakoplova, ki je bil udeležen v nesreči.
 • Cilj uredbe je tudi okrepiti pomoč žrtvam letalskih nesreč in njihovim sorodnikom.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

 • Ta uredba se uporablja za preiskave nesreč* in resnih incidentov* v zvezi z varnostjo:
  • ki se zgodijo na ozemljih držav Evropske unije (EU),
  • ki se zgodijo zunaj ozemelj držav EU, v katerih pa so udeleženi zrakoplovi, ki so registrirani v državi EU ali jih upravlja podjetje s sedežem v državi EU,
  • pri katerih sme država EU (po mednarodnih standardih in priporočenih praksah) imenovati pooblaščenega predstavnika, da v njih sodeluje,
  • pri katerih sme država EU, ki ima zaradi smrtnih žrtev ali hudih poškodb svojih državljanov poseben interes, z dovoljenjem države, ki izvaja preiskavo, imenovati strokovnjaka.
 • Uredba se ne uporablja za preiskave v zvezi z varnostjo v primeru nesreč in resnih incidentov, v katerih so udeleženi zrakoplovi, ki opravljajo vojaške, carinske, policijske ali podobne naloge.

Neodvisni organi za preiskave v zvezi z varnostjo (SIA)

 • Vsaka država EU mora zagotoviti, da preiskave v zvezi z varnostjo v primeru nesreč in resnih incidentov v civilnem letalstvu brez zunanjega vmešavanja vodi stalen organ za preiskave v zvezi z varnostjo v civilnem letalstvu (SIA).
 • Vsak organ SIA mora biti funkcijsko neodvisen od vseh organov ali vsake druge stranke, ki bi lahko bila v nasprotju z njegovimi nalogami ali bi lahko vplivala na njegovo objektivnost.
 • Vsak organ SIA mora biti sposoben neodvisno izvesti celotno preiskavo v zvezi z varnostjo. Države EU morajo svojim organom SIA zagotoviti sredstva in finančne vire – vključno s proračunom – da bi lahko neodvisno izvajali svoje naloge in imeli dostop do zadostnih virov.
 • Organ SIA mora zlasti imeti na voljo usposobljeno osebje in ustrezne objekte, vključno s pisarnami in hangarji, v katerih je mogoče shraniti in preiskovati zrakoplove, njihovo vsebino in razbitine.

Obveznost preiskave

 • Vsaka nesreča ali resen incident, v katerem je udeležen zrakoplov, razen tistih iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 216/2008, mora biti predmet preiskave v državi članici, na ozemlju katere se je zgodil(a).
 • Organi SIA se lahko odločijo preiskati incidente, ki niso navedeni v zgornjem odstavku, kakor tudi nesreče ali resne incidente, ki so se zgodili v zvezi z drugimi vrstami zrakoplovov, kadar pričakujejo, da bodo iz takih preiskav pridobili spoznanja o varnosti.
 • Preiskave v zvezi z varnostjo v nobenem primeru niso namenjene ugotavljanju krivde ali odgovornosti. Preiskave morajo potekati neodvisno, ločeno od in brez poseganja v sodne ali upravne postopke za ugotavljanje krivde ali odgovornosti.

Sodelovanje med organi za preiskave v zvezi z varnostjo

Uredba omogoča sodelovanje med organi SIA in prenos nalog.

Evropsko omrežje organov za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva (ENCASIA)

Države EU morajo zagotoviti, da njihovi organi SIA med seboj vzpostavijo evropsko omrežje organov za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva (ENCASIA) za:

 • še večje izboljšanje kakovosti preiskav, ki jih izvajajo organi SIA, in okrepitev njihove neodvisnosti,
 • spodbujanje visokih standardov pri preiskovalnih metodah in usposabljanju preiskovalcev.

Preiskave

 • Ne glede na kakršno koli sodno preiskavo je glavni preiskovalec pooblaščen za sprejemanje potrebnih ukrepov za izpolnjevanje zahtev preiskave v zvezi z varnostjo. Glavni preiskovalec je zlasti upravičen:
  • do takojšnjega neomejenega dostopa do kraja nesreče ali incidenta kot tudi do zrakoplova, njegove vsebine ali njegovih razbitin,
  • zahtevati popis dokazov ter odstranitev razbitin ali sestavnih delov za analizo,
  • zahtevati obdukcije in zdravstvene preglede oseb, vključenih v delovanje zrakoplova,
  • pozvati priče in od njih zahtevati, naj zagotovijo dokaze.
 • Država EU, na ozemlju katere se je zgodila nesreča ali resen incident, je odgovorna za zagotovitev varnega ravnanja z vsemi dokazi in zaščito vseh dokazov.

Usklajevanje z drugimi organi

 • Države EU morajo zagotoviti, da organi SIA in drugi organi (npr. sodni organi, organi za civilno letalstvo, iskalni in reševalni organi, ki so vključeni v preiskavo v zvezi z varnostjo) sodelujejo na podlagi predhodnih dogovorov, vendar pod pogojem, da ti dogovori ne ogrožajo neodvisnosti organov SIA.
 • Države EU morajo o teh dogovorih obvestiti Evropsko komisijo, ki jih mora posredovati v vednost predsedniku omrežja ENCASIA, Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije.

Zaupnost in primerna uporaba informacij

 • Uredba določa seznam evidenc, ki se ne smejo dati na voljo ali uporabljati za druge namene, razen za preiskave v zvezi z varnostjo (npr. zapisi zapisovalnika poletov, osnutki poročil, identiteta oseb, ki so pričale, zapiski preiskovalcev).
 • Pravila te uredbe o zaupni uporabi informacij, vključno z neposrednimi informacijami o identiteti zrakoplova, ki je predmet poročila o dogodku, kot sta serijska in registrska številka, so spremenjena z Uredbo (EU) št. 376/2014. Uredba tudi priznava, da se lahko pravosodni ali drugi pristojni organ odloči o razkritju evidenc v skladu z nacionalnim pravom. Države EU se lahko ob upoštevanju pravnih aktov EU odločijo za omejitev primerov, v katerih se lahko sprejme takšna odločitev o razkritju.

Pomoč žrtvam in sorodnikom

 • Države EU morajo pripraviti nacionalni načrt nujnih ukrepov v primeru nesreče v civilnem letalstvu, ki zagotavlja tudi pomoč žrtvam nesreč in njihovim sorodnikom. Zagotoviti morajo tudi, da imajo vse letalske družbe svoj načrt za pomoč žrtvam in njihovim sorodnikom, ki mora zlasti upoštevati psihološko podporo.
 • Države EU bi morale k sprejetju podobnih načrtov spodbujati tudi letalske družbe iz držav zunaj EU, ki delujejo v EU.
 • Vsaka država EU, ki je povezana z nesrečo, mora imenovati kontaktno osebo za obveščanje žrtev in njihovih sorodnikov.
 • Letalske družbe morajo omogočiti potnikom, da navedejo podatke kontaktne osebe v primeru nesreče. Imena osebe na zrakoplovu se ne sme javno objaviti, preden se o tem ne obvesti sorodnikov te osebe.

Poročilo in varnostna priporočila:

 • Med preiskavo varnostni organ priporoči osebam, odgovornim za proizvodnjo ali vzdrževanje zrakoplovov ali opreme za zrakoplove, in posameznikom ali osebam, odgovornim za upravljanje zrakoplovov ali za izobraževanje osebja, kateri koli hitri ukrep, za katerega meni, da je potreben za okrepitev varnosti v letalstvu.
 • Preiskava se zaključi s poročilom, ki vsebuje varnostna priporočila, po končnem posvetovanju z ustreznimi organi, med drugim z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu. Končno poročilo se objavi v najkrajšem možnem času, če je možno najpozneje v 12 mesecih od datuma nesreče ali incidenta. Organ dokumentira tudi odgovore na svoja priporočila.
 • Vsak subjekt, ki prejme varnostno priporočilo, vključno z varnostnimi organi na nacionalni ravni in ravni EU, mora tudi spremljati napredek pri ukrepu, ki je bil uveden kot odziv na izdana varnostna priporočila.
 • Ta uredba razveljavlja Direktivo 94/56/ES.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 2. decembra 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNA POJMA

Nesreča: dogodek, povezan z delovanjem zrakoplova, ki se zgodi v času od vkrcanja katere koli osebe v zrakoplov, ki namerava leteti, do izkrcanja vseh teh oseb, pri čemer se oseba smrtno ali hudo poškoduje ali pri čemer zrakoplov utrpi hude poškodbe.

Incident: dogodek, povezan z delovanjem zrakoplova, ki je ali bi lahko oviral njegovo delovanje in ni nesreča.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES (UL L 295, 12.11.2010, str. 35–50).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 996/2010 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (UL L 122, 24.4.2014, str. 18–43).

Zadnja posodobitev 08.11.2016

Top