Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

Svoboda opravljanja storitev je osnovno načelo enotne prometne politike in zahteva, da imajo prevozniki iz vseh držav EU dostop do mednarodnih prevoznih trgov brez diskriminacije na podlagi državljanstva ali kraja sedeža. Ta uredba določa pogoje za mednarodne avtobusne prevoze potnikov po vsej EU, ki jih opravljajo prevozniki za najem ali plačilo.

POVZETEK

Ta uredba združuje Uredbi št. 684/92 in 12/98 v enotno uredbo, da bi pojasnila in poenostavila pravila mednarodnega cestnega prevoza potnikov na ozemlju EU in pogoje, pod katerimi lahko prevozniki nerezidenti opravljajo nacionalni prevoz oseb v državi EU.

Svoboda opravljanja storitev

Prevoznik sme izvajati mednarodne linijske prevoze, vključno s posebnimi linijskimi prevozi in občasnimi avtobusnimi prevozi brez diskriminacije na podlagi državljanstva ali kraja sedeža, če:

  • je v državi EU pooblaščen za izvajanje linijskih prevozov v skladu s pogoji o dostopu do trga, ki so določeni v nacionalni zakonodaji;
  • izpolnjuje pogoje v skladu s pravili EU o dovoljenju za opravljanje poklica cestnega prevoznika potnikov v domačem in mednarodnem prometu;
  • izpolnjuje zakonske zahteve glede standardov za voznike in vozila.

Licenca Skupnosti

Za opravljanje mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov se zahteva licenca Skupnosti, ki jo izdajo pristojni organi države EU, v kateri je sedež. Licenca se izda na ime prevoznika za obdobje, ki se lahko podaljša do največ deset let in ni prenosljiva. Države EU lahko odločijo, da licenca Skupnosti velja tudi za domače prevoze.

Linijski prevozi, za katere se zahteva dovoljenje

Dovoljenja se izdajo na ime prevoznika za obdobje do pet let in niso prenosljiva. Vendar lahko prevoznik s soglasjem pristojnega organa države EU, v kateri je točka odhoda, opravi prevoz prek podizvajalca. Dovoljenja se izdajo s soglasjem pristojnih organov držav EU, na katerih ozemlju potniki vstopajo ali izstopajo. Opredeljevati morajo vrsto prevoza, progo, postajališča in vozni red ter rok veljavnosti dovoljenja in omogočati njihovemu imetniku opravljanje linijskih prevozov na ozemlju vseh držav EU, prek katerih potekajo prevozne poti.

Dovoljenja, vključno s podaljšanjem in spremembo dovoljenja, se ne odobrijo, če:

  • prosilec ni sposoben izvršiti prevoza z opremo, ki mu je neposredno na razpolago;
  • če prosilec ne izpolnjuje nacionalne ali mednarodne zakonodaje o cestnem prevozu;
  • ob vlogi za podaljšanje dovoljenja pogoji za dovoljenje niso izpolnjeni;
  • država EU odloči, da bi zadevni prevoz resno vplival na obstojnost primerljivega prevoza, za katerega se uporablja eno ali več javnih naročil;
  • država EU odloči, da temeljni namen storitve ni prevoz potnikov med različnimi državami EU.

Razen v primeru višje sile mora prevoznik, ki opravlja linijske prevoze, sprejeti vse ukrepe, da zagotovi prevozno storitev, ki izpolnjuje standarde glede stalnosti, rednosti in zmogljivosti ter izpolnjevati druge pogoje, ki jih določi pristojni organ.

Kabotaža

Kabotaža je dovoljena za naslednje prevoze:

  • nacionalni cestni prevoz potnikov, ki ga prevoznik začasno opravlja v državi EU gostiteljici;
  • pobiranje ali odlaganje potnikov v isti državi EU v okviru mednarodnih linijskih prevozov pod pogojem, da to ni glavni namen teh prevozov.

Kontrole in kazni

Prevozniki, ki opravljajo linijski prevoz, morajo izdati posamične ali skupne vozovnice, na katerih so navedene točke odhoda in prihoda, čas veljavnosti vozovnice in voznina.

V primeru hujše kršitve zakonodaje EU o cestnem prometu morajo pristojni organi države EU, v kateri je sedež zadevnega prevoznika, sprejeti ustrezne ukrepe za nadaljnjo obravnavo zadeve, ki lahko vključujejo opomin ali naložitev upravnih kazni. Če cestni prevoznik nerezident resno krši zakonodajo EU o cestnem prometu, država EU, v kateri je ugotovljena kršitev, pošlje pristojnim organom v državi EU, v kateri je sedež cestnega prevoznika, opis kršitve, kategorijo, vrsto in resnost kršitve ter naložene kazni. Vse resne kršitve je treba vnesti v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 4. decembra 2009.

AKT

Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88–105)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1073/2009 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 13.12.2015

Top