Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skupna pravila za dostop do trga cestnega prevoza blaga EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skupna pravila za dostop do trga cestnega prevoza blaga EU

Mednarodni cestni prevoz* je v Evropski uniji (EU) v celoti liberaliziran. Nacionalni cestni promet znotraj posameznih držav EU, ki ga opravljajo cestni prevozniki, ki niso rezidenti teh držav, tj. kabotaža*, pa se še vedno spopada z omejitvami. Uvedba skupnih pravil za dostop do mednarodnih in kabotažnih trgov pomaga spodbuditi pošteno konkurenco.

AKT

Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa skupna pravila, ki se uporabljajo za dostop na trg v mednarodnem cestnem prevozu blaga* v EU. Določa tudi pogoje, pod katerimi lahko cestni prevozniki nerezidenti opravljajo prevozne storitve v državi EU.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja:

 • v mednarodnem cestnem prevozu blaga za najem ali plačilo* za vožnje, ki se opravljajo v EU,
 • v nacionalnem cestnem prevozu blaga, ki ga začasno opravlja cestni prevoznik nerezident,
 • za del vožnje na ozemlju katere koli tranzitne države EU pri prevozu med državo EU in državo zunaj EU. Ne uporablja se za del vožnje na ozemlju države EU, ki je država nakladanja ali razkladanja.

Cestni prevoznik mora imeti za mednarodni prevoz licenco Skupnosti in potrdilo za voznike, če je državljan države zunaj EU.

Licenco Skupnosti:

 • izdajo pristojni organi države EU sedeža cestnemu prevozniku, ki ima pravico do opravljanja mednarodnega cestnega prevoza blaga za najem ali plačilo,
 • licenca se lahko podaljša za obdobje do 10 let,
 • licenca se izda v imenu cestnega prevoznika in ni prenosljiva.

Potrdilo za voznike:

 • izdajo pristojni organi države EU, v kateri ima sedež cestni prevoznik z licenco EU, ki v navedeni državi uporablja ali zaposluje voznika, ki ni državljan EU niti ni rezident za daljši čas,
 • je veljavno največ pet let.

Če ti pogoji niso izpolnjeni, lahko isti organi zavrnejo vlogo za izdajo ali podaljšanje licence ali izdajo potrdila. Če imetnik licence Skupnosti ali potrdila za voznike ne izpolnjuje več pogojev ali če je predložil nepravilne informacije, se licenca ali potrdilo odvzame.

Zakonodaja določa stroge predpise v zvezi s kabotažo, zlasti naslednje:

 • vsak cestni prevoznik, ki opravlja prevoz blaga za najem ali plačilo in je imetnik licence Skupnosti ter katerega voznik, če je državljan države zunaj EU, ima potrdilo za voznike, je upravičen do začasnega opravljanja kabotaž v državi EU (ki ni država, v kateri ima sedež) po mednarodnem prevozu v navedeno državo;
 • ko je blago, ki se prevaža v okviru mednarodnega prevoza, dostavljeno, imajo cestni prevozniki na voljo sedem dni, da opravijo največ tri kabotaže;
 • tri kabotaže se lahko opravijo tudi v kateri koli drugi državi EU po mednarodnem prevozu, in sicer z omejitvijo na eno kabotažo v eni državi.

Ta zakonodaja se uporablja samo, če cestni prevoznik lahko predloži dokaz o mednarodnem prevozu blaga v zadevno državo EU in o vsaki zaporedni izvedeni kabotaži.

Za kabotaže velja nacionalna zakonodaja države EU gostiteljice glede naslednjega:

 • pogojev, ki urejajo prevozno pogodbo,
 • teže in dimenzij vozil,
 • zahtev v zvezi s prevozom določenih kategorij blaga, zlasti nevarnih snovi, pokvarljivih prehrambnih proizvodov in živih živali,
 • časa vožnje in obdobij počitka,
 • davka na dodano vrednost (DDV) na prevozne storitve.

Zgoraj navedeni predpisi se uporabljajo enako za cestne prevoznike nerezidente in cestne prevoznike s sedežem v državi EU gostiteljici.

Kadar cestni prevoznik krši zakonodajo EU o cestnem prometu:

 • lahko pristojni organi države EU sedeža izdajo opomin ali naložijo upravne kazni, na primer odvzem licence Skupnosti,
 • če je cestni prevoznik nerezident, država EU, v kateri je prišlo do kršitve, obvesti o tem pristojni organ v državi sedeža cestnega prevoznika, pri čemer opiše kršitev in naložene kazni.

Vse resne kršitve je treba vnesti v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza.

Komisija je v poročilu iz leta 2014 o trgu cestnega prevoza ugotovila, da:

 • morajo organi držav EU dosledneje in učinkoviteje izvrševati veljavno zakonodajo EU,
 • EU lahko pomaga s pojasnjevanjem pravil, ki jih različne države EU različno razumejo, razlagajo ali izvajajo,
 • je treba v cestnem prometu bolje uporabljati socialne predpise, da bi se pritegnili novi vozniki in izpolnilo prihodnje povpraševanje po prevozu blaga,
 • te spremembe lahko povečajo učinkovitost gospodarstva EU in prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v cestnem prometu.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o cestnem prevozu blaga.

KLJUČNI POJMI:

* Cestni prevoz: celoten prevoz blaga po cesti do njegovega končnega namembnega kraja.

* Kabotaža: kadar cestni prevoznik s sedežem v eni državi EU opravlja nacionalni prevoz v drugi državi EU.

* Prevoz blaga: prevažanje in transport blaga.

* Najem ali plačilo: prevoz oseb ali blaga v imenu tretjih oseb za plačilo (definicija OECD).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1072/2009

4.12.2009

-

UL L 300, 14.11.2009, str. 72-87

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 612/2012

11.7.2012

-

UL L 178, 10.7.2012, str. 5-5

Uredba (EU) št. 517/2013

1.7.2013

-

UL L 158, 10.6.2013, str. 1-71

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju na trgu cestnega prevoza v Uniji (COM(2014) 222 final z dne 14. aprila 2014).

Zadnja posodobitev 30.06.2015

Top