Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost civilnega letalstva: pravila na ravni EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost civilnega letalstva: pravila na ravni EU

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba določa skupna pravila in osnovne standarde s področja varovanja v letalstvu in postopke za spremljanje njihovega izvajanja
 • Uporablja se za vsa civilna letališča v EU, letalske prevoznike in subjekte, ki zagotavljajo blago ali storitve na letališčih ali prek letališč.

KLJUČNE TOČKE

Skupni osnovni standardi s področja varovanja v civilnem letalstvu

Primeri vidikov, ki jih zajemajo ti standardi, vključujejo:

 • varnostne preglede potnikov in ročne prtljage, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov, kot so orožje in razstreliva, v zrakoplov,
 • oddana prtljaga (prtljaga, ki jo potniki oddajo ob prijavi na let) se prav tako pregleda pred natovarjanjem,
 • varovanje letališča (npr. nadzorovan dostop na različna območja letališča, varnostni pregled osebja in preverjanje vozil ter nadzorstvo in patrulje, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop na ta območja),
 • varovanje zrakoplovov in varnostna preverjanja ali preiskave zrakoplova pred odhodom, da se zagotovi, da na zrakoplovu ni nobenih prepovedanih predmetov,
 • varnostne nadzore tovora in pošte pred natovarjanjem v zrakoplov,
 • varnostne nadzore zalog za oskrbo na letališču (tj. zalog, namenjenih za prodajo v brezcarinskih trgovinah in restavracijah) in zalog za oskrbo med letom (npr. hrane in pijače za potnike),
 • zaposlovanje in usposabljanje osebja,
 • delovanje varnostne opreme (npr. da je oprema, ki se uporablja za preglede in nadzor dostopa, v skladu z opredeljenimi specifikacijami in zmožna opravljati zadeven varnostni nadzor).

Evropska komisija je novembra 2015, sprejela Uredbo (EU) št. 2015/1998, ki določa podrobne ukrepe za izvajanje teh varnostnih standardov. Razveljavlja prejšnjo uredbo (Uredbo (EU) št. 185/2010), ki je bila spremenjena več kot dvajsetkrat.

Obveznosti držav EU ter letališč in upravljavcev

Države EU morajo:

 • imenovati en organ, ki je pristojen za varovanje v letalstvu,
 • vzpostaviti nacionalni program varovanja v civilnem letalstvu, v katerem so opredeljene odgovornosti za izvajanje skupnih osnovnih standardov,
 • vzpostaviti nacionalni program za nadzor kakovosti, ki je namenjen preverjanju kakovosti varovanja v civilnem letalstvu.

Letališča, letalski prevozniki in subjekti morajo:

 • določiti in izvajati program varovanja,
 • zagotoviti notranji nadzor kakovosti.

Inšpekcije Komisije

Komisija izvaja inšpekcije nacionalnih organov, vključno z inšpekcijami letališč, letalskih prevoznikov in subjektov (nenapovedano). Vse pomanjkljivosti mora odpraviti nacionalni organ. Nacionalni organi so odgovorni za osnovni nadzor kakovosti in izvrševanje, zato morajo izvajati tudi revizije in inšpekcije in pri tem zajeti vsa letališča, letalske prevoznike in subjekte.

Priznavanje enakovrednih standardov s področja varovanja v letalstvu v državah zunaj EU

EU lahko prizna standarde držav zunaj EU s področja varovanja v letalstvu kot enakovredne standardom EU, da bi omogočila sistem „enega varnostnega pregleda“. To bi na primer pomenilo, da ne bi bilo več treba opraviti ponovnega varnostnega pregleda transfernih potnikov, ki pridejo na letališče EU in so namenjeni drugam. Tako bi se skrajšal tranzitni čas, znižali bi se stroški, potnikom pa bi bilo zagotovljeno udobnejše potovanje. „En varnostni pregled“ je eden od ciljev zakonodaje EU na področju varnosti letalstva.

Poročilo o izvajanju

Komisija v svojem poročilu iz leta 2014 o izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008 ugotavlja, da je „v EU še naprej zagotovljena visoka raven varovanja za zaščito civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja“ in da so „inšpekcijski pregledi Komisije pokazali ustaljeno raven skladnosti “. Poudarja, da so ugotovljene pomanjkljivosti zlasti posledica človeških dejavnikov. Navedeno je tudi, da so se priporočila Komisije o popravljalnih ukrepih zadovoljivo upoštevala.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA

Ta uredba se uporablja od 29. aprila 2008.

OZADJE

Po dogodkih, ki so se zgodili 11. septembra 2001 v Združenih državah, sta Evropski parlament in Svet sprejela Uredbo (ES) št. 2320/2002 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva. Uredba (ES) št. 300/2008 nadomesti Uredbo (ES) št. 2320/2002.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o politiki na področju varnosti letalstva.

AKT

Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (UL L 97, 9.4.2008, str. 72-84)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 300/2008 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 72/2010 z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva (UL L 23, 27.1.2010, str. 1-5). Glejte prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) št. 1254/2009 z dne 18. decembra 2009 o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe (UL L 338, 19.12.2009, str. 17)

Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 91, 3.4.2009, str. 7-13). Glejte prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva (UL L 299, 14.11.2015, str. 1-142). Glejte prečiščeno različico.

Poročila

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Letno poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva za leto 2014 (COM(2013) 360 final, 23.7.2015)

Zadnja posodobitev 02.05.2016

Top