Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost na morju v EU: organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost na morju v EU: organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij

Evropska unija (EU) je vzpostavila pravni okvir za določanje razmerja med državami EU in priznanimi organizacijami*, ki so odgovorne za izvajanje inšpekcijskih pregledov in nadzor ladij ter izdajanje spričeval v imenu držav članic.

AKT

Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav

POVZETEK

Evropska unija (EU) je vzpostavila pravni okvir za določanje razmerja med državami EU in priznanimi organizacijami*, ki so odgovorne za izvajanje inšpekcijskih pregledov in nadzor ladij ter izdajanje spričeval v imenu držav članic.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila in pogoje, pod katerimi lahko država EU kot država zastave priznani organizaciji odobri, da v njenem imenu opravlja predpisane inšpekcijske preglede in jim izda spričevala.

KLJUČNE TOČKE

Pooblaščanje priznanih organizacij

Države EU morajo zagotoviti, da njihove uprave izvajajo ustrezne mednarodne konvencije*, ki se nanašajo na preglede ladij in izdajanje spričeval ladjam, ki plujejo pod njihovo zastavo.

Država EU lahko organizacije pooblasti, da v celoti ali delno izvajajo inšpekcijske preglede in nadzor v zvezi s predpisano obnovitvijo spričeval*. Te naloge lahko poveri samo priznanim organizacijam.

Naloge, povezane z izdajanjem spričeval o varnosti radijskih naprav, pa so lahko zaupane zasebnim organizacijam, ki imajo dovolj izkušenj in usposobljeno osebje.

Država EU ne sme nobene priznane organizacije zavrniti, če ta zaprosi za pooblastilo. Lahko pa se odloči, da bo na podlagi objektivnih in nediskriminatornih kriterijev omejila število organizacij, ki jih bo pooblastila.

Organizacije, ki se nahajajo v državah izven EU, morajo biti priznane na ravni EU in posledično pooblaščene s strani uprav držav EU. V teh primerih so lahko zahtevana recipročna pooblastila.

Delovni odnos

Ko država EU pooblasti priznano organizacijo, z njo vzpostavi delovni odnos. Ta je urejen s sporazumom, ki vsebuje klavzule, povezane s finančno odgovornostjo, rednim preverjanjem obveznosti, naključnimi in podrobnimi pregledi ladij in obveznim sporočanjem podatkov o klasifikaciji ladje (klasificirano ladjevje je skupina ladij z enako zasnovo). Od pooblaščenih organizacij se lahko zahteva, da imajo v zadevni državi članici lokalno predstavništvo.

Države EU morajo Evropsko komisijo obvestiti o delovnih odnosih, ki so jih vzpostavile.

Država EU lahko priznani organizaciji začasno prekliče ali razveljavi pooblastilo, če meni, da organizacija ne izpolnjuje več pogojev ali svojih dolžnosti.

Spremljanje

Države EU morajo zagotoviti, da priznane organizacije, ki delujejo v njihovem imenu, svoje dolžnosti učinkovito opravljajo. Spremljanje morajo izvesti vsaki dve leti, o rezultatih spremljanja pa morajo obvestiti Komisijo in države EU.

Država, ki je pri spremljanju ladij država pristanišča, mora Komisijo in druge države EU obvestiti, če:

  • ladja z veljavnim predpisanim spričevalom pravzaprav ne izpolnjuje zadevnih zahtev mednarodnih konvencij;
  • ladja z veljavnim klasifikacijskim spričevalom* ne izpolnjuje zahtev, ki jih spričevalo predvideva.

Država EU bi morala poročati samo o tistih ladjah, ki predstavljajo resno nevarnost za varnost in okolje ali kažejo znake posebno malomarnega ravnanja priznane organizacije. Organizacije morajo biti o tem obveščene, da lahko sprejmejo potrebne popravljalne ukrepe.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 17. junija 2009.

OZADJE

Ta direktiva je bila sprejeta vzporedno z Uredbo (ES) št. 391/2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij. Ta dva instrumenta razveljavljata Direktivo 94/57/ES. Uredba vzpostavlja sistem izdajanja licenc na ravni EU, ki je predpogoj, da je katerakoli organizacija v okviru Direktive 2009/15/ES lahko pooblaščena s strani države EU.

KLJUČNI POJMI

* Priznana organizacija: organizacija, priznana v skladu z Uredbo (ES) št. 391/2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (glej Ozadje).

* Mednarodne konvencije: Mednarodna konvencija z dne 1. novembra 1974 o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS 74) z izjemo poglavja XI-2 njene priloge; Mednarodna konvencija z dne 5. aprila 1966 o tovornih črtah; Mednarodna konvencija z dne 2. novembra 1973 o preprečevanju onesnaženja morja z ladij (MARPOL); skupaj s protokoli in spremembami teh konvencij ter pripadajočimi kodeksi obveznega značaja v vseh državah članicah z izjemo odstavkov 16.1, 18.1 in 19 dela 2 Kodeksa o izvajanju instrumentov IMO ter odsekov 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 in 3.9.3.3 dela 2 Kodeksa za priznane organizacije IMO v svojih posodobljenih različicah.

* Predpisano spričevalo: spričevalo, ki ga izda država zastave ali je izdano v njenem imenu v skladu z mednarodnimi konvencijami.

* Klasifikacijsko spričevalo: spričevalo o primernosti ladje za določeno uporabo ali storitev v skladu s pravili in postopki priznane organizacije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/15/ES

17.6.2009

17.6.2011

UL L 131, 28.5.2009, str. 47-56

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/111/EU

21.12.2014

31.12.2015

UL L 366, 20.12.2014, str. 83-87

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (UL L 131, 28.5.2009, str. 11-23). Konsolidirana različica.

Zadnja posodobitev 06.08.2015

Top