Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost na morju: organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost na morju: organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij

Evropska unija (EU) je vzpostavila pravni okvir, ki se navezuje na priznavanje in spremljanje dejavnosti organizacij, ki so odgovorne za izvajanje inšpekcijskih pregledov in nadzor ladij v imenu držav članic EU kot držav zastave.

AKT

Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij

POVZETEK

Evropska unija (EU) je vzpostavila pravni okvir, ki se navezuje na priznavanje in spremljanje dejavnosti organizacij, ki so odgovorne za izvajanje inšpekcijskih pregledov in nadzor ladij v imenu držav članic EU kot držav zastave.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ustvarja sistem izdajanja dovoljenj (priznavanje), ki je predmet številnih meril in odgovornosti za zagotavljanje, da je priznana organizacija enako stroga do vseh ladij v registru, ne glede na zastavo, pod katero plujejo.

KLJUČNE TOČKE

Sistem EU za priznavanje

Države članice EU morajo Evropski komisiji (EK) predložiti zahtevo za pridobitev priznanja organizacije.

Priznanje centralno dodeli in upravlja EK. Je predpogoj za katero koli organizacijo, ki želi imeti pooblastila države članice EU za izvajanje zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov in nadzor ladij, ki plujejo pod njeno zastavo (Direktiva 2009/15/ES).

Za pridobitev priznanja mora organizacija izpolnjevati minimalna merila:

  • imeti mora pravno osebnost,
  • strokovno odličnost,
  • izkušnje,
  • neodvisnost,
  • deluje v skladu z etičnim kodeksom in
  • uporablja potrjen sistem za vodenje kakovosti.

EK lahko od organizacije zahteva, da sprejme preventivne in korektivne ukrepe, če ne izpolnjuje zahtev ali če se je njeno delovanje na področjih onesnaževanja, preprečevanja in varnosti bistveno poslabšalo.

Globe, periodične denarne kazni in preklic priznanja

EK lahko priznani organizaciji naloži globe, kadar se njeno delovanje poslabša ali resno oz. večkrat zaporedoma ne izpolnjuje minimalnih meril ali obveznosti te uredbe, kar razkriva pomanjkljivosti v strukturi, sistemih, postopkih ali notranjih pregledih organizacije. Globa se lahko naloži tudi, če organizacija v svoji oceni namerno daje nepravilne ali nepopolne informacije.

EK se lahko odloči za izdajo periodične denarne kazni priznani organizaciji tudi, kadar le-ta ne izvaja zahtevanih sanacijskih in preventivnih ukrepov.

EK se lahko na podlagi zahteve države članice EU ali na lastno pobudo odloči, da zaradi določenih okoliščin organizaciji odvzame priznanje. Do teh lahko pride, kadar organizacija resno ali večkrat zaporedoma ne izpolnjuje minimalnih meril ali zahtev uredbe oz. zaradi slabega delovanja predstavlja grožnjo za varnost ali okolje.

Uredba Komisije (EU) št. 788/2014 določa podrobna pravila o naložitvi glob in periodičnih denarnih kazni ter o preklicu priznanja.

Ocenjevanje organizacij

EK mora, skupaj z državo članico EU, ki je predložila zahtevo za priznanje, priznane organizacije ocenjevati vsaj vsaki dve leti. Ocenjevalci morajo preveriti skladnost z obveznostmi in minimalnimi merili ter posebno pozornost nameniti zapisom o varnosti, preprečevanju onesnaženosti in nezgod.

Pravila in postopki

Priznane organizacije se morajo med seboj posvetovati z namenom, da uskladijo svoja pravila in postopke ter opredelijo pogoje, ki se zahtevajo za vzajemno priznavanje klasifikacijskih spričeval, ki se izdajajo za materiale, opremo in sestavne dele. Spričevala za pomorsko opremo, skladno z Direktivo 96/98/ES (ali, po 18. septembru 2016, Direktivo 2014/90/EU) morajo potrditi priznane organizacije za potrebe klasifikacije.

Neodvisni subjekt za ocenjevanje kakovosti in potrditev usposobljenosti

Priznane organizacije morajo vzpostaviti neodvisni subjekt za ocenjevanje kakovosti in potrditev usposobljenosti za ocenjevanje ter potrjevanje njihovih sistemov vodenja kakovosti. Delo tega subjekta mora občasno ocenjevati EK.

KLJUČNI POJMI

Pravila in postopki: tehnični standardi, ki jih določi priznana organizacija za obliko, konstrukcijo, opremo, vzdrževanje in pregled ladij.

Priznana organizacija: organizacija, ki je priznana v skladu z uredbo (ES) št. 391/2009.

Klasifikacijsko spričevalo: dokument, ki ga izda priznana organizacija in ki potrjuje primernost ladje za določeno uporabo ali storitev v skladu s pravili in postopki, ki jih je določila ta organizacija.

OZADJE

Direktiva 2009/15/ES, sprejeta istočasno z ukrepom (ES) št. 391/2009, vzpostavlja pravni okvir urejanja odnosov med državami članicami in priznanimi organizacijami.

Za več informacij si oglejte ukrepe EU za varnost v pomorskem prometu in zaščito okolja na spletni strani Evropske komisije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 391/2009

17.6.2009

-

UL L 131, 28.5.2009, str. 11

Zadnja posodobitev 23.04.2015

Top