Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagotavljanje združljivosti železniških sistemov EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zagotavljanje združljivosti železniških sistemov EU

Evropska unija (EU) želi pospešiti vključevanje svojega železniškega omrežja* z uvedbo skupnih pogojev in standardov. Ti pomagajo zagotoviti visoko raven varnosti in učinkovitosti.

AKT

Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev).

POVZETEK

Evropska unija (EU) želi pospešiti vključevanje svojega železniškega omrežja* z uvedbo skupnih pogojev in standardov. Ti pomagajo zagotoviti visoko raven varnosti in učinkovitosti.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pogoje, ki jih je treba izpolniti za uresničitev interoperabilnosti** železniškega sistema EU v skladu z Direktivo 2004/49/ES o varnosti na železnicah. To se zlasti nanaša na postopke za izdajo dovoljenj za začetek obratovanja železniških vozil

Pogoji zadevajo zasnovo, gradnjo, začetek obratovanja, modernizacijo, obnovo, obratovanje in vzdrževanje tega sistema. Nanašajo se tudi na poklicno usposobljenost ter zdravstvene in varnostne pogoje za osebje, ki sodeluje pri njegovem obratovanju in vzdrževanju.

KLJUČNE TOČKE

EU si prizadeva izpolniti cilj vzpostavitve interoperabilnega železniškega sistema - za visoke in konvencionalne hitrosti - s sprejetjem in nato še izvajanjem enotnih tehničnih predpisov, ki bodo veljali v vseh državah EU. Direktiva določa:

  • bistvene zahteve v zvezi z varnostjo (npr. za komponente kot je zavorna oprema), zanesljivostjo (npr. spremljanje in vzdrževanje ključnih komponent), zdravjem ljudi, varstvom okolja, tehnično združljivostjo in obratovanjem sistema (Priloga III),
  • tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI), ki jih v skladu z zahtevami te direktive sprejme Evropska železniška agencija za vsak podsistem*** ali del podsistema,
  • ustrezne evropske specifikacije.

Evropska komisija ima pooblastila za sprejem dodatne zakonodaje o posebnih vidikih tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na železniško interoperabilnost. Vidiki, ki jih obravnava takšna zakonodaja, vključujejo tehnične specifikacije za tovorne vagone in lokomotive, dostopnost železniškega sistema za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo ter varnost v predorih.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 19. julija 2008.

OZADJE

Ta direktiva je razveljavila Direktivo 96/48/ES o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti in Direktivo 2001/16/ES o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti.

KLJUČNI POJMI

* Omrežje: proge, postaje, terminali in fiksna oprema, ki so potrebni za zagotovitev varnega in neprekinjenega delovanja železniškega sistema.

** Interoperabilnost: zmožnost železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti teh prog.

*** Podsistemi: razdelitev železniškega sistema (Priloga II). Ti podsistemi, za katere je treba določiti bistvene zahteve, so lahko strukturalni (npr. infrastruktura ali signalizacija) ali funkcionalni (npr. upravljanje prometa ali vzdrževanje).

Več informacij je na voljo na straneh spletnega mesta Evropske komisije o interoperabilnosti.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/57/ES

19.7.2008

19.7.2010

UL L 191, 18.7.2008, str. 1-45

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2008/57/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 10.06.2015

Top