Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opravljanje zračnih prevozov: pravila EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opravljanje zračnih prevozov: pravila EU

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1008/2008 – skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov v EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov v EU, vključno z licenciranjem letalskih prevoznikov EU in preglednostjo cen.

KLJUČNE TOČKE

Operativne licence in zakup zrakoplova

 • Merila za izdajo in veljavnost operativnih licenc letalskih prevoznikov v EU so usklajena.
 • Pogoji za izdajo in veljavnost operativnih licenc letalskih prevoznikov v EU vključujejo:
  • veljavno spričevalo letalskega prevoznika (AOC), ki opredeljuje dejavnosti, zajete v operativni licenci,
  • lastništvo in nadzor s strani držav EU in državljanov držav EU ter
  • izpolnjevanje številnih finančnih pogojev.
 • Neizpolnjevanje pogojev za operativno licenco lahko navsezadnje povzroči začasen odvzem ali preklic licence.
 • Zakup zrakoplova, registriranega v EU, je dovoljen. Zakup zrakoplova, ki ni registriran v EU, je možen le v posebnih okoliščinah, na primer za izpolnitev sezonskih potreb po zmogljivosti. V tem primeru mora letalski prevoznik EU dokazati ustreznemu pristojnemu organu, da zrakoplov izpolnjuje vse varnostne standarde EU.

Preglednost cen

 • Letalski prevozniki prosto določajo ceno za letalske prevoze v EU.
 • Končna cena letalskega prevoza – vključno z določili in pogoji prevoza – mora biti objavljena, vključno z vsemi davki, letališkimi pristojbinami, prispevki in dodatnimi dajatvami, ki so neizogibni in predvidljivi v času nakupa vozovnice. Poleg tega morajo letalski prevozniki zagotoviti razčlenitev vseh teh neizogibnih in predvidljivih elementov cene, ki sestavljajo končno ceno.
 • Možnosti doplačila morajo biti navedene na jasen, pregleden in nedvoumen način ob začetku kupovanja vozovnic, kupec pa sam izbere možnost doplačila.
 • Razlikovanje cen glede na nacionalnost, kraj prebivališča uporabnika ali kraj sedeža zastopnika letalskega prevoznika ali drugega prodajalca kart je prepovedano.
 • Države EU morajo zagotoviti skladnost s pravili za določanje cen; kazni za kršitev morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Obveznosti javnih služb

 • Država EU lahko uvede obveznost javnih služb za redne zračne prevoze med letališčem EU in letališčem, ki služi obrobni regiji ali regiji v razvoju na njenem ozemlju, ali na progi z redkim prometom do letališča na njenem ozemlju, če taka proga velja kot izredno pomembna za gospodarski in socialni razvoj območja, ki mu letališče služi.
 • Država EU mora presoditi nujnost in ustreznost predvidenih obveznosti javnih služb.
 • Če noben letalski prevoznik ne izrazi zanimanja za opravljanje prevozov na progi, za katero so uvedene obveznosti, lahko zadevna država omeji dostop do proge na enega samega letalskega prevoznika za obdobje največ štirih let in nadomesti operativno izgubo, ki izhaja iz obveznosti javnih služb. Izbira prevoznika mora biti izvedena z javnim razpisom na ravni EU.

Porazdelitev zračnega prometa med letališča

Države EU lahko urejajo porazdelitev zračnega prometa med letališči, predvsem pod pogojem, da:

 • letališča služijo istemu mestu ali somestju,
 • imajo letališča ustrezno prometno infrastrukturo in so povezana med seboj in z mestom ali somestjem, ki mu služijo, s pogostimi, zanesljivimi in učinkovitimi javnimi prevoznimi storitvami,
 • odločitev o urejanju porazdelitve zračnega prometa upošteva načeli sorazmernosti in preglednosti ter temelji na objektivnih merilih.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 1. novembra 2008.

OZADJE

„Zrak – notranji trg (Air – Internal market)“ na spletnem mestu Evropske komisije

AKT

Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (UL L 293, 31.10.2008, str. 3–20)

Zadnja posodobitev 22.02.2016

Top