Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Večletni program ukrepov na področju zdravja (2014–2020) (predlog)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Večletni program ukrepov na področju zdravja (2014–2020) (predlog)

Evropska komisija predstavlja svoj tretji večletni program ukrepov na področju zdravja za obdobje 2014–2020. Ta program obravnava potrebo po podpori državam članicam pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje zdravja državljanov in za zagotavljanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov, kar je del strategije Evropa 2020.

PREDLOG

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. novembra 2011 o vzpostavitvi tretjega večletnega programa ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014–2020 z naslovom Zdravje za rast (COM(2011) 709 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu).

POVZETEK

Program Zdravje za rast (2014–2020) je tretji večletni program ukrepov Evropske unije (EU). Državam članicam pomaga in jih podpira pri:

 • izvajanju potrebnih reform za inovativne in vzdržne zdravstvene sisteme,
 • izboljšanju dostopa do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane,
 • spodbujanju zdravja evropskih državljanov in preprečevanju bolezni,
 • zaščiti evropskih državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi.

Cilj št. 1: prispevati k inovativnim in vzdržnim zdravstvenim sistemom

Evropska komisija mora pomagati državam članicam pri reševanju pomanjkanja človeških in finančnih virov. Mora jih tudi spodbujati pri vključevanju inovacij v zdravstvo, na primer na področju e-zdravja, ter pri deljenju svojih izkušenj na tem področju. Program med drugim podpira evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje.

Cilj št. 2: Izboljšati dostop do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane EU

Komisija predlaga vzpostavitev sistema za akreditacijo evropskih referenčnih mrež, kar bi na primer omogočilo podporo ukrepom na področju redkih bolezni. Treba je oblikovati tudi evropske smernice na področju varnosti pacientov in uporabe antibiotikov.

Cilj št. 3: promocija zdravja in preprečevanje bolezni

Države članice je treba spodbujati, naj izmenjajo svoje dobre prakse na področju preprečevanja kajenja, čezmernega uživanja alkohola in debelosti. Specifični ukrepi morajo obenem podpirati preprečevanje kroničnih bolezni, vključno z rakom.

Cilj št. 4: zaščita državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi za zdravje

Komisija meni, da je treba izboljšati stopnjo pripravljenosti in zmogljivosti usklajevanja v primeru resnih čezmejnih nevarnosti.

Finančne določbe

Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo 446 milijonov EUR. Pri programu lahko sodelujejo:

 • vse države članice EU,
 • pristopne države, države kandidatke in potencialne kandidatke, ki uživajo ugodnosti iz predpristopne strategije,
 • države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) (EN) v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumu Evropskega gospodarskega prostora (EGP),
 • sosednje države in države, za katere se uporablja evropska sosedska politika (ESP) (DE) (EN) (FR) v skladu s pogoji, določenimi v zadevnih dvo- ali večstranskih sporazumih.

EU lahko finančno prispeva tudi v obliki nepovratnih sredstev ali javnih naročil z namenom financiranja ukrepov, ki predstavljajo dodano vrednost za EU, ali v obliki dodeljevanja nepovratnih sredstev za delovanje nevladnih organizacij. Ta nepovratna sredstva pokrivajo do 60 % upravičenih stroškov in se lahko dodelijo širokemu naboru zakonito ustanovljenih organizacij, na primer:

 • javnim organom in subjektom javnega sektorja,
 • raziskovalnim ustanovam,
 • zdravstvenim ustanovam,
 • univerzam,
 • visokošolskim ustanovam,
 • podjetjem.

Le v izjemnih primerih lahko višina nepovratnih sredstev znaša največ 80 % upravičenih stroškov.

Finančna sredstva lahko krijejo tudi stroške v zvezi z dejavnostmi priprave, spremljanja, nadzora, revizije in vrednotenja, ki so potrebne za izvajanje programa.

Izvajanje programa

Izvajanje dejavnosti programa nadzoruje Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami. Komisiji pri tem pomaga še odbor v skladu z uredbo o izvedbenih pooblastilih Komisije.

Države članice morajo v svojih državah vzpostaviti nacionalne kontaktne točke za promocijo programa in širjenje njegovih rezultatov.

Ta uredba razveljavlja sklep v zvezi z drugim programom ukrepov Skupnosti na področju zdravja s 1. januarjem 2014.

Reference

Predlog

Uradni list

Postopek

COM(2011) 709 konč.

-

2011/0339/COD

See also

 • Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov – večletni program ukrepov na področju zdravja (2014–2020) (EN)

Zadnja posodobitev: 11.01.2012

Top